Az uj sommás eljárásról valamint a fizetési meghagyasokról szóló törvények (1893: XVIII. és XIX. t.-cz.) magyarázata és az összes perrendtartási szabályoknak egybeállitása, a vonatkozó felsöbb birói határozatokkal

Couverture
Lajos Ragályi
Az Athenaeum r. társulat kiadása, 1893 - 744 pages
0 Avis
Les avis ne sont pas validés, mais Google recherche et supprime les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés

Ŕ l'intérieur du livre

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matičres

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 680 - A jelen rendelet 3. §. 7. pontjában felsorolt perenkivüli ügyek illetőségére nézve, a mennyiben a váltótörvény ez iránt nem intézkedik, az eddigi szabályok követendők. A váltóösszegek a váltótörvény 25., 29., 40. §§. stb. eseteiben a fizetési hely bíróságánál teendők le; a biztosíték visszaadása is a váltótörvény 28. és 29. §§. eseteiben ugyanazon bíróságnál kérelmezendő még akkor is, ha a felek a biztosítás módja és mennyisége iránt magán...
Page 665 - A törvényszék, az ellenfél beleegyezése nélkül, csak a fél indokolt kérelmére s mindenik periratra csak egyszer engedhet halasztást. A halasztás iránti kérelem a perirat megkezdése előtt a jegyzőkönyvbe iktatandó sa jegyzőkönyv az ellenfél netaláni észrevételeivel együtt határozathozatal végett a pertárnok által azonnal bírósági elintézés alá terjesztendő. Ha a bíróság megtagadja a halasztást, a tárgyalás további folytatására határnapot tűz ki.
Page 688 - Az aláírások összehasonlítására szükséges szakértőket megfelelő számban a törvényszék székhelyén lévő kereskedelmi és iparkamarának, sa hol ilyen nincs, a kereskedelmi testületnek javaslata alapján a törvényszék elnöke nevezi ki s esketi fel. Ha sem kereskedelmi és iparkamara, sem kereskedelmi testület nem létezik a törvényszék székhelyén : az elnök a helyben levő kiválóbb kereskedők vagy szakértelemmel biró teljesen megbízható személyek közül nevez...
Page 641 - A 92. §. közölve a 639. lapon. test tartalmazó tőzsdeügynöki (alkuszi) kötjegyet kifogás nélkül elfogadták ; c) a közkereseti társaságok tagjai, betéti társaságok beltagjai vagy alkalmi egyesülések (1875 : XXXVII.
Page 689 - Ha a sommás eljárásra alkalmas váltó alapján rendes tárgyalás kéretett: felperes részére, ha alperes a tárgyalásra meg nem jelenik, vagy ha megjelenik ugyan, de a követelést nem kifogásolja, a tárgyalás által felmerült költség s ügyvédi munkadíj meg nem ítélhető.
Page 686 - LIV. t.-cz. 112. §-ának intézkedése a meg nem jelent pertársakra nézve csak az esetben alkalmazandó, ha az ügy nem tartozik a váltóbiróság hatóságához...
Page 30 - ... 2. telki szolgalmakat tárgyazó perekben a szolgáló telek értéke; az uralkodó telek tulajdonosa azonban a rendes eljárás megindítása czéljából igazolhatja, hogy a szolgalom az uralkodó telek értékét a szolgáló telek értékén felül emeli; 3. osztályperekben a felosztandó vagyon, határperekben pedig a vitás terület értéke; 4.
Page 457 - Birói személynek nem szabad oly ügyekben részt venni : a) melyekben saját személyénél fogva érdekelve lévén, közvetlenül vagy közvetve kárt vagy hasznot remélhet; b) melyek által felesége vagy jegyese, fel- vagy lemenő ágbeli rokonai, avagy olyan személyek vannak érdekelve, kik vele...
Page 588 - ... elrendelő végzéseket, — felfolyamodásnak helye nincs. Ezen végzések által okozott sérelmek orvoslása — kivéve azon eseteket, melyekben a perorvoslat kifejezetten kizárva van, — az ügy érdemében hozott itélet elleni felebbezésben kérhető; mi végből jogfen tartással élni nem szükséges.
Page 688 - LIV. t.-cz. 239. §-a értelmében az ítélet jogerejüvé válta után, illetőleg a harmadbirósági ítélet kézbesítése után három nap alatt kell jelentkezni. Ezen szabály a gondnok által képviselt félre is kiterjed. A gondnok kérelmére mindazonáltal, gondnokoltja lakásának kinyomozása czéljából. szükség esetében a biróság 30 napig terjedhető halasztást engedhet.

Informations bibliographiques