Images de page
PDF
ePub

Quæratur tecta afcenfio grad. 19. Arietis. Declinatio maxima est gr. 23.m. 3 2. complementum ad 90. eft. 66. m. 28. cuius sinus 91683. tangens gr. 19. diftantie à principiò Arietis est 34133. tunc.

Sicut rad. 10000v. ad 34133. ita 91683. ad 31569. ( abiectis quinque primis figuris ) quibus refpondet afcenfionis rectę gr. 17. m.31.

Pro indaganda afcenfion: recte cum latitudine.

Sicut linus complementi declinationis sumptę cum latitudine si locus cuius quę. ritur recta afcenfio eam obtinuerit, ad finum complementi diftantiæ dicti loci à proximo folítitio; ita finus complementi latitudinis ad arcum Æquinoctialis di Itantem ab folítitio Cancri, aut Capricorni. Exemplu,

Quæratur afcenfio recta grad, 20. Geminorum cun latitud. Merid.gr. 4.0. Gra: dus 20. I dittat à folftitio og gr. 10. cuius declinatio cum latitud. gr. 4. Merid, est 81.19.m.9. eius complementum eft gr. 70. m. Si, cuius linus 94466. Sinus grad. 1o. distintix a Coluro eit 17365. Complementum latidinis gr.t. est gr.86.cuus Gnus 92 766. Tunc.

Sicut 9+466. ad 17365. ita 99766. ad 183;5. quibus in tabella finuum refpondent afcenfionis grad. 10. 34. qui sublati á gr. 9. folftitio Cancri remanet recta ascensio gr.75.1. 26. Scienduin quod fi locus cuius quæritur ascensio recta fuerit à principio V. vfque ad gr. 15. 8. tunc numeratur à principio Arietis ; fic fi fuerit à principio n ad gr. 15. numeratur à . Si verò fuerit a gr.15.8 ad principium 6. tunc fubtrahitur à principio 69. quemadmodum fi fuerit à gr. 15. stolte ad principium ex fubtratatus à principio Capricorni , & gr. 270.

DE DIFFERENTIA ASCENSIONALI, & illius Vsu præcipuo ad indagandas Ascensiones, & Descensiones obliquas locorum extra

Zodiacum.

Cap. X.

X diuerfa obliquitate circuli Æquinoctialis respectu Horizótis variæ vbique locoruin ascensiones, & defcensiones contingunt à Rectis,in partibus Eclipticæ,& ftellis;Varietas hxe vocatur Differentia ascensionalis, Arcus nempè æquatoris inter duo puncta ipfius , cum quorum altero oriuntur, & occidunt in iphæra recta, & cum altero in obliqua, punctacę. leftia vel in ecliptica vel extra eam Versus Austrum, vel Septentrionem ; qux differentia eo eft maior , quo magis partes recedunt ab Æquinoctiali. Huius differentiæ aicensio

nalis ope constructi sunt. Tabulæ Ascensionum obliquafum ad quamlibet Poli eleuationem : si namquc differentia ascensionalis fubtrahatur ab Ascensione recta in primo semicirculo, & signis Borealibus; & addatur in fecundo semicirculo , & lignis Australibus,eu:erget ascensio obligua. Cuius contrarium in Defcensione contingit,quæ vt prodeat obliqua in primo semicirculo differentia Ascensionalis addenda , in polteriori subrahenda élt ab recta Afcenfone.

Pulimus Tabulas. Differentiaruni Afcenfionalium, vt Afcensiones, & Descena

fiones

ز

fiones obliquæ poffint extrahi ad singulas Poli eleuationes pro Stellis quamcumq; latitudinem feu Borealem , feù Meridianam obtinentibus, cum in Tabulis noftris tantummodò Ascensiones obliquæ sint constructe cum latitudine noucm graduum,

A'cuius tamen calculi tædio Altrophilos subleuauit D. Andreas Morctus Ac.2demix Deliæ Patauij Mathematicus familiaris nofter in fuo de Stellis Fixis Opere, Vbi insigniorum Stellarum Fixarum quamplurimarum Ascensiones, & Defcensiones obliquas Ortus, & Occasus ad singulos gradus eleuationis Pöli ab 1.ad 60.fupputauit labore haud penitendo.

