Images de page
PDF
ePub

Pro fubtractione addendus eft circulus fextili Martis , & vt primum erit 38., m. 20. vt ab eo subtrahere possimus descensiones solis gr. 340. in.3.

de Alterum exemplum, fextilis Headit in gr, 22. 1.-11. V.cum lat. merid. gr.o, m. 12. ascensio obliqua huius loci oppositi eit gr, 207.m. iaddantur gr. 180. consurgent gk. 387.m, 1. à quibus fi detrahimus obliquas defcenfiones folis , habebimus directionem.tolis ad fextiles louis gr. 46. in:38

G. M.

. ?V, Defcenfio obliqua *7

387 1 Defcenfio obliqua folis

Ariou!!!njiro nos 340 3

up do wers. Directio

46 58

QVO MODO SIGNIFICATOR CONSTItutus in parte cceli Defcendente

dirigatur per Ascenfiones , ac fi esset in parte Afeendente.

Cap. XVII.

21

IFFICILIS,&tædiofa eft fupputatio in parte cæli defeenidente , & ob id modum apponere decrewpus dirigendi peropposira, Significatores constitutos in descendente parte ad quos promif fores per ascensiones non fecus ac fi effent in parte afcendent te , quod facilè aflequeris si tàm Sigvificatorem, quàm Promiflores constirueris,in locis oppositis cum opposita latitudine si quam

habuerint, & fumpferis afcensiones Significatoris fubtrahendo eas ab ascensionibus Promifforis , vt prodeat directio. Exempli grat. ( repetamus directiones Solis constructas in parte cæli descendente) si dirigendus effet Sol per oppofita,tunc debemus cóftituere Solem in loco eius diametraliter opposito scilicet gr.13. m. 38.mp,& fumpta huius loci declinatione quæ eit eadem cum declinatione loci oppositi , & fumpta folis distantia à M.C. idē circulus positionis eruetur, sicut in alio calculo in parte descendente gr. 36.111.53. Ascensio obliqua folis ett gr. 160. m. 3. vt patet fub eleuat pol. gr. 37, in gr. 13.10. 28. np.

Posito Sole in loco opposito vt significatore , promissores etiam in oppositis coftituendi funt , & Martis fextilis qui cadebat in gr. 17.m.31. Y cum latitudine merid. gr.o. m. 7. ponendus eft in gr. 17. m,31. cum latit. Sept. gr. o. m. 7, fextilis 7 qui erat in gr. 22. m. 11. V cum lat, merid. gr.o. m. 12. conftitui debet in gr. 22. m. iris cum latit, fept. gr.o.m. 12. & sic de reliquis Promissoribus , & extrahendaz sunt eorum obliquæ ascensiones sublatit. pol. gr. 37. vt si ab ipsis fubtrahimus obliquas ascensiones Solis habeamus quæsitas directiones hoc pacto,

Afcensio obliqua gr. 17.m. 31. 4. cum latit, sept. gr.o.m.7. fub altit. pol. gr.37. eft gr. 201.m. 20. à quibus demptæ ascensiones obliquæ folis gr. 160.m.3. tribuent directionem folis ad * Martis gr. 41, m, 17. eandem omnino cum inuenta in parte defcendente per descensiones.

Ascensio obliqua * 7 gr. 22. m. 11. cum lat. sept. gr.o. m. 12. fub eadem poli eleuat. eit gr. 207.m. 1. si subtrahimus ab his ascensiones Solis obliguas habebi

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Plura appone remus exempla , fed fatis hæc videntur cum nulla adlit dificultad quotiescumque constituentur Significatores, & Promissores in parte afcendents qui crant in parte descendente,& cum cótraria latitudine, si qui ea prediti iterint. DE PROFECTION I B V S.

Cap. XIIX.

ROFECTIO eft æqualis, & regularis deuolutio , feù incellio
Solis, & aliorum fignificatorum per Zodiacum fecundum ordi-
nem fignorum,quę triplex ftatuitur ab Antiquis; Annua, Mensur-
na, & Diurna , de quibus compendiosè differenduin.
In Annua profectione cuilibet anno Solari tribuitur vnum Gignu,
& fumitur à redit Solis ad fimilem fermè punctum, in quo erat in

principio primi anni , & fic omnium annorum initio, prof.ctiones funt æquales in iisdein gradibus fignorum , vt fi profectio primi anni lit Sole, verbi gratia , versante in 2. gr. 8, secundi anni erit in 2. grad. I, tertii auni 2. grad.09. & sic deinceps quoufqne 13. anno iterum deuoluatur ad grad. 2. 8; quein ordine retinebit perpetuò fingulis 12. annis regrediendo ad primum locum, vt vides in fequenti exemplo. In hac profectione cum adsit intercapedo signi vnius in toto Anno folari,pro fingulis min. 59. fec.8. & motui diurno folis competent dies 12. & significatur proficiscetur singulo mense duos gradus cum dimidio:quod quamuis clarum , illustremus nihilominus exemplo. In Genitura pofita-1535. die 26. Februa. hor.7. m. 54. P.M.fol eft in gr. 13. m. 38. figni X. Saturnus in gr. 2. m.43. figni 82. diftantia , & differentia inter folem,

& Saturnum eft fignorum quatuor grad. 19.m,1o. ligna 4. dant quatuor annos.gradus 19. m. 1o. dant dies 233.vt patet in Tabula diurni motus annuarum profectionú quamuis ibi reperiantur gr. 1 9. m.8. In annis ergo quatuor completis, & diebus 233.Sol proficiscitur ad Saturnum.

In profectione Mensurna vnicuique menfi dierum 28.5.2.m.17.fec.37. tribuitur fignuin vnum, ita vt fignum profectionis annuæ fit signum primi menlis, & hoc modo annus folaris diuidetur in 13. partes æquales; exempli gratia . in præfata genitura primum fignum profectionale primi menfis eft . fecundi cumin. tertij I. & fic per ordinem , ita vt anno fequenti lignum profectionale primi mensis sit amet

In profectione mensurna, feù menftrua fingulo diei tribumus grad. 1. m. 4. fec.4. & fic in diebus 337. h. 3.m. 31. sec. 23. totus peificitur circulus, vt confpicitur in Tabella diurni, & horarii motus menstruarum profectionum expanfa.

In profectione Diurna tribuitur signum pro diebus duobus, tribus horis & min. 52.& fic menfis profectionalis subdiuiditur in 13. etiam partes. In hac profectione tribuitur singulis diebus grad. 13.53. Additis enim grad. 13:33. protectioni primi diei , confurget profectio diei fecundi , & sic deinceps. Hæc clariùs confpi

E

cies

cies in sequentibus Tabellis Diurnarum Profectionum :

Fabes enim infrà Profectionum omniuni tabulas,de quibus Ptol.lib. 4. cap.vlt, Quadrip. breuiter, & compendiosè loquitur: Inter has autem conftruximus duas præcipuas,videlicet tabulas diurni motus Annuarum, & Mensurnarum protectionum expanfis ad singulos cuiuslibet anni dies, horas, & minuta, vt non modo in easingredi poflis cum diebus , horis, & minutis;fed etiam cum gradibus, & minutis, nempè vt non folùm, quandocunque fcire volueris quot dies, & horas à die,& ab hora alicuius genesis, vel reuolutionis inportent tot gradus, & minuta, atque vicislim quot gradus, & minuta importent tot dies , & hore, & minuta, id illicò videas ; fed etiam vt quandocunque fcire volueris, quò peruenerit à die pariter alicuius genesis, vel reuolutionis profectio annua,auit menfurna, id ftatim inuenias: Verùm ad faciliorem profectionum tam annuarum, quàm menstruarum calcalationem addere voluimus etiain tabulam fequentem dierum totius anni per ordiné, in qua facto ingreffu fub menfe, & die natiuitatis, vel reuolutionis , & iunctis illis diebus, quos inuenies correspondentes diei natiuitatis, vel revolutionis , cum diebus diftantiæ profectionis refultabit numerus dierum, qui deindè quæsitus in eader tabula, aflignabit tibi diem menfis , in quo accidet huiusinodi profectio ; vt in exemplo delineatæ natiuitatis,in qua habemus profectionem Solis ad Saturnum poft dies Natinitatis 233.& annos 1. Dies Natiuitatis ett 26. Februarij anni communis, qui à Latere Tabellę præbet dierum numerum à priino Ianuarij sz. quibus additis 233. profectionis confurgent dies 290. quibus in Tabella respondet dies 17. Octobris,qua die 1639. 1651.1663.1675.1687.&c.Sol proficiscitur ad Sa

turnuni.

[ocr errors][merged small]

Tabella Profectionum in genitura Excellentissimi Principis Columnæ. 孫 ) Asc, M. C.] : 13 38111 5110 37 12 2718 50

m

solt Die 26. Febr. Hor. 7. m. 54. P. M.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

n* 154 15531565157715891601 8 - x 1548155415661578).1590 1602

x 15431555 15671579 1591 1603

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Tabula motus diurni Annuarum Profectionum

expansa ad singulos dies anni.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

9 2 23

[blocks in formation]

S7

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small]

1 2 4( 123 42 1 33 38

3 34 1 43 29 1 48 25 I: 3 2 1 I 816

ܐܐ

[ocr errors]
[ocr errors]

4 31

3 4 3 29

7 3 sol
7 S 45
7 13 41
7 18 37
7 23 33
7 28 28
7 33 24

[blocks in formation]

ܐܐ

99

7

| | * | || 4

[ocr errors][merged small]

23 24

[ocr errors]

اک 40 4

ك ك44

125
126

در 20 10

[blocks in formation]
[blocks in formation]

2

و 8

[ocr errors]

کا 43 7

12S

27

61 6:

0 37

13. 3 2 17 29

کر
33 ک ک

28

[blocks in formation]

| 127 10 2 3

10 30 49 129 IO 3 4 130 10 40 40 131

10 45 36 132

10 20 32

[blocks in formation]

29 30

[blocks in formation]

2 1 24

[ocr errors]

8ر 2

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

247 33

اد)

« PrécédentContinuer »