Kézikönyv a rendörségi örszemélyzet részére

Couverture
"Patria" irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság nyomása, 1905 - 376 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 149 - Kizárja továbbá a cselekmény beszámithatóságát a jogos védelem. Jogos védelem az : mely akár a megtámadottnak, akár másnak, személye vagy vagyona ellen intézett, — vagy azt fenyegető jogtalan, és közvetlen megtámadásnak elháritására szükséges. A jogos védelem határainak félelemből, ijedtségből, vagy megzavarodásból származott tulhágása nem büntettetik.
Page 162 - Nem alkalmazandó a jelen szakasz : ha a felgyujtott tárgy a felgyujtó tulajdona és annak minősége vagy fekvése olyan volt, hogy felgyujtása másnak sem személyére, sem vagyonára nézve veszélyt nem okozott.
Page 183 - Vendéglősök, korcsmárosok vagy kávéház-tulajdonosok, a> kik vendéglőjükben, korcsmájukban vagy kávéházaikban, a hatóságilag megállapított zárórákon túl vendégeket időzni engednek, ugyszintén, a kik a hatósági közegek azon meghagyásának, hogy helyiségeiket zárják be, nem engedelmeskednek, valamint azok is, a kik a hivatásában eljáró hatósági közeget be nem bocsátják, vagy eljárását akadályozzák, vagy pedig vendégeiket...
Page 192 - Kirepült méhraját a tulajdonos, ha a keresést nyomban eszközli, másnak telepén szükség esetén a községi elöljáróság közbejötte mellett is keresheti és elfoghatja, tartozik azonban a netán okozott károkat megtéríteni. Ha a méhraj tulajdonosa raját két nap alatt nem kereste s el nem fogta, a raj annak tulajdonává válik, kinek birtokában letelepült, vagy ki azt két napon túl elfogta.
Page 157 - A ki másnak testét szándékosan, de ölési szándék nélkül bántalmazza, vagy egészségét sérti, ha az ez által okozott sérülés, betegség vagy elmekór husz napnál hosszabb ideig tartott : a...
Page 157 - A ki életkorának tizennegyedik évét még tul nem haladott leányt, annak beleegyezésével, szülőjének, gondnokának vagy felügyelőjének felügyelete alul, azok akarata ellenére elvisz vagy letartóztat, öt évig terjedhető fogházzal büntetendő. Ha pedig a 318. vagy 319- §§-ban meghatározott valamely tény körülmény forog fenn, az ezen szakaszokban meghatározott büntetés lesz alkalmazandó.
Page 162 - A gyujtogatás bűntettét követi el és öt évtől tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő, a ki : 1.) olyan házat, kunyhót, malmot vagy bármely épületet vagy helyiséget, mely emberek lakául szolgál, vagy erre van rendelve, vagy pedig több ember összejövetelére használtatik...
Page 182 - ... 62. §. Az, a kinek bizonyos lakhelye nincs, vagy azt elhagyja és foglalkozás vagy munka nélkül csavarog, ha a hatóság által kitűzött batáridő alatt sem a fentartására szolgáló eszközöket, sem azt, hogy azok tisztességes megszerzésére törekszik, kimutatni nem képes, mint csavargó, nyolcz napig terjedhető elzárással büntetendő.
Page 152 - Veszélyes fenyegetésnek tekintendő valamely bűntett vagy vétség elkövetésével való olyan fenyegetés, mely a fenforgó körülményeknél fogva alkalmas arra, hogy a fenyegetett személyben a veszély közvetlen bekövetkezése iránt alapos félelmet gerjeszszen.
Page 153 - Ugyanezen büntetés alá esnek azok is, a kik gyárak, műhelyek, 'wagy azon helyiségek előtt, a hol munkások dolgoznak, vagy a munkaadó, munkavezető lakása, illetőleg tartózkodási helye előtt, összecsoportosulnak a végett, hogy a munka megkezdését, vagy folytatását megakadályozzák, vagy pedig a munkásokat a munka elhagyására birják.

Informations bibliographiques