Images de page
PDF
ePub

verum habet gr. m. 3. latitudinis merid. ea propter conferendus eft angulus comunis dictus gr. 124. m. 16. cum collaterali, qui eftgr. 124.2. & eliciemus phittem proportionalem ese m. 14. subtrah. cum collateralis sit minor angulo coinmuni; fumendo de his in. 14. partem proportionalem pro m.3. latitudinis reperiemus copetere fecunda 42. quæ deferuiunt pro m.i. Hoc m.i.fubtrahendum eft ab inuenia, & correcta ascensione recta ; & fic vera tam ratione longtiudinis, quam latitudinis Ascensio recta Saturni prodibit gr.125.m.s.

G. M.
Afcenfio recta gr.2.12 cum latit. mer.gr.o.
Ascensio recta gr. 2.82 cum lat.mer.gr.i.

I 24 2

124 16

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Alterum exemplum. Mercurius eft in gr.17. m. 48. cum gr. 1. m. 38. latit.merid. Afcenfio recta gr. 27. fub gr. 1. latit. merid. eft gr-329. m. 35. gradus verò 28. fequentis eit gr. 330. m. 33. differentia eft m. 58. de quibus pro minutis 48. vltra integros gr.27.ma cópetent min. 46.fcc.(tenenda)24.hęc m.46.fi addamus angulo communi gr. 329.in. 35. recta afcenfio correcta ratione longitudinis erit gr. 330, m. 21. quæ feorsum seruanda eft. Facta collatione inter gr. 1. latitud. merid. ibidem cuius afcenfionem rectam confpeximus gr. 329. m. 35. cum gr.2, latit, merid, collaterali,cuius ascensio est gr. 329. m.56. differentia erit min. 21. adden.cuin numerus collateralis sit maior angulo communi: pro m. 38. latitudinis vltra integrum gradum coinpetent de hac differentia minutorum 21. minuta 13. reiectis fecundis. Hæc min. 1z. si addantur inuentæ ascensioni rectæ , & seorsum feruatæ fcilicet gr. 330. m. 21. producent ascensionem rectam & omnibus numeris abfolutamgr. 330. mn. 34. vt vides.

G. M.
Afcenfio recta feruata
Pars proportionalis
Vera Afcenfio recta

330 34

330 21

o 13

ADELICIENDAM ASCENSIONEM, & Descensionem obliquam tam cum latitudine, quain sine ad omnes Poli Borealis Eleuationes.Cap.VII.

VB quacumque Poli Altitudine eodem modo eruitur afcenfio obliqua, quo afcenfio recta cum eodem ordine vtrarumque tabulæ constructæ sint quod exemplis aliquot elucescet. In genitura Excellentiffimi Principis Columnæ fub altitudine Poli gr. 41. 111. go. inquiratur

ascenfio obliqua Horoscopi gradus scilicet 10.m. 37.2 Primo ingredere Tabulam afcenfionum obliquarum fub altitudine Pol. gr. 41. mn.5o; & reperto in ea figno è directo gr. 10. Occurrent tibi gr. 192. m. 45. in colum. o. Latitu

С

dinis

dinisi & quia vltra integrosgradus 10 adsunt min. 37.Corrigenda idcirco est obliqua afcenfio non fecus atque in recta ascensione peregimus hoc modo ; facta collatione inter angulun communem gr. I. cuius obliqua afcenfio est gr. 192.1154.& immediate fequentem gr.11. cuius ascensio eit gr. 1940 m. I, elicitur differentia gr.!.m. 16; de quibus proportionaliter pro min.37.competunt m. 47. quæ addita prion ascensioni repertæ gr. 192.-5.efficient veram obliquam ascensionene Afcendentis gr. 19;. 32. m.

G. M. Afcenfio obliq. pro gr, 10. eft

192 45 Pars propor. pro m. 37. addenda

O 47

Afcenfio obliqua Ascendentis.

19} 32

Sub eadein Poli altitudine exploretur obliqua afcentio gr. 27. in.:48. cum latud. Boreal.gr.o.m.49. in quo loco cadunt radij A X. Afcentio obliqua è directo gr. 27. est gr. 214. m. 31. in colum. Iat. Sept.c.ascentio sequentis gr. 28. est 215.m. 49. diferentia eit gr.í.m. 18. de quibus proportionaliter pro min 48. vltra grad. 27. conueniunt gr.1. m. .. quæ addita afcenlioni gr. 214.m. 31.corrigent ascensionem obliquam ratione longitudinis gr. 215. m. 33. quam ferua. Æquanda eit deinceps ratione latitudinis hoc pacto. Si conferas angulum communein dictum cũ collateralı qui eit gr. 115. m.z. videbis differentiam m. 32. add. cum collateralis fit maior angulo communi reperto fub columna nullius latitudinis c directo grad. 27. . de bis m. 3 2. pro min. 49. latitudinis Septent; competunt m.26.qux si adeamus ascentioni obliquæ correctæ ratione longitudinis habebimus obliquam afcenfionem gr. 27. ma cuin latit. Septentr.gr.o. m. 42. abfolutam graduum 215.m.:59