Differentia Ascensionalis apud nos suinitur in Tabula ex declinatione loci cuius differentia quæritur ad quamcumque Poli altitudinem ; ex directo enim grad. declinationis in columna gradus Altitudinis Poli, elicietur differentia dicta , fi locus ea præditus fuerit. Exempluin.

Quæratur Ascensionalis differentia grad.15.82 fub eleuat. Poligr. 45. Venetijs, huius loci declinatio eft gr, 16. m. 24. cum quibus ingrefli cabulain Differentiarum in columna 45, e directo grad, 16. reperiemus differentiam gr. 16. 40. Declinatio est 16. m. 24. cum in grad.17. declinationis fit diftantix gr. 17. m. 48. pro gradu latitudinis variat differentia gr, 1. m.8. de quibus pro min. 24. competent m. 27, reiectis fecundis ; & differentia afcenfionalis grd. 15.82 erit gr. 17. m. 7.

Huius loci is.& ascensio recta est gr, 137.29. a quibus fi fubtrahatur differentia Ascensionalis gr. 17. 7. cum sit 82 in primo semicirculo, obliqua afcenfio etit grad. 1 20.m. 27.lub Pol.ts. Si quæratur defcenfio obliqua gr. 15. m; vbi cum lit eadem declinatio erit eadem differentia Ascensionalis grad. 17.7. Afcenfio recta grad, 15.

eftgr. 317. 29. addita differentia ascensionali consurget Afcenfio obliqua grad. 334. gr. 36.

Eodem pacto contingit in ascensione obliqua sumendo cum latitudine. Qurratur afcenfio obliqua fub eleuat.Poligr. 45. grad, 12.2. cum latitudine grad. 6.0. Boreal. Declinatio huius loci est grad. 23.0. quæ in tabella Differentiarum Ascenfional, sub columna 48.e directo dat differentiam gr. 28. m. 8. Afcentio gr.12.82 cuin latit gr.6. Bor, est gr.136.18.à qua fi fubtrahatur differentia grad.28.:n.8.emerget ascensio obliqua grad. 108.16.

Colligitur autem differentia Ascensialis ex Triangulo hoc pacto, Sicut rad, ad tíg ent. eleuationis Poli,ita tágens declinationis puncti,cuius quçritur differétia ad

finum Differentie Afcenfionalis. Exemplum, Queratur differentia ascensionalis fub eleuat Pol. gr. 42. erit hoc pacto. Declinatio gr. 20.22 est gr. 14. m. 52. cuius tangens 265+6, tangens gr.42, eleuationis Pol. 9-040"

Sicut 10u00o. ad 26546. ita 90040. ad 23952.quibus respondent in tabella sinuum gr. 13.50. Differentiæ atcensionalis.

DE DIVISIONE PAR TI V M
DE DIVISIONE

in Figura Cælesti. Cap. XI. ÆLESTIS figura diuiditur in duas partes, in ascendentem, & defcenC dentem. Ascendens vocatur medietas, quæ eft à medio cæli , siue linea

meridiana ad imum cæli per viam orientis , & Horoscopi, & sic domasto. 11.12.1. 2. 3. sunt in parte cæli ascendente ; descendens dicitur quæ est àmedio cæli, vsque ad imum per partem occidentis, cuiusinodi funt 9.8.7.6.5.4. domus.

Plane

I lanetæ, vel aliud dirigendum permanens in parte cæli ascendente , dirigitur per ascensiones; existens verò in parte descendente, per descensiones ; hæc diximus cum fint necessaria ad directoriam artem ; de diuifione autem figuræ, & alijs, copiofiflimè diximus in noftris Ephæmeridibus ; folum notandum, quod à linea Orientali ad Occidentalem versus medium cæli, dicitur fupra terramjab Orientali verò ad Occidentalem verfus imum cæli, dicitur fub terra.

