Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Tot exempla fufficiant. Pars proportio nalis habetur ex Tabula fexagenaria, vel ex regula trium.

Vrappareat quomodò ex trianguloruin rationei fint fupputatæ declinationes tàm cum latitudine, quàm fine , libuit hic inferere fupputationes.

A'puncto Æquinoctij ad punctuin Solítitij intercedit quadrans Circuli & gradus 90. quæ diftantia noftro æuo tribuit eclipticæ Declinationem ab Æquinoctiali æqualemn obliquitati ipsius grad. 2;. minut.32. Videndum eft per triangula quam declinationem afferat quelibet alia diftantia punctorum eclipticæ ab Æquinoctiali. In fuméda declinationc fine latitudine hoc pacto indagatur cóstituto triangulo.

Sicat radius grad. 90. & finus totus ad finui maximæ declinationis, ita sinus cuiuslibet diftantiæ ab Æquinoctio ad finum quælitæ declinatinnis. Multiplicatur per auream regulam Terminus tertius per fecunduin,& productum diuiditur per primum. Hic verò pofito Radio pro prvno termino, & diuifore producti ex multiplicatione abfcindendæ sunt primæ quinque figuræ dextrorsum,& reliquæ ad læuam quæfitæ in Tabula,& Columna sinuu dabunt quæfita Declinationé. Exemplu.

Queratur declinatio grad. 15. figni Leonis : hic locus distat ab Æquinoctio , & principio Libræ grad. 45. cuius finus est 70711. Maxima declinatio fupponitur grad. 23. 32.cuius finus eft 39928. tunc,

Sicut rádius 100c09, ad 39928. ita 7071122d78233. namn multiplicatus 3992 8.per 70711, constitut 28233.45808.à quibus detractis priinis quinque figuris remanet 28233. quibus in tabella sinuum reipondent gr. 16.inin.24. quælitæ declinationis.

Pro Declinatione loci cum Latitudine.

Maximæ declination i additur latitudo , & aggregati finus eft inuentum primun.

A Maxima declinatione fubtrahitur latitudo ; & residui finus est inuentum fecunduin.

Sinus inuenti primi, & fecundi coniunguntur, & dimidium aggregati eft inuentuim tertium

Sumitur tinus diftantiæ loci ab Æquinoctio ,cui additur radius, feu sinus totus, -& fit inuentum quartum.

Tune ficrit radius ad inuentum tertiú,ita inuentam quartam ad inuentú quintű.

Si latitudo,& locus Zodiaci