Protestáns egyházi közigazgatási törvénytár, ... 1523-1913: Osszegyüjtötte

Couverture
Schneller és Göschl, 1913 - 519 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 266 - ... egyenes államadója kétszeresen számittatik. A férj vagy atya államadójába a nő, valamint a kiskorú gyermekek államadója is beszámítandó, ha a nőnek vagy a kiskorú gyermekeknek vagyonát kezeli. Mindenki csak egy törvényhatósági bizottságnak lehet tagja ; az, aki több törvényhatóságban jön a legtöbb államadót fizetők sorába, azon törvényhatóság bizottságának lesz tagja, melyet maga jelöl ki.
Page 197 - A jelen törvény hatálybalépte előtt kötött házasságok a korábbi jogszabályok uralma alatt létrejött tények alapján is felbonthatók, ha ezen tények a jelen törvény szerint bontó okot képeznek, a korábbi jogszabályok szerint pedig azok alapján legalább az egyik házasfélre nézve a házasság felbontásának vagy ágytól és asztaltól való elválasztásnak volt helye.
Page 184 - Viszonkereset nélkül is kérheti alperes, hogy a házasság felbontása esetében a felperes is vétkesnek mondassék ki, ha ellene bontó okot igazol ; ezen kérelmet oly bontó okra is alapithatja, melyre nézve kereseti joga már megszünt, de a felbontás alapját képező bontó ok keletkezésekor még fennállott.
Page 170 - Ha a szülők ágytól és asztaltól el vannak választva, vagy házasságuk felbontatott, a gondviselése alatt álló gyermekre nézve az anya, és ha ezt nem létezőnek kell tekinteni, az atya jogosult a beleegyezésre. Testi vagy elmebeli fogyatkozás avagy távollét által tartósan gátolt, vagy az atyai hatalomtól avagy a gyámságtól megfosztott szülőt, kivéve ha a megfosztás vagyonkezelés okából történt, nem létezőnek kell tekinteni.
Page 45 - A törvényesen elismert vallásfelekezeteknek ingatlan vagyonszerzési képessége imaházul, oktatási, nevelési és jótékonysági intézetül, egyházi vagy intézeti alkalmazottjaik részére lakházakul használandó épületeknek, az ezekhez szükséges telkeknek és temetőül szolgáló területeknek szerzésére van korlátozva. Az ingatlan szerzéséről kiállított, okirat, az ingatlan rendeltetésének igazolása mellett, a törvényhatóság első tisztviselőjének bemutatandó,...
Page 423 - Azon családfő, a kinek családjában, vagy háznépe között; azon iparos, gyáros, vagy bányatulajdonos, a kinek mühelyében, gyárában, illetőleg bányatelepén, segédei, tanonczai, illetőleg munkásai közt, úgyszintén azon növelde-tulajdonos, a kinek intézetében valamely járványos vagy ragályos betegség kiütött, ha azon időtől kezdve, melyben a betegség természetéről magának tudomást szerzett, huszonnégy óra alatt orvosi segélyről nem gondoskodik : háromszáz...
Page 291 - A felsőbb egyházi testületek és hatóságok önmaguk állapítják meg a tanácskozás, a jegyzőkönyv, az ügyvitel és egyházközségeikkel való érintkezés nyelvét. Ha ez nem az állam hivatalos nyelve volna: az állami felügyelet szempontjából a jegyzőkönyvek egyszersmind az állam hivatalos nyelvén is hiteles fordításban felterjesztendők.
Page 192 - A nő, ki Magyarország területén külföldivel kötött házasságát közvetlenül megelőző időben magyar állampolgár volt, férje ellen a magyar biróság előtt indíthat érvénytelenségi pert, ha férjét a házasság megkötése után külföldre nem követte.
Page 186 - Az ágytól és asztaltól való különélés elrendelése esetében a biró ideiglenesen intézkedik a közös kiskoru gyermekek elhelyezése és ezeknek, valamint a nőnek tartása és a szükséges tárgyaknak ez utóbbi részére kiadása iránt. A nő tartását a biró a házasfelek vagyoni és kereseti viszonyaihoz mérten állapitja meg, sőt a férjet a tartás alól fel is mentheti.
Page 172 - ... testvér testvérének vérszerinti leszármazójával; d) az egyik házastárs a másik házastársnak egyenes ágbeli vérrokonával, a házasság megszünése vagy érvénytelenné nyilvánitása után sem. Nem tesz különbséget sem a származás törvényes vagy törvénytelen volta, sem az, hogy a testvéreknek mindkét szülője, vagy csak az egyik közös.

Informations bibliographiques