Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Tot exempla fufficiant. Pars proportio nalis habetur ex Tabula fexagenaria , vel ex regula trium.

Vrappareat quomodò ex trianguloruin rationes fint supputatæ declinationes tàm cum latitudine, quàin fine , lībuit hic inferere fupputationes.

A puncto Æquinoctij ad punctuin Solititij intercedit quadrans Circuli & gradus 9. quæ diftantia noftro æuo tribuit eclipticæ Declinationem ab Æquinoctiali -*qualem obliquitati ipfius grad. 2;.minut,32. Videndum eft per triangula quam declinationem afferat quelibet alia distantia punctorum eclipticæ ab Æquinoctiali. In fuméda declinationc fine latitudine hoc pacto indagatur cóftituto triangulo.

Sicut radius gråd. 90. & finus totus ad finum maximæ declinationis , ita sinus cuiuslibet dittantiæ ab Æquinoctio ad finum quæfitæ declinatinnis. Multiplicatur per auream regulam Terminus tertius per secundun,& productum diuiditur per primum. Hic verò pofito Radio pro primo termino, & diuifore producti ex multiplicatione abfcindendæ sunt primæ quinque figuræ dextrorfum,& reliquæ ad læuam gnæfitæ in Tabula,& Columna finuu dabunt quæfita Declinationé. Exemplu.

Queratur declinatio grad. 15. ligni Leonis: hic locus distat ab Æquinoctio, & principio Libræ grad. 45. cuius linus est 70711. Maxima declinatio fupponitur grad. 23. 32.etijus finus'eft 39928. tunc,

Sicut radius 100c09, ad 39928. ita 70711.ad 78233. nain niultiplicatus 39928.per 70711, constitut 28233.45808.à quibus detractis primis quinque figuris remanet 28233. quibus in tabella finuum respondent gr. 16.inin.24. quælitæ declinationis .

Pio Declinatione loci cum Latitudine.

Maximr declination i additur latitudo , & aggregati linus eft inuentum primun.

A Maxima declinatione fubtrahitur latitudo ; & residui finus est inuentum fecunduin.

Sinus inuenti primi, & fecundi coniunguntur, & dimidium aggregati eft inuentuim tertium,

Sunutur tinus diftantiæ loci ab Æquincctio , cui additur radius,feu sinus totuS , & tit inuentun quartuin.

Tune ficut radius ad innentuin tertiú,ita inuentun quartum ad inuentü quintú

Si latitudo,& locus Zodiacicuius quzritur declinatio fuerit eiufdern denominationis ideftambo Meridionales, vel Septemtrionales, inuentum fecundum subtrahituta quinto, & refiduj lipus dabit declinationem quæfitam. Si latitudo,& locus Zodiaci fuerint diuerfx denominationis,vnus Septentrionalis, alter Meridionalis primam inuentum fubtrahitur à quinto,& retidui sinus afferet declinationé, Si vero quintum fuerit minus priino, tunc fubtrahitur quintun à primo.

Ab vltimo fi auferatur primum confurger declinatio in parte Latitudinis Meridiane, Siauferatur fecundum aderit declinatio in'parte Boreali. Exemplum. Qurratur dechuatio gr. 12. Tauri cum latid. gr.4. Septemtr.

Decli

[ocr errors]

4

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Gradus 1.2 Tauri distat ab Æquinoctio Arietis gr. 42. cuius sinus 66913. addito radio fit 166913. Inuentum quartum. Tunc

Sicut rad, 100000. ad inuentum tertium 39831. ita inuentum quartumn 166913. ad quintum 66482.

A quinto si auferatur fecundum 33436. remanet 33046. pro declinatione loci in parte Septemtrionali,cui respondent in'tabella sinuum gr. 19. 17.

Sià quinto 66482.auferatur primum 46226. remanet 20256. quibus responder in Tabula gr. 11.40. in parte Meridionali.

Hoc pacto constructa eft Declinationum Tabella.

Quia verò nimis longa, & intricata eft hæc operatio colligendi declinationen cum latitudine; breuiorem eapropter, ac faciliorem viam libuit apponere cuin se. quenti tabella; cuius vsus hic est.

Cum signo, & gradu cuius queritur declinatio sumerdus est arcus numerando à parte defcendente fi fignum fuerit in parte fiiperiori , & à parte Ascendente si in inferiori. Secundò cun dicto arcu sumendus eit numerus multiplicandus è directo , vtendo parte proportionalitàm in arcu, quàm in numero multiplicando, fi locus cuius quæritur declinatio obtinuerit minuta vltra integros gradus. Tertiò arcui fumpto adde latitudinem fi arcus,& latitudo fuerint aibo Meridionales, vel ainbo Septemtrionales; vel deme vnum ab altero si fuerint diuerfx denoininationis. Cuius aggregati, vel refidui fumendus eft finus rectus ducendus in nunerum multiplicandum iain fumptum ; facta multiplicatione, & detradis primis figuris quinque : quod remanet dabit in tabella finuum quæsitam declinationein. Exemplum.

