Images de page
PDF
ePub

a) és c) pontja esetében megszünik a gondnokság, ha elenyészett azon ok, mely a gondnokságot szükségessé tette.

A 30. §. b) pontja esetében megszűnik a gondnokság, ha a méhmagzat megszületik, vagy bizonyossá válik, hogy a születés nem fog bekövetkezni.

57. §. A gyám vagy gondnok, a 45. és 46. §§-ban foglalt felmentés esetein kívül, tisztétől elmozdítható, ha ezen tisztében kötelességellenesen jár el.

Különösen elmozdításnak van helye: ha a gyám a kiskorú tartását és nevelését elhanyagolja, erkölcsiségét vagy testi jólétét veszélyezteti, továbbá, ha a gyám vagy gondnok a kiskorúnak vagy gondnokoltnak vagyonát hűtlenül vagy hanyagul kezeli, ha a kiskorú vagy gondnokolt képviseletének elmulasztása folytán kárt okoz, gyámi vagy gondnoki számadásának beadása körül nagyobb mérvű hanyagsággal jár el.

58. §. Ha több gondnok neveztetett közös vagyonkezelésre, egy vagy másik gondnok elhunyta, a többinek tisztét nem szünteti meg.

59. §. Ha a gyámság vagy gondnokság nem a gyám vagy gondnok halála folytán szünt meg, a gyámságra vagy gondnokságra felhatalmazó végzés a gyámhatóságnak visszaadandó, a mennyiben az a gyámi vagy gondnoki tiszt megszüntétől számítandó egy hó alatt, vagy az ennek kimultával gyámhatósági felszólításra következő 14 nap alatt meg nem történnék: a megszűnés az illető gyám vagy gondnok költségére, a hivatalos hirlapban közzé teendő.

60. §. Gyámnak vagy gondnoknak rendszerint csak az rendelhető, a ki a magyar állam területén állandó lakhelylyel bir. Kivételnek csak a belügyminiszter jóváhagyása mellett van helye.

61. §. Azon kiskorú magyar honosoknak Magyarországon létező vagyonára, a kik külföldön állanak gyámság vagy gondnokság alatt, az itteni gyámhatóság által külön gondnok rendelendő.

62. §. A magyar gyámhatóság által magyar honosokra elrendelt gyámság vagy gondnokság - a mennyiben ezt nemzetközi szerződések vagy egyéb okok nem akadályozzák — a gyámoltaknak vagy gondnokoltaknak külföldön létező vagyonára is kiterjed.

63. §. Azon külföldieknek Magyarországon létező ingó vagy ingatlan vagyonára, a kik külföldön állanak gyámság vagy gondnokság alatt, a mennyiben nemzetközi szerződések az ellenkezőt nem rendelik az itteni gyámhatóság rendel külön gondnokot.

[ocr errors]

64. §. Ha valamely külföldi Magyarországban kiskorú gyermekeket hagyott hátra, ezek részére az itteni gyámhatóság által ideigle

nes gyám rendelendő, mely gyámság addig tart, míg a gyámoltnak saját hatósága által más intézkedés nem tétetik.

65. §. A fentebbi 61. és 63. §§-ok eseteiben rendelt gondnok a magyarországi gyámhatóság alatt áll, s a gondnokságot a jelen torvény rendeletei szerint, s az ebben megállapított felelősség mellett vezeti.

VI. FEJEZET.

A gyámi és gondnoki tisztről és az ezzel egybekötött felelősségről.

66. §. A gyámság és gondnokság csak gyámhatósági intézkedesalapján vehető át.

67. §. Egyedül a nevezett gyám vagy gondnok, továbbá az anya, mint természetes és törvényes gyám teheti meg, a gyámhatósági intézkedés előtt is, a kiskorúak érdekében és halaszthatatlan teendőket.

68. Azon időkig, míg a nevezett gyám vagy gondnok, illetőleg az anya (a 67. §. értelmében) vagy más gyám és gondnok, a gyámhatóság intézkedése alapján működését megkezdhetné, az elhalaszthatlan gyámi vagy gondnoki teendőket a községi közgyám hivatalból teljesiti.

69. §. A gyámhatóság fel van jogosítva, hogy fontosabb esetekben, a községi közgyám e részbeli mellőzésével, ideiglenes gyámot vagy gondnokot rendeljen ki.

70. A gyámhatóság a nevezett vagy törvényes gyámokat vagy gondnokokat, ha a 41., 43. és 44. §§-ban felsorolt kizárási esetek fenn. nem forognak, megerősíti, az általa választandókat kirendeli.