Aliud exemplum. Sub altitud. Pol. gr. 37. fub gr. 1. n.o. latitudinis Merid.es directo gr.13. X locifin genitura Excellentisini Principis, ascensio obliqua eft gr. 35o.in.31. Facta collatione cum imniediatè fequenti pro venanda differentia, Xelicienda parte proportionali ( cum frit in gr. 13.m. 31. X ) cum gradus 14. X ascensio obliqua fit grozslam. 9-mueniemus differentiam efle m. 38Pro minutis. 31. competunt.m. 20. quæ addita gr. 350.11. 31. constituent verain & obliquam ascensionem gr. 350.in.5 km

Aliud exemplum fit fub altitudine Pol.gr. 44. Exploretur ascensio obliqua gr. 22. 1:17.69.cum latitud. Septentr.gr.jan.20. E directo gr.22.69 sub column. fatit. Sept. gr. 4. afcenfio obliqua eft gr.$6.m. 5 2; ascendio iminediate feqnens eft gra.88.in.u. Differentia eft gr.i.m.19; proportionaliter pro m.47. vltra gradus integros 22. longitudinis competent gr.t.in.2.qui numerus additus afcenfioni gr.86. m:52.efficiet afcenfionem correctam ratione longitudinis gr. 87-in. 54; Facta deinde collatione repertæ ascensionis sub col. gr. 4. latitud. Septentk. gr. 86.m. f 2. cum collaterali cuius afcenfio eft gr. 85.m. 42. differentia elt gr.v.m. 1o. demenda quia collateralis eft minorspro minutis 20. latitudinis vltra gr. 4. competent, m.23quæ ablata à correcta afcenfione ratione longitudinis gr.97.1.54. constituent veTam ascensionem obliquam gr.87. mn. 31.

G. M.
Afcenfio obliqua fub 4. gr. latit. Bor. cun gr.22.09
Ascentio obliqua cum gr. 23.09 fequenti

Diffe

[ocr errors]
[blocks in formation]

Descenfio obliqua eft æqualis ascensioni loci oppositi, cuius vsus in noftris Tabulis erit ad libitum, cum discamus dirigere in parte cæli ascendente,etiam ftellas existentes in descendente, yt diximus. Pro colligenda ergo obliqua defcentio. ne sumenda eft afcenfio obliqua loci oppositi cum la titudine contrariz denominationis, si quam habuerit; Vt de Ascensionibus dictum est, Repertæ deinde afcenfioni obliquæ loci oppofiti,addenda eft medietas circuli,ideft gr. 18o. fi locus cuius quæris defcenfioné eit in pofteriori medietate circuli,fcilicer à primo vfq; ad finem X;& minuenda ki fiierit in priori à priino v vsq; ad finem mp; & quod coftabit erit desecnlio obliqua;exemplis res fiet lucida.Sub eleuatione Polgr. 44. exploretur obliqua descentio abfque Latitudine gr.20.8 Locus oppofitus eit gr.20.6 cuius afcenfio obliqua eft grad. 245.m.36.è quibus fublatis gr. 180.(cum inquiratur defcensio in priori femicirculo ) remanet defcenfio obliqua gr.65.n.36.

Alterum exemplum. In eleuatione Poligr. 37. exploretur defcensio obliqua fin genitura Excellentiiliıni Principis in gr. 13. m. 31. X cum latitudine gr.i. m.c. Meridian. locus huic oppofitus eit gr. 13. m. 31. mp cum latit. gr.l.m. o. Septentr. Afcenfio obliqua gr. 13. mp in Altitudine Pol. 37.cum latit. Bor.gr. 1. m. o. eft gr. 158.m.57. immediate sequentis est gr. 160.n:.11.differentia inter vtrofque est gr.'. m. 14. pars proportionalis pro m. 31. eft in. 38 ; quæ addita inuentze ascensioni gr. 158.m.37.conftituent veram ascensionem obliquamgr.159. in.;5; His si addantur gr. 18c. cum quæritur defcenfio in posteriori semicirculo , constituent veram of defcentionem obliquam grad. 339.11. ;s. Res non eget alia explicatione,

ASCENSIONE RECTA COGNITA , quomodò indagetur quis gradus Zodiaci

illi respondeat." Cap. VIII.

N tabula afcenfionum rectarum quære propositam rectain ascensionem , &è directo in linistro latere reperies gradus figni, illi correspondentes ; exempli gra. fi exploretur quis eclipticæ arcus debeatur ascensionibus rectis gr.125. m.78. in pret

fatn Tabula illicò reperietur illis conuenire gr. 3. ligni 82. Verú | fi rectain ascensione propositam precise non inueneris.in area,

feu angulo communi, facienda eft tunc temporis collatio in

ter repertam, & immediatè fequentem, & harum differentia erit portio , quæ debetur vni gradui Zodiaci; posteà ascensionem rectain primo repertam,& minorem subtrahe ab aícenfione propofita, & vtere regula Trium ducodo hoc vlcino fubtractá in 6o;& diuidēdo productú per differentia, feu portio. nem debitam vni gradui eclipticæ; & quod confurget addendum est gradibus Zodiaci prinò inuentis: exemplo melius rem intelliges. Sit recta afcentio gr.!03.111. 32. videamus quis gradus figni Zodiaci illi conueniat. In tabula afcenfionum rectarum è direcio grad. 12.09 reperitur ascensio grad. 103, min. 3. nec exquisite, grad. 10z.mir. 3. facta idcirco collatione inter hunc grad. 103. min.;. & fequenfem grad. 104.min 8. differentia eft grad, i, inin. 5. & limul min, 65. portio videlicet debita vni gradui eclipticæ, & hic eft primus numerus pro regula trium; Subtracta deinde afcentione gr. 10;. 1. 3. ab afcenfione propofita gr. 103.7. 33; rcmanent m. 29. & hic eft fecundus numerus pro regula , tertius autem semper ef?. 60; nunc ducamus fecundum in tertium ideft 29. in 60. & producetur 1740; qui numerus fi diliidatur per primum 65 ; elicientur m.27. abiectis aliquibus fecundis, que addenda funt grad. 12.09; & fic grad. 12. min. 27. 69 erit conrespondens redtis afcentionibus gr. 103. in. 32. pofitis in M. C. in genitura Excellentisiimi Principis Colunur.

DATA ASCENSIONE, VEL DESCENSIONE obliqua sub quacunque Poli Alcitud. quomodo indagetur , quis Eclipticæ gradus illi conue

Cap. IX.

niat.

INGREDERE Tabulam ascensionuin obliquarum , fub

elenatione Poli loci propoliti , & cum gradibus obliquæ afcenfionis e directo finsitrorfum inuenies gradus figni , illi conrefponelentes, non fecus ac diximus cap. præcedenti: Sed fi pięcisè mumerus non reperiatur tunc accipe angulum communém minoris afcenfionis, & confere cum maiori immediate fequenti , vt elicias portionem debitam yni gradui eclipticæ, quæ eft primus numerus pro regula; poftea angulum consirunem,& minoris afcenfionis fubtiah cab afce

lione obliqua proposita , vt prodeat differentia, & fecundus numerus ducendus in 60; productum vltimò, diuidatur per primuin, & quod confiabitur addendú gradibus Zodiaci repertis cum afcenfionibus minoribus. Exemplum. Sub Pol. altit.gr. 45.

in.so. Roma indagetur quis gradus eclipticæ debeatur obliquis afcéfionibus gr.:91.291.32.pofitis'in Horoscopo Excellentifs. Principis.

In tabula obliquarum afcenfionun fub dicta Pol.altitud. è directo gr. reperitur ascensio oblig. grad. 292. m.;s. vfque ad r. 193. m. 32. defunt.ir.17. Nunc facta collatione juter gr. 12. n. cuius cblicua aicenfio eft gr. 199. 17.45.& gr. 13. cuius afcensio cit gr. 194.17: 1. elicitur differentia pro vno grad. Ecliptica gr. 1.1. 16. & fimul min,76.& eft primus numerus , fecundus eft m.47. que defunt, tertius eit 65. duct o fecundo in tertium confiabitur 1820. quo diuifo per prinum,ida

76. prodibunt 11. 37. quæ addita gradibus rcpertis cum minori ascensione ideit gr. 1o. n. conftituent gr.sc.min.37. conrespondentes obliquis afcenfionibus gr. 19;. min. 32.

Si exploretur quis gradus Ecliptice conueniat datze obliquç defcenfioni,fic procede . Si defcenfio obliqua fit in priori femicirculo, ideft non fit maior gr.1 So.tunc adde descensioni gradus r80.& quære gradun Eclipticæ conrespondentein huic

aggre

eft in.

aggregato , & ab inuiento gradu signi fidemas signa sex, habebis gradum eclipticæ corespondentein obliquis afcenfionibus.

Si descentio obliqua fit in posteriori seinicirculo, detrahendus eft ab ipsa seinicirculus, ideft grad. 180 & cum aggregato , reperto gradui eclipticæ, addenda lunt sex signa , vt prodeat gradus defcensioni conueniens. Exempli gratia. Ineleuatione Poli Romæ sit descensio obliqua grad. 13. inin. 32. addendi sunt huic gradus 180. cum sit in priori femicirculo, &lient 193:31. quibus vt diximus correspondet grad. 10. m. 37. ab his fi demantur fex ligna communia, prodibunt grad. 10. min. 37. V conreípondentes defcenfionibus grad.13.0.32.

Exempluin in posteriori femicirculo. Sit defcenfio obliqua sub altitudine Po1144.31.205.min. 22. si ab his detrahantur grad. 1&c. remanebunt gr. 25. 11.in. 22. quibus ad vnguem conrespondent gr. 14. 8. Si demum addanjur sex signa, pro dibit verus locus eclipticæ gr. 14. conueniens gr. 205.11.22. defcenfionis obliquæ,

Si lubet indagare locum Zodiaci debitum data aicinfioni in cleuatione Poli cũ gr. & minutis.vt exempli gratia in elcuatione Poli grad. 44. min. 2c. Tunc operare per Tabulam minoris eleuationis , ideft grad. 44. poftca per Tabulam maioris eleuationis, idest poli 45. & de differentiagraduum, & minutorum eclipticæ , fume partem proprotionalem pro minutis , qui adiacent integris gradibiis Policleuationis : Hæc pars proportionalis addenda eft arcui eclipticæ computato per Tabulam maioris ; vel minuenda , si locis computatus cumm ir inori eleuaticne fuerit maior computato per Tabulam maioris eleuaticnis Poli. Exempli gratia in eleuatione Poli grad. 44. debetur ascensioni obliquæ grad. 9.in.9. gr. 17. V m.c. In eleuatione Poli 45. gradibus 9. m. 9. ascensionis conuenit gr. 17. in.27. V. differentia inter hunc, & primum scilicet gr. 17.m... est. m.27. de quilus fi fumatur pars proportionalis secundum proportiohem mir. 26. vitra integros gé. 44. Poli eleuationis cousurget minutorum 9. addend. gradibus 17. V.m.c.cum fit numerus minor computatus cum eleuatione Poli gr. 44. quam computatus cum eleuaticne Poli grad. 45. & fic verus locus Zodiaci, qui debetur gradibus 9.min.9. afcenfionis obliquæ fub altitud. poli grad, 44. min. 20. erit grad. 17.min.9. V.Similitercadit in omnibus ti ręćtè regulas didiceris.

Cæterùm afcenfio itellä , siuè puniti Eclipticæ eft arcus circuli Aquinoctialisa principio Arietis secundum ordinem fignorum numeratus vsque ad Ortiuum Hcfizontein dùm ftellæ seu pundum eclipticæ dictumn Horizontem attingit.

Descensio eit eiufdem Aquinoctialis arcus à principio Arietis ad Horizontem Occiduum dum felia , vel eclipticæ locus attingit lineain Occidentalem.

Mediacio Creliest liiniliter arcus Aquinoctialis a principio Arietis vsque ad stellam, vel aliud punctum eclipticæ duin attingit Meridian.n.

Pro diuerfo situ Æquinoctialis Circuli refpectu Telluris afcenfiones, & defcenfiones fubeunt varietatem, In sphxra namquè recta quando Mundi Poli coincidunt cum Horizonte,& æquinoctialis transit per Zenjih,& Verticē,cum dictus Circulus interfecet Horizontem ad angulos rectos, afcenfiones, & descensiones sunt rectæ : Dun Polus eleuatur fupra Horizontem, cum separetur Aquinoctialis à Zenith, ac interfecet Horizontem ad angulos obliquos, ascensiones, & defcenfiones sunt oblique:

Ascensiones rectæ supputantur ratiocinio triangulorum; oblique verò adhibita differentia ascensionaliam ascensionibus rectis.

Afcenfio reca loci in ccliptica indagatur tali pacto ex triangulo.

Sicut radius ad tangentem distantiæ loci ab Aquinoctio proximo ; itafinus coplementi Declinationis niaxime ad tangentem rectæ ascensionis.

Quiz

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »