Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ERDÉLYORSZÁG

TÖRTÉNETEĽ TÁRA

EGYKORU 'S MAGYAR NYELVEN KÉSZÍTETT TÖRTÉNET-
IRATOK, LEVELEK-, ORSZÁGGYÜLÉSI VÉGZÉSEK ÉS
TÖRVÉNYCZIKKELYEKBŐL.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Nyomatott az ev. ref. Collegium' betüivel.

ELŐSZAVAK.

Erdély' szülöttei's polgárai levén mind a' ketten: történeteivel bővebben foglalatoskodni, mint akármellyik más országéival, szent kötelességünknek ismertük. Foglala toskodásink közben tudni vágyásunk mind nagyobbra növekedett, 's midőn történetiróink' kinyomtatva levő hézagos munkáikban kielégítést nem leltünk, kéziratbeli adatok' gyüjtésében és olvasásában fáradoztunk. Évek haladtak így el, és majd sok ezerre láttuk felszaporodni számát az adatoknak, mellyeket eredetileg vagy másolatban sajátinkká tehettünk,'s számtalanra azokénak, mellyeket megismerhettünk. Fel feltünt emlékezetünkben ezek' tartalma; öszve hasonlítgattuk kinyomtatott historiáink' foglalatjával, 's bámulva tapasztaltuk: mi

« PrécédentContinuer »