Het oude nederlandsche lied: -2. deel. Het wereldlijk lied

Couverture
M. Nijhoff, 1903
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Fréquemment cités

Page 62 - ... t was voor hem groot verzeeren. 50. Het volk dat was bevreesd van dezen leeuw te zien, elk riep: 'wat groote beest! wilt van dezen bedelaer vlien.' zoo dat men hem van daer vertrekken deed zeer zaene, want de hertoginne aldaer moest naer de kerke gaene. 51. Den hertog, hoort myn bedien, ging op de straete ras, om de hertogin te zien, die zyne huisvrouw was. maer denkt eens, wat rouw leed den hertog zonder flouwen, als hy zag zyn eigen vrouw met een ander heer gaen 13 52.
Page 133 - Sit si hier in besloten en is si Jesus bruit: mocht icse eens sien of spreken! si soude wel comen uit.' 11. Dat alderjoncste nonneken ghinc voor den ruiter staen, haer haerken was afgheschoren, de minne was al ghedaen. 12. 'Ghi meucht wel thuiswaert riden, ghi meucht wel thuiswaert gaen, ghi meucht een ander kiesen, mijn liefde is al vergaen. 13. Doen ie een haveloos meisjen was, doen stiet ghi mi metten voet; hadt ghi dat woort ghesweghen, het hadde gheweest al goet.
Page 58 - ... t schip op gods raed en gods genaede dryven. 11. Zy voeren op gods genaed meer als vier dagen lang, nog en vonden geenen raed, de zee en die was...
Page 61 - ... t gelooven niet!" zy beloofde my zonder ophouwen, doen als ik van haer schied, geen ander man te trouwen." 37. Dan sprak den vyand snood : „ hertog, dat is immers waer. Maer zy meint, gy zyt lang dood, dus heeft zy zonder vaer een ander in haer zin ; en zal u dat niet rouwen, dat een ander om gewin zal nemen uwe vrouwe?" 38. — „Het zoud my verdrieten zeer, wist ik de waerheid klaer. Wat zoud 't my baten, heer ? ik ben te verre van daer, ik kan 't beletten niet," sprak hy „hoort myn bedieden...
Page 242 - ... och moeder, dees maecht hoort mi ie vontse ghister avont alleen, op enen blauwen steen." 9. — „Vont ghise ghister avont op enen blauwen stein, so brenctse wederomme, sen hoorter dats u, niet mijn; so brenctse weder sonder verdrach ! daer sullen noch drie om sterven, eer datter aencomt den dach.
Page 39 - Nu neemt mi ghevanghen, als men eenen gevanghen doet. Vraghen u die lieden, wat man dat ghi daer voert, So suldi hen dan segghen this een die quaetste man, die oeyt op deser werelt van moeder lijf ghewan.
Page 59 - ... huis met alzoo groot bezwaren. 15. By deze zee zeer wyd leit een wildernisse groot, daer regeerde doen ter tyd een fellen vogel groot, die doen kwam zonder faelen allen dag gevlogen daer, om zyn jongens aes te halen, doen hy 't schip wierd gewaer. 16. Dezen vogel groot van magt is genoemd den Griffioen en vloog dag ende nagt omtrent het schip zeer koen, zoo dat zy hun durfden niet boven het schip begeven, of den fellen vogel, ziet, zou ze hebben weggedreven. 17. Den vogel was zeer groot en vreesselyk...
Page 45 - Ik heb noch een klein paardje, 't loopt snelder dan de wind, dat zal ik u heimelijk leenen : gaat, zoekt dat gij ze vindt!' 17. De jager zat op het paardje, hij reed er zoo lustig voort: 'adieu, jou zwarte hoeren, jouw dochter is veel te boos!' 18. 'Had ik jou in mijn klaauwen als ik van de morgen had, jij zoudt het mij niet zeggen, dat ik was veel te zwart!
Page 756 - Hy vloog er mede tot zyn liefs deur: 'en slaepje of waekje of zyt gy dood ?' 5. ''k en slape noch 'k en wake niet, ik ben getrouwd al een half jaer.
Page 59 - Aan deze zee zyn steenen groot van wonderlyken aerd, die aen alle stael en lood blyven hangen ongespaerd, zoo dat er geene schepen niet voort kunnen varen met eenen. zy moeten blyven in' t verdriet door' t geweld van deze steenen 14. Zy moesten blyven in nood, was 't niet een groot geween! en moesten sterven de dood, behalven den hertog alleen: die kwam uit dit kruis: ten einde van zeven jaren kwam hy nog weder t' huis met alzoo groot bezwaren.

Informations bibliographiques