köt. A közigazgatás és a gazdasági élet. (Folytatva.) A közigazgatás és a társadalom. Gyámi és gondnoksági ügyek. Igazságszolgáltatás. Katonai ügyek

Couverture
Franklin-Társulat, 1889

Ŕ l'intérieur du livre

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 31 - Az engedély csak akkor adandó meg, ha vagy az iskola rendes látogatása a gyárban való alkalmazással megegyeztethetönek mutatkozik, vagy a gyáros részéről külön iskolák felállítása által a gyermekek oktatásáról az iskolahatóság rendeletei szerint kellő gondoskodás történik. Kik a 12 éves kort meghaladták, de a 14 éves életkort még be nem töltötték, gyári munkában naponkint csak 8 óra hosszat foglalkoztathatók. Oly ifjak, kik a 14 éves életkort betöltötték,...
Page 195 - Az előző szakaszokban meghatározott eseteken kívül következő esetekben van gondnokságnak helye : a ) ha valamely kiskorúnak vagy gondnokoltnak érdeke atyjának, gyámjának vagy gondnokának érdekével, vagy vele ugyanazon gyám vagy gondnok alatt állónak érdekével összeütközik ; b) valamely méhmagzat képviselete...
Page 28 - Azon iparos, ki segédeit lakással is ellátja, e czélra egészséges és lakható helyet tartozik kijelölni. A segéd által egészségtelen lakás miatt beadott panaszok az iparhatóság részéről mindig a helyszínén, a tiszti orvos közbejöttével vizsgálandók meg, és haladék nélkül orvoslandók. 99. §. Minden segédnek munkakönyvvel kell ellátva...
Page 155 - A cseléd és gazda közötti viszony a két fel között közös megegyezéssel létrejött Írás- vagy szóbeli szolgálati szerződésen alapul. Az, ki magát szerződésileg bizonyos háztartási vagy gazdaság körüli személyes és folytonos szolgálatoknak legalább is egy havi időtartamon át bérért való teljesítésére kötelezi, cselédnek ; az pedig, ki a szolgálati szerződésnél fogva a cseléd bérét kiszolgáltatni köteles, gazdának neveztetik.
Page 157 - Érvénytelen azonban az oly szerződés, mely meghatározott száma évek, hónapok, hetek vagy napok számában ki nem fejezhető, tehát bizonytalan időre köttetik vagy a mely legalább annyiban korlátolva nem lenne, hogy mindkét fél a jelen törvény értelmében megengedett felmondás után a szerződéstől visszaléphessen. 14. §. A jó erkölcsökbe vagy törvénybe ütköző cselekményekre, daczára az ellenkező szerződésnek, senki sem kötelezhető. 15. §. Ha a szerződés alkalmával...
Page 209 - A gyám vagy gondnok, a mennyiben vagyont kezel, még azon esetben is, ha az örökhagyó vagy hagyományozó a gyámot vagy gondnokot a számadás kötelezettségétől felmentette volna, számadással tartozik. Az anyának, mint természetes és törvényes gyámnak, számadási kötelezettségét a 35. §. szabályozza.
Page 213 - VI. FEJEZET. A rokonokról 142. §. A gyámolt vagy gondnokoltnak férfi és nő-ágon levő rokonai negyedizig, ha az országban tartózkodnak, szülők és nagyszülők nem létében, vagy ha ezek ellen oly okok forognak fenn , melyek őket a gyámság vagy gondnokságból kizárják, követelhetik, hogy gyámság vagy gondnokság alatt álló rokonaik ügyeinek elintézésénél meghallgattassanak és közreműködhessenek. (149.
Page 230 - Az ekkép felszerelt és a jelenlévők által aláirt jegyzőkönyv, a tárgyalás vezetője által a gyámhatósághoz beterjesztetik. 254. §. A gyámhatóság, nehézségek nem létében, vagy a kipótolandók kipótolása után, a jegyzőkönyvi megállapodásokat jóváhagyja s annak hiteles másolatát az atyának vagy gyámnak, illetőleg gondnoknak végrehajtás és miheztartás végett kiadja. Ha az örökségi jog vitássá nem vált, a jegyzőkönyv és az összes iratok csak azon esetben...
Page 26 - Az iparos és segéde közötti viszony szabad egyezkedés tárgya. A szerződés, ha a felek máskép nem egyeztek, csak l heti próbaidő eltelte után válik kötelező erejűvé. 89. §. Az iparos segédétől, ha másként nem egyezkedtek, csak az iparüzlethez tartozó munkát kívánhat, és ezt is csak oly mérvben, mely a segéd testi alkotásának és erejének megfelel. Az iparos köteles időt engedni arra, hogy a segéd vallása ünnepnapjain az isteni tiszteletet látogathassa. 90....
Page 227 - A hagyaték leltározásának következő esetekben van helye : 1. ha az örökösök közt kiskorúak, vagy gondnokság alá tartozó személyek vagy méhmagzat van ; 2. ha azok közül, kiket az örökség valószínüleg illetni fog, habár azok nagykorúak is, egyik vagy másik ismeretlen helyen távol van ; 3.

Informations bibliographiques