71. §. A gyámhatóság ebbeli végzése az illetőnek irásban adandó ki, melyben a gyám vagy gondnok hatásköre körvonalozandó, egyúttal jelen törvénynek a gyámi és gondnoki jogok és kötelességekről szóló kivonata annak kézbesítendő.

72. §. E végzés kézbesítése után tartozik a gyám vagy gondnok működését 8 nap alatt, mely határidő azonban kérelme folytán 14 napra terjeszthető, megkezdeni, vagy az 51. §. értelmében felmentésért folyamodni.

Ha ezen folyamodvány elutasíttatott, az illető a gyámságot vagy gondnokságot 8 nap alatt átvenni tartozik.

73. §. A gyám vagy gondnok e tisztéből folyó teendőiben a szorgalmas családapa gondosságával tartozik eljárni a felelős mind azon kárért, melyet szándékosan vagy gondatlanságból, akár cselekvés, akár mulasztás által okozott.

A gyám vagy gondnok rendszerint csak saját hibájáért felelős,

de ha kellő óvatosság nélkül nem alkalmas személyeket alkalmaz, az ebből eredt kárért is felelős.

A kártérítés iránt a biróság határoz.

74. §. A gyámi és gondnoki felelősség a gyámság, illetőleg gondnokság átvételétől kezdődik.

Ha azonban az átvétel a 72. §-ban kitett határidőn belül a gyám vagy gondnok hibája miatt nem történik meg, a felelősség az e mulasztásból eredő károkra is kiterjed.

75. §. Ha több gyám neveztetett, a gyámhatóság azok meghallgatása után közülök egyet a tulajdonképeni gyámi teendőkkel megbízni, s rendszerint a vagyonkezelést is erre bízni köteles, ha csak a vagyonkezeléssel a többiek közül egynek vagy többnek megbízása czélszerűnek vagy szükségesnek nem mutatkoznék.

Azon nevezett gyámot, ki ily megbízatást nem nyert, ellenőrzési jog és kötelesség illeti, s e minőségében, a 73. § tartalmának korlátai között, másod sorban felelős.

Ha több gondnok neveztetett, vagy több gyám vagy gondnok rendeltetett ki együttes vagyonkezelésre: ezek mindnyájan egyetemlegesen felelősek, ellenkező esetben pedig mindegyik csak a gyámhatóság által reá bizott vagyon kezeléseért felelős.

76. §. Ha azok közül, kik a gyámságra vagy gondnokságra törvénynél fogva hivatvák, vagy kik erre ajánlatba hozatnak, valaki a gyámi vagy gondnoki tisztet jutalom nélkül, vagy a törvényesnél csekélyebb jutalomért ajánlkozik elvállalni, a gyámságra vagy gondnokságra csak annyiban bír előnynyel, a mennyiben a hozzá hasonló jogon gyámmá vagy gondnokká lehető egyénnel hasonló megbizhatósággal és alkalmassággal bír.

77. §. A gyám és gondnok azon költsége, melyet a gyámolt vagy gondnokolt érdekében és ügyeiben tett, ennek vagyonából megtérítendő.

78. §. Ha a gyám vagy gondnok oly szolgálatokat tett gyámoltja vagy gondokoltja részére, melyek saját hivatásához vagy üzletéhez tartoznak, úgy ezen szolgálatok díjazását a törvényes illetékek vagy a szokásban lévő díjak vagy árak legkisebb mértéke szerint követelheti.

79. §. A gyámot és gondnokot, működése idejére, a gyámoltnak és gondokoltnak jövedelméből rendszerint jutalom illeti, s ezt a gyámhatóság állapítja meg.

80. Ha a jövedelmet a tartási és nevelési költségek felemésztik : a gyámot vagy gondnokot jutalom nem illeti, de tisztének bevégeztével, a mennyiben ez nagyobb fáradsággal volt egybekötve, részére a gyámhatóság végjutalmat állapíthat meg.

81. §. Midőn gyámi vagy gondnoki jutalomnak helye van, a gyám vagy gondnok az évi tiszta jövedelem tíz százalékánál többet nem igényelhet jutalmul, azonban a házbér tiszta jövedelméből csak egy százalék, a haszonbérlet tiszta jövedelméből két százalék, ha pedig a jövedelem tisztán házbér- vagy haszonbérből állana, vagy annak túlnyomó részét képezné, a tiszta jövedelem öt százaléka illeti a gyámot vagy gondnokot.

82. §. Ha az ekkép járó évi jutalom a gyám vagy gondnok teendőihez képest csak csekély összegre rugna, a gyámhatóság, a gyám vagy gondnok fáradozásai és a vagyoni viszonyokhoz képest, e jutalomösszeget felemelheti. A felemelt jutalom összege azonban 5000 forintot felül nem haladhat.

83. §. Tiszta jövedelmül tekintetik azon összeg, mely a gazdaság, kereskedés vagy üzlet fentartása- és folytatásához, az érték és jövedelem biztosításához szükséges rendes kiadások fedezésére, és a netaláni adósságok kamatain, valamint mindennemű adófizetésre szükséges költségeken felül, a jövedelemből fennmarad.

Tőketörlesztés, új építkezés, és a meglévő felszerelési állománynak szaporítása a rendes kiadások közé nem számítandó.

84. §. A több évre előlegesen bevett jövedelem, a tiszta jövedelem kiszámításánál, ugyanannyi évekre osztandó fel.

85. §. Gyámpénztárilag a gyám vagy gondnok fáradsága nélkül kezelt érték jövedelméből a gyám vagy gondnok semmit sem igényelhet.

86. §. A vagyont nem kezelő gyám, valamint az oly gyám, kinek gyámoltja egyedül a 85-ik §-ban körülirt vagyonnal bír, a tartás, neveltetés és képviselés körüli fáradozásaiért jutalmat követelhet, mely a gyámhatóság által állapíttatik meg; ha azonban e jutalom évenként 1000 frtot felül haladna, az első fokú határozat felsőbb gyámhatósági jóváhagyás alá terjesztendő.

V. FEJEZET.

A gyámok és gondnokok jogai és kötelességei.

1. A gyámoltak és gondnokoltak képviselésére nézve.

87. §. A gyám és a 28. §. a) b) és c) pontjai esetében a gondnok, képviseli a kiskorút, illetőleg gondnokoltat minden peres és azon nem peres ügyekben, melyekben a képviselet nincs kizárva.

A 28. §. d) és e) pontja, valamint a 29. §. esetében a gondnoki képviselet a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekre szorítkozik.

A gyám és gondnok a képviseletnél nem saját, hanem gyámoltja vagy gondnokoltja nevében jár el.

88. §. A hatóságok által a gyámoltak vagy gondnokoltak nevében a 87. §-ban megjelölt képviselők idézendők.

89. §. A képviselő gyám vagy gondnok fel van jogosítva, a képviseletet felhatalmazott által gyakorolni.

2. Kiskoruak nevelése és képzésére nézve.

90. §. A gyám köteles arról gondoskodni, hogy a kiskorúak vallásos, erkölcsös és hasznos polgáraivá váljanak a hazának, s hogy e czélból képességök- és vagyoni viszonyaikhoz képest nyerjenek kiképzést, illetőleg munka- és keresetképességet.

91. §. A gyám a kiskorúak iskoláztatását illetőleg, az erre nézve fennálló törvények értelmében; a tartás, nevelés, kiképzés és keresetképesség különbeni iránya, módja és költségeire nézve pedig az anya és nagyszülőkkel, ezek nem létében pedig, vagy ha ellenök oly okok forognának fenn, melyek őket a gyámság gyakorlatából kizárnák, rokonokkal egyetértőleg intézkedik.

Ha a fentebbiekre nézve a gyám, az anya és nagyszülők, illetőleg a rokonok közt egyetértés nem jönne létre, vagy ha a 16. évet meghaladott kiskorú a megállapodással egyet nem ért, vagy ha a nevelési és képzési költségek a vagyonnal biró kiskorú jövedelmét aránytalanúl terhelnék, vagy kimerítenék, vagy ha erre a törzsvagyon szándékoltatnék igénybe vétetni, tartozik a gyám gyámhatósági jóváhagyást kieszközölni.

92. §. Tartozik a gyám a kiskorú testi épségének fentartása felett szigorúan örködni, s betegség esetében őt gyógyíttatni.

93. §. Vagyontalan kiskorúak, a lehetőség szerint, oly üzlet tanulására adandók, melynél eltartásban is részesülnek.

94. §. Ha a gyám megengedi, hogy gyámoltja szolgálatba lépjen, kötelessége arról gondoskodni, hogy a kiskorú csak oly helyen vállaljon szolgálatot, hol erkölcsi veszélynek kitéve nincsen, és hogy a cselédtörvény által nyujtott előnyökben részesüljön.

A szolgálatba lépett kiskorút akarata ellen a gyám a szolgálatot adó gazdától el nem vonhatja, a kiskorú pedig a szolgálatot a gyám beleegyezése nélkül el nem hagyhatja; kivéve az 1876. évi XIII. tör vényczikk 52. §-ban érintett oly eseteket, melyekben a cseléd szolgálatát felmondás nélkül rögtön elhagyni jogosítva van.

95. §. Azon kérdést: vajjon a kiskorú, szülői, nagyszülői, vagy rokonai ellenzése esetében, a szolgálatot mint állandó keresetmódot.

« PrécédentContinuer »