PRO INVENIENDA DISTANTIA

Stellæ à Meridiano, seu Medio Cæli. Cap. XII.

[ocr errors]

I Stella fuerit inter Decimam domum, & Horoscopum , tunc deme ascensionem rectam medij Cæli ab ascensione reca ftellæ,& quod remanet erit dislātia à M.C. Ex pli gratia. Medium Cæli in genitura Excellentissimi Coluinnæ eft gr.12. m. 27.09 cuius ascensio recta est gr. 103. m. 32. & Pars fortunæ in dicta genesi eit in gr. S.m.sc.82 cuius recta ascensio est gr. 131. m. 17. Si ab his fubtrahantur ascensiones medij cæli, resultabit distátia Partis Fort.à M С.grad. 27.m.45.hoc pacto.

G. M. Afcenfio recla Partis fortune

131 17 Afcenfio MC. recta fubtrahend.

103 32

[blocks in formation]
[ocr errors]

Si Stella fuerit inter M.C. & angulum occidentis , tunc subrahe ascensiones reCtas Stellæ , ab ascenfionibus rectis MC. & residuum erit diftantia à MC.

Si Stella sit inter lineam occidentis, & Imum Cæli, siue domum quartam , tunc fubtrahe afcenfiones rectas I. C. ab ascensionibus rectis Stellæ , & habebis diftantiam Stellæ ab imo Cæli..

Si fuerit ftella inter ascendenté,& I.C.tunc subtrahuntur ascensiones rectæ Stellæ,ab afcéfionibus Rectis I.C.eodé enim modo operatio cöfurgit inter M.C.& ascendente,quo inter lineam Occidentis , & I.C. eodemque modo inter M.C. & Occidentalem angulum, quo inter ascendenté,& I.C. cuin oppositorum eadem lit ratio,res ex re clara est.

DE DIRECTIONE MEDII

Cæli, & Ascendentis. Cap. XIII.

[ocr errors]

I dirigendus fit Meridianus, vel linca medij Cæli, siue Stella in meridiano existens,subtrahe ascétiones rectas medij Cæli ab ascenfionibus rectis promifforis acceptis cum latitudine li promillor ea præditus fuerit, & quod remaníerit erit directjo quæfita. Exempli gratia . In genefi Excellentissimi Principis dirigendum fit medium

Cæli ad gr. c.m.0.82. Ascensio recta M.C.est gr. 103.m.32. afcen110 secta primi puncti šį est grad. 122. m. 12. subtractis ad his, ascensionibus M.C.

rema

remanebunt gr, 18. m. 40..124
Afcenfio recta grad.o.m.g. 82
Afcenfio recta med. C. in gr. 12, m. 27.09

G: M.
122 1 2
193 12

Directio

18 40

[ocr errors]

Dirigatur idem M.C.ad o h, qui est in gr. 2. min, 48. & cum grad.c. min.j.al titud. merid, ascensio recta Saturni, vt fupra diximus eft grad, 125. min.s. à quibus fubtractis ascensionibus rectis M. C. confurget directio quæsita, hoc modo.

G.M.
Ascensio re&ta Saturni.
Ascensio recta M. C.

103 32

کرک12

[blocks in formation]

Alterum exemplum Pars Fortunæ eft in grad. §. min, 50.82 eius recta ascensio per cap 4. eft grad. 231. min.17, si ab his subtrạbatur recta ascensio,prodibit direCtio grad. 27. min. 45.

G, M. Ascensio recta Partis Fort.

131 17 Afcensio recta M. C.

103 32

[blocks in formation]

Mantis oppositum cadit in gr. 17. min, 31.82 cum latitud. Septentr.grad.0.111.14. cuius loci recta ascensio ett grad. 140, inın.z. si ab his auferatur ascensio M. Cali, Directio erit grad. 36. m. 31.

G. M. Afcensio recta of

1403 Ascensio M, C.

103 32.

