A gyámság és gondnokság: Az 1877 : XX. törvényczikk magyarázata az erre vonatkozó bel- és igazságügyministeri rendeletekkel és irománypéldákkal : Tekintettel a kapcsolatos hazai jogszabályok, törvények és rendeletekre, az osztrák polgári törvénykönyv szabályaira, valamint a gyámsági és gondnoksági jog bel- s külföldi fejlődésére és jelen állapotára

Couverture
az Athenaeum r. társ. kiadása, 1878 - 250 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 12 - A kiskoruság meghosszabbitandó, ha az atyai hatalom vagy gyámság alatt álló személy, testi vagy lelki fogyatkozásai miatt életkora 24. évének betöltése után sem képes önmagát...
Page 160 - VI. FEJEZET. A rokonokról 142. §. A gyámolt vagy gondnokoltnak férfi és nő-ágon levő rokonai negyedizig, ha az országban tartózkodnak, szülők és nagyszülők nem létében, vagy ha ezek ellen oly okok forognak fenn , melyek őket a gyámság vagy gondnokságból kizárják, követelhetik, hogy gyámság vagy gondnokság alatt álló rokonaik ügyeinek elintézésénél meghallgattassanak és közreműködhessenek.
Page 327 - ... külön felzetekre vezetendő idéző végzéssel idéztetnek meg. 25. §. Az idéző végzéssel egyidejűleg, sa keresetlevél egy példányának közlése mellett külön átirattal megkeresendő a gyámhatóság, azon iratoknak és határozatoknak, a tárgyalási határnapig, a törvényszékhez való áttételére, melyek a kérdéses esetre vonatkozólag előtte folytatott eljárásban felmerültek, illetőleg keletkeztek. Az árvaszék köteles ezen iratokat és határozatokat eredeti...
Page 59 - Nagykoruak gondnokság alá helyeztetnek : a) ha elmebetegek vagy siket-némák és magukat jelekkel megértetni nem tudják; b) oly gyenge elméjüek, és a magukat jelekkel megértetni tudó siket-némák, kik ezen bajok egyike vagy másika miatt vagyonuk kezelésére képtelenek...
Page 20 - A vagyontalan kiskorúakat első sorban az atya, ha ez erre magában nem képes, vele együtt az anya, ha atya nincs vagy arra teljesen képtelen, az anya, végre a nagyszülők tartoznak eltartani és neveltetni. A törvénytelen gyermekek tartását és nevelését tárgyazó kötelezettségre nézve a fennálló jogszabályok érintetlenül hagyatnak se kötelezettség iránt, ha az vitássá válik, a bíróságok határoznak.
Page 64 - Az előző szakaszokban meghatározott eseteken kivül következő esetekben van gondnokságnak helye : a) ha valamely kiskorunak vagy gondnokoltnak érdeke atyjának, gyámjának vagy gondnokának érdekével, vagy vele ugyanazon gyám vagy gondnok alatt állónak érdekével összeütközik ; b) valamely méhmagzat képviselete...
Page 71 - ... a 41., 43. és 44. §§-ok szerint a törvényes gyámságot különben sem igényelhette volna. Ugyanezen jogok megilletik az anyát akkor is, ha a gyámságtól időközben mozdittatott el, ha csak a gyámhatóság fontos okokból ezen jog elvonását vagy megszoritását nem határozta el.
Page 242 - ... 4. Ha a tárgyalás alkalmával kitünnék, hogy a kiskorúak érdeke, szülőinek. a gyám vagy gondnoknak, vagy más kiskorú testvérnek érdekével összeütközik — az esethez képest és azon eset tartamára a tárgyalás vezetője a gyámhatóság utólagos jóváhagyása mellett akár a közgyám, akár más alkalmas községi lakos személyében ügygondnokot rendel, ha pedig a kiskorúak érdeke egymással jő összeütközésbe, mindegyik érdek részére külön ügygondnok rendelendő....
Page 23 - K határozat a gyámhatósággal hivatalból közlendő. Addig, mig a biróságok ez iránti határozata jogerőre emelkedik, a mennyiben a szülők erre nézve meg nem egyeztek, a tényállás kideritése és a legközelebbi rokonok meghallgatása után ideiglenesen a gyámhatóság határoz. A jelen szakasz intézkedései alkalmazandók az esetben is, ha a szülők törvényesen nem váltak ugyan el, azonban tartósan külön válva élnek s gyermekeik tartása és ellátásáról kellőleg nem...
Page 232 - ... gondoskodni. Ha az örökhagyó végrendeletet hagyott hátra, az attól, kinél létezik, átveendő és a haláleseti felvételhez csatolandó. Ha az, kinél a végrendelet letéve volt, ugyanezt át nem adja, ezen körülmény a haláleset felvételében megemlítendő.

Informations bibliographiques