Queratur declinatio Stellæ Antares sei Cordis Scorpij cuius longitudo est gr. 4. 49. Igni cam latitud Merid. gr. 4.27.

Cum gr. 2.48. I fiunitur arcus gr. 21.29. in tabella, & numerus multiplicandus 985,46. adhibita parte proportionali vt decet. Arcui 21. 29. addita latitudine (cum latitudo , & fignum sint in parte Meridionali) confurgent gr. 25.56. cuius fimus eft 43733.qui ductus in nuinerū multiplicandum 985 46 tribuet 4368717219. ablatis quinqué figuris dextris remanent 43087.quæ in tabella finum exhibent Antaris declinationem gr.25.31.22.

Aliud exemplum.

Qurratur declinatio Pallilitij , feu Oculi , qui est in gr. 4. 48. I cùm latitudine Meridion. gr. 5.31. Arcus eft idem, qui in Antares , ficut numerus multiplicandus. Latitudo fubtrahitur ab arcu, cum fignum fit Boreale , & latitudo Me: ridionalis,

Ab

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ab arcu 21. 29. subtracta latitud. gr. 5.31. remanet 15. 58. cuius sinus est 27508. qui nultiplicatus per dictú numerum multiplicandu 98546. constituit 2710803368. Ablatis quinque figuris remanent 27108.quibus in tabella repondent gr. 15.44.declinationis Pallilitij.

Si locus non habuerit Latitudinem , sumitur cum eo arcus, & numerus multiplicandus: sicut finus arcus; qui ducitur in dictum numerum multiplicandum;& abiectis vt supra quinque priinis figuris remanens erit sinus quæsitæ declinationis, Exemplum.

(uæratur declinatio gr. 13.4.2. Arcus est gr.s. 35. cuius sinus est 9729. numerus multiplicandus 92138,fimul ducti constituent abiectis quinque figuris 8964.quibus respondent declinationis grad. 5. min.2.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quàm sine.

PRO IN V ENI ENDA ASCENSIONE recta cuiuslibet loci, tàm cum latitudine,

: NTRA in Tabulam Afcenfionuin reclarú cum Panetæ loco, feu alterius,cuius Ascentionem rectam quæris, cum latitudine si quan habuerit , & in angnlo communi illicò reperies intentum:Verbi gratia quæ ratur recta ascensio gt.20.09 cum latitudine Australı gr. 4. in. o. In signo og è directo gradus 20. sub columna grad. 4. latitudinis meridianæ reperies grad. 121.m. 2.

computandos à primo puncto Arietis, & hæc erit vera huius lo

ci recta Ascensio. Si verò vltra integros gradus longitudinis,& latitudinis adfuerint etiam minuta,tunc procedendum est ficut in capienda declinazione conferendo angulum cominunein cum arealı inmediatè fequenti pro minutis longitudinis, & pro minutis latitudinis cum collaterali, & sumendo partem proportionalein addendam ( semper corrigendo longitudinem) angulo communi , iruendam verò, vel addendam quando xquamus latitudinem, prout numerus collateralis crefcit , vel decrescit; exemplorum multitudine omnia fient lucida. In genitura Excellentiflimi Marci Antonij Coluinnä Venus eft in gr.13.m.32.X cum Jatitudine gr. 1. merid. & optetur eius recta ascensio: primo igitur è directo gr. 13. X fub numero latitud. Mérid.gr.1.inuenientur gr.344. m. 44. rectæ afcenfionis quia verò vltra gr.13. X integros adfunt etiam m. 31. idcircò ratione horum minu-: terum corrigenda eft recla ascenfio hoc modo. Facta collatione inter angulum communem , fcilicet gr. 344. m. 44. & fequentem cuius recta ascensio est gr. 345. 11.46. differentia est grad.o.m.36. de quibus fi fumimus partem proportionalem pro mutis 3 1.vltra integros gradus longitudinis competent m.29.femper addenda .nculo communi,& fic conitituetur recta afcenfio f grad, 345.m.13.hoc modo.

G. M.
Recta afcenfio gr. 13. X sub gr. 5.lat, mer.
Recta afcenfiogr. 14. X immediatè fequens 345 40

344 44

[blocks in formation]

gr.

Saturnus eft in grad. 2. m.48.82. cum latitud. merid. grad.c.m. 3. Afcenfio recta gr.2. 2 cum latit. Merid.gr.o. est gra. 124. m. 16. Ascenlio numeri Tequentis est 12.117. 18. Differentia eit gr. 1. m.2. de quibus proportionaliter conuenient minutis 48. longitudinis minuta so. abiectis fecundis.hæc min. sc. addenda funt prie11 inuent.

G. M. Afcenfioni, videlicet

124 16 & fic Ratione longitudinis correcta Atcentio recta erit

[ocr errors]

12:56

verunt

« PrécédentContinuer »