Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

3

6

7
IS

16

Vid Dire&tio, Quotuplex : Qui Significatores, et qui Pro)

missores. Cap. I.

Pagina 1

De Motu reali in Directionibus, es duplici via eas componen-

di. Cap. II.

De Latitudine feruanda in Directionibus. Cap. III.

Qua fine necessaria ad Directiones , & de ordine Tabularum.

Cap. IV.

De Declinatione. Cap.O.

Tabula pro Declinationibus fupputandis.
Pro Inuenienda Ascensione Rečła cuiuslibet loci, tam cum lati-

tudine , quàm fine. Cap. VI.
Ad eliciendam Ascensionem, & Descensionem obliquam, tam

cum Latisadim , yuam fine, ad omnes Poli Borealis Eleua.
tiones. Cap.VII.

Afcenfione Recta cognita quomodò indagatur quis gradus Zo-

diaci ili respondeat . Cap. VIII.

Data Ascensione , vel Descensione obliqua fub quacumque Poli

altitudine, quomodo indagatur quis Eclipticæ gradus illi cona

ueniat . Cap. IX.

De Differentia Ascensionali, co illius vfu præcipuo ad inda:

gandas Ascensiones, & Descensiones obliquas locorum extra.

Zodiacum. Cap. X.

22

De Diuifione Partium in Figura cælefti. Cap.XI.
Proinuenienda Distantia Stella à meridiano, seumedio Cæli.

23

24

Cap. XII.

27

31

De Directione Medij Cæli, di Ascendentis. Cap. XIII. 24
De Circulis Positionis. Cap. XIV.
De Directione significatorum extra Angulos in parte Cæli A
fcendente. Cap. XV.

29
De Directione

significatoris extra angulos in parte Cæli Defcen-
dente. Cap. XVI.
Quomodo Significator constitutus in parte Cali Descendente di.

rigatur per Ascensiones ac fi effet in parte Ascendentea

Cap. XVII,

Dc Profectionibus. Cap. XIIX..

Tabula Profectionum Genituræ exemplaris.

35

Tabula Morus Diurni Annuarum Profectionum. 36

Tabula Profectionum Mensurnarum.

39

Tabula Profectionum Diurnarum.

Tabula Dierum Totius Anni Communis, o Billexiilis.
De Annorum Reuolutionibus. Cap. XIX.
De Construenda Cælefti Figura. Cap. XX.

31
Tabula Conuerfionis Horarum , &c.in Gradus, doc. Æquato-
ris.

53

Tabula Conuerfionis Graduum, &c. Æquatoris in Horas,&c.

pag.

54

Tabula Domorum.
De Partibus Proportionalibus, Tabula Sexagenaria. Cap.
XXI.

SG

Tabula Sexagenaria.

TA

43

45

48

[ocr errors]

EQVES

ANNVENTE

ARGOLVS

SENATV ÆT. AoLXXII

[blocks in formation]

Corporis effigiem cernis, mens Astra reuoluit

Spiritus in libris, quos legit Orbis, inest.

Quotuplex ; qui significatores, & qui Pro

misfores. Cap. I.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IRECTIO, feù Dirigere est inquirere arcum

Æquatoris interceptum inter duo loca in Cælo, artificiofa nempè inenfura itineris, quod motu. Priini Mobilis abfoluit Promisfor, &locus inferior quousque ad Significatorem perueniat,&lecum superioreni;hinc duo loca in Cælo funt concipienda , quæ ab Astronomis Significator (file Planeta , fiuc alius Eclipticæ locus is fit ) qui ali. quid in Cælo fignificet, vt Vitam, mores, fortunas, vel alia ; & Promissor qui decernat , & polliceatur bona,vel mala in illa re denotata à signifi-' catore , quandò ad eumdé significatorem peruenerit; fic significator geret exempli gratia ) vi

cem Creditoris recepturi aliquid å Promisfore, certo, & determinato tempore,cuius fpatium Directione njetimur; vt in Vitæ fpa-, tib adfunt Apheta , Hylech , feù significator Vitæ , & Anxreta,seù abfciflor, quandò Anæreta peruenerit ad Aphetam mala

decernet in Vita. Duplex ftatuitur ab Antiquis Directio;Directa, qua promissor

ducitur ad significatorem per Afcenfiones ipfius fignificatoris;& Conuersa,qua significator deuoluitur ad promissorein per Ascensiones eiusdem promissoris , quàin directonem tribuerunt Parti fortunæ, & Planetis retrogradis, & Ptolemæus Aphetæ constituto inter feptimam domu!n, & Medium Cæli,cap. de Vitä spatio; quæ poftrema (pace omnium ) commentitia eft,& falsò excogitata : cum enim directio fit deuolucio promissoris motu Primi Mobilis ad significatorem conftitutum iinmobilem, ridiculem eft imaginari, poffe fignificatorem, & locum superiorem duci contra inotum Primi Mobilis ad promisforem, & locum inferiorem i Cæterùm vanum eft asserere Prolemæuin hoc non cognouiffe,quod ex eo confpicitur, quòd pofito Apheta inter Cæli medium, & Occidenté vnicum tantúin ftatuit Anæretam, scilicet Occidentalem angulum,fciens eandem effe hanc directionem Aphetæ ad gradum Occidentis ( quam placuit conuerfam appellare)& directionem inca Orientalis , & Ascendentis ad oppofitum loci Aphetæ : quorsùm eniin si hæc directio effet realis,alios occursusinaleticos radiorum, & corporuin Planetarum pro Anz.' retis, & abscissoribus non constituiffet : de quibus proferens ea verba, non impingunt in locum Apheticum , ideft non possunt duci ad Aphetam motu Primi Mobilis; monere nos voluit vnicam tantùm esse veram directionem, eamque directam cum vnus sit motus Primi Mobilis, quo componitur; in qua locus inferior ducitur ad fue i periorem, & promissor ad fignificatorem; abolendum eft ergò hoc in posterum directionis conuerfe nomen , vt fictitium, & fine fundamento vfurpatum.

Notandum circa hoc, quod quamuis clarum sit, & notissimum in directionibus promissores deduci ad significatorem, & Saturnum (verbi gratia,) eiufque radios deuolui ad Solem, vel alium fignificatorem; communiter nihilominus dicimus directiones Solis ad corpus , & radios Saturni, ficut Medium Cæli ad radios

. A

Martis,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »