Images de page
PDF
ePub

BIBLIOTHEEKLEVEN

ORGAAN DER CENTRALE VEREENIGING
VOOR OPENBARE LEESZALEN EN BIBLIOTHEKEN
EN VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN
BIBLIOTHECARISSEN EN BIBLIOTHEEKAMBTENAREN

[blocks in formation]

BERICHT. „Bibliotheekleven" verschijnt in de eerste week van elke maand. Het
Redactie-adres is : Obrechtstraat 50, Utrecht. Artikelen en bijdragen moeten
uiterlijk den 15den, advertentiën den 25sten van iedere maand aan het Redactie-
adres worden ingezonden. De abonnementsprijs bedraagt f 5.- per jaar, fr. p. p.
-:- Leden der beide Vereenigingen wordt het orgaan gratis toegezonden.

ugrats
ingroff
10:23-25

INHOUDSOPGAVE. 12067

Bladz. Centrale vereeniging voor openbare leeszalen bibliotheken

81, 145, 177, 225, 289 Nederlandsche vereeniging van

bibliothecarissen en bibliotheek ambtenaren

1, 82, 113, 145, 216, 257, 289

en

Arbeidswet (De nieuwe) en de O. L. en B. .

338 Beresteyn, E. A. van, Toespraak ter opening van de jaarvergadering der C. V. v. 0. L. en B. .

225 Binnenlandsche kroniek: Alkmaar 45, 233, 308; Amersfoort 172;

Amsterdam 138, 233, 323, 348; Apeldoorn 108; Appingedam 324; Arnhem 45, 74, 235; Assen 172; Baarn 349; Bergen op Zoom 349; Breda 235, 308; Bussum 108, 138, 172, 250, 349; Delft 45, 173, 250; Dordrecht 74, 139; Drachten 74; Eindhoven 282; Enschedé 173, 250, 308; Friesland 254; Friezenveen 74; Gorinchem 74, 308; Gouda 173; 's Gravenhage 108, 140, 235, 250, 283, 308; Groningen (prov.) 76; Groningen (stad) 75, 173, 236, 250, 324; Haarlem 75; Harlingen 109; Heerlen 349; Helder 75, 250; Hengelo 75, 236; Hilversum 109, 251; Hoek van Holland 324; Hoorn 237, 284; Huizen 76, 141, 349; Kampen 324; Laren 45, 173, 251, 285, 324, 349; Leeuwarden 237, 325; Leiden 76, 173, 238, 285, 325; Maastricht 238; Middelburg 238; Noord-Brabant 254; Noord-Holland 255; Nijmegen 239, 287; Overijsel 176, 255; Roosendaal 141, 252; Rotterdam 109, 141, 252, 325; Rijswijk 76; Scheveningen 239; Schiedam 143; Schijndel 46; Sittard 253; Sneek 76, 174; Tiel 111, 174, 239, 253, 308; Tilburg 144; Utrecht (prov.) 46, 144; Utrecht (stad) 144, 174, 253, 349; Veendam 239; Velzen 309; Vlaardingen 76, 254, 309; Voorburg 175, 325; Wageningen 175; Weesp 76; Willemstad 175; Zaandam 144, 351; Zandvoort 11, 351; Zeeland 309; Zeist 240, 254; Zuid-Holland 77, 352; Zutphen 175, 254; Zwolle 46, 287; Bond van R. Kath. O. L. en B. 325; Opleidingscursus voor R. Kath. leeszaalwerk 111; Plattelandslectuurvoorziening 352; Personalia 46, 77, 112, 144, 176, 240, 256,

309, 326, 352 Boekhandel, -kunst en -techniek ..

46, 77, 310, 353 Buitenlandsche kroniek: België 287; Brussel 288; Duitschland 288;

Elzas-Lotharingen 288; Frankfort a. M. 326; Frankrijk 327; Greiz 327; Jena 288; Lamprecht 327; Leipzig 327; Leuven 288, 328; Londen 328; Ostende 288; Rome 288; Thebe

328 Casseres, J. M. de, Schoonheid in de openbare leeszaal . . 314 Clercq, E. de, Vertellen aan kinderen, in 't biezonder in kinderleeszalen

60 Dokkum, J. D. C. van, Lezers, schrijvers en uitgevers in het oude Rome

130 Eck Jr., P. L. van, Ook 'n oud ,,leesgezelschap"

165 Enschedé, J. W., Formaten

94 Evers, G. A., Nieuwe Amerikaansche toepassingen op grafisch gebied

67 Nederlandsche bibliotheken in den inlijvingstijd . 89, 151

.

.

.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

Bladz. Gebhard, A. C., Een Nederlandsche over Amerikaansch bibliotheekwezen.

87 Met schaar en lijmpot

124 Boeken voor jongeren

336 Greve, H. E., De nieuwe rijks-subsidieregeling voor openbare leeszalen en bibliotheken...

35, 84 Ha mel, A. G. van, De bibliotheek der Nederlandsche handelshooge. school

266 Hannema, D., Erich Wichmann's graphisch werk .

248 Hertzberger, L., Katholieken en „neutrale" openbare leeszaal 146 Lektuurvoorziening ten platten lande

193 Tien jaren van bibliotheekwerk .

241 Hofmann, W., Die Gestalt der öffentlichen Bücherei .

2, 51 Hulp aan Weenen

313, 329 Hulshof, A., De stempelsnijder N. P.

. 303 De kunst der oude boekbinders

319, 341 Instituut, Een Nederlandsch, voor documentatie en bibliografie 292 Kluit, H., Een park-bibliotheek te Rotterdam

299 Lange, C. L., De opening der eerste openbare leeszaal en bibliotheek in Nederlandsch-Indië (Semarang) .

121 Een en ander over de praktijk van het bibliotheekwezen in Nederl. Oost-Indië

230 Meulen, J. ter, Hoe tevens een centrale systematische catalogus kan worden ingericht

32 Molhuysen, P. C., Koopen op aucties

39 De bibliotheek van het Vredespaleis .

114 Pieters, A., Verzekeringsplicht voor volontairs in 0. L. en B. 318 Ra milles, B. de, De jaarvergadering en bibliotheekdag 1920 . . 271 Rapport.... voor de ontwerp-regeling der financieele en rechtspositie van ambtenaren aan 0.L. en B. . .

219 Roos, A. G., De voorgestelde postwet en de wetenschappelijke bibliotheken

330 R ij nbach, A. A. van, Lektuurvoorziening ten platten lande , 206 Schelven, A. A. van, Een bibliographisch inlichtingenbureau 25 Schillings, A., Volksuniversiteit en bibliotheek .

49 Boekendiefstal,

339 Scholte, A. J., Lastige boeken.

41 Sigal Jr., M. C., Een openbare leesbibliotheek" in het begin der 19de eeuw

, 276 Snouck Hurgronje, N., Leeszalen, filialen of correspondentschappen

296 Staatsbegrooting, Uit de, voor 1921 .

. 290 Steenbergen, C. A., Plattelandslectuurvoorziening en reizende bibliotheken

. 178 Vakliteratuur

41, 102, 137, 170 Vreese, W. de, De nieuwe Rotterdamsche gemeentebibliotheek . 269

[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

OFFICIEEL GEDEELTE.

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN BIBLIOTHECARISSEN

EN BIBLIOTHEEK-AMBTENAREN. De heer Walter Hofmann richtte namens de „Deutsche Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen" een schrijven tot het bestuur, waaraan het volgende is ontleend:

„Als ich im Juni dieses Jahres die Ehre hatte, in Ihrem Kreise zu weilen und im Anschluss daran eine Anzahl Ihrer holländischen Büchereien zu besuchen, wurde von verschiedenen holländischen Kollegen und Kolleginnen wiederholt der Wunsch ausgesprochen, nun einmal auch die Verwirklichung der von mir entwickelten bibliothekarischen Grundsätze in Leipzig an Ort und Stelle studieren zu können. Wir haben diesen Wunsch in unserer Zentralstelle als wertvolle Anregung aufgefasst, und ich erlaube mir, Ihnen folgenden Vorschlag zu unterbreiten.

„Unsere Zentralstelle ist im Besitz eines Spezialfonds, der dazu dienen soll, auswärtigen Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, unter Umständen auch solchen des Auslandes, das Studium unserer Einrichtungen. ... zu ermöglichen. Wir würden nun in der Lage sein, aus diesem Fond einen Betrag von 2000 Mark als Beihilfe zu einer Studienreise holländischer Kollegen und Kolleginnen nach Leipzig zur Verfügung zu stellen."

Het bestuur heeft deze vriendelijke uitnoodiging dankbaar aanvaard en meent daaraan in dien zin te mogen voldoen, door in deze wederkeerig gewenschte studiereis niet uitsluitend Leipzig, maar ook andere plaatsen. die op den heen- of (en) op den terugweg liggen, te betrekken. Zoodoende zal het allicht mogelijk zijn met de merkwaardigste voorbeelden van Duitsche bibliotheken (leeszalen) kennis te maken.

Leden, die aan dezen tocht wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd hun voorloopig besluit vóór 20 Januari a.s. aan den secretaris (Obrechtstraat 50, Utrecht) kenbaar te maken. Zij zullen dan weldra tot eene bijeenkomst worden uitgenoodigd, ten einde den meest geschikten tijd, het reisplan en de verdere bijzonderheden te bespreken en vast te stellen

HET BESTUUR.

« PrécédentContinuer »