[blocks in formation]

Vltimum exemplum oppofitio 7 cadit in grad. 22. min, 11.82 in genitura Excellentissimi Principis cum grad.o.m. 25. latitud. Septentr. cuius afcenfio recta est grad. 144. m. 42. fi auteramus ab his rectas ascensiones habebiinus direction em grad. 41. min. 10. tribuendo cuilibet

gradui annum vnum , & singulis quinque minutis menfem, M.C. peruenit ad . #directione anno 41. completo mense securdo coinpleto 1976. Aprilis..

HOROSCOPVS, Alcédés, fiue Orientalis linea dirigitur ad suos Promisfores per ascensiones obliquas conuenientes Poli eleuationi tux Ciuitatis: fubtrahuntur enim obliquę Ascensiones Alcédentis ab obliquis ascélionibus Promissoris, & quod resultabit erit directio explorata . Exempli gratia , dirigamus Horoscopum in Excellentissimi Principis genitura , qui eft gr. 10. min. 38. ad radium quadratum Martis, qui cum fit in gr. 17. min. 31. mittit ad grad. 17.m. 31. absque latitudine cum fiat in ecliptica. Sub eleuatione Poli grad. 41. min. so. Romæ , ascensio huius ascendentisest gr.

D

193.

193.32. Ascensio obliqua grad. 17. min. 31. est gr. 241, inin. 2. à quibus fublatis ? afcenfionibus afcendentis , renvanet grad. 47. inin. 30.& fic ascendens directione peruenit ad quadratum anno 47. completo cum menfibus fex.

Dirigatur præfatus Horoscopus ad A6, qui cadit in gr. 13. min.31. the cum latit. Septentr. gr.o. min. 30. cun debeat accipi media pars latitudinis, & mutari denominatio in Trino, ví diximus cap.9. Sub eadem Poli eleuatione huius loci afcenfio obliqua Horoscopi, directio prodibit gr. 42. m.i.

M. G.
Ascensio obliqua A Veneris,

235 33
Ascensio obliqua Horoscopi

193. 32

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Vltimum cxemplum.in eleuatione Poli gr. 44. Sit ascendens gr. 20. m. 15.2 cuius obliqua ascensio est gra. 127. min. 55. dirigatur ad ✓ qui sit in gr. 12. m. 30. cum gr. 1. min, 4. latitud. Septentr. cuius obliqua afcenfio eft grad. 195.min.45.ex quibus fi abijciantur ascensiones obliquæ afcendentis confurget qualita directio gr.67. min.5o. vt vides.

G. M.
Afcenfio obliqua Saturni

195 45
Ascensio obliqua Horoscop.

127 SS

[ocr errors]
[blocks in formation]

Si dirigendum fit Imum Cæli, eodem modo dicigitur quo medium. Si dirigenda lit linea Occidentalis , tunc fubtrahendæ sunt eius descensiones obliquæ, à des fcenfionibus obliquis promisforis , & residuum erit directio quæsita eodem modo quo in Horoscopo: hac tamen differentia quod Ascendens dirigitur per Ascensiones, Occidens per defcensiones. Res non indiget exemplis.

Cæterùm dirigatur Ascendens ad Arcturum ftellam extrà Zodiacum, quæ tempore Excellentiss. Principis erat in gr. 17. m. 39. signi Libræ cum latitudinis grad. 31. m. 2. Bor.

Declinatio Arcturi est gr, 20. m. 44. Ascensio recta gr. 209. 20. In Tabella Differentiarum ascensionaliuin cum grad. 10. m.44. Declinationis eruuntur fub altitud. Poli 42. grad, 19.m. 32. qui additi ascensioni rectæ ( cuin sit in fecundo semicirculo) conftituunt ascensionem obliquam Arcturi grad, 229. 18. à quibus fubtractis ascensionibus obliquis Afcendentis gr.193. m.32.consurget directio quæsita gr.35. m. 46. Ascendentis ad Stellam Martialem, & louialem Arcturum : quo tempore 1570.1571. Pontificiæ claffis Præfectus in Navali bello contra Turcas à Pio V. creatus eft.

G. M.
Ascensio Arcturi gr.

229 18
Ascensio Assend. gr.

193 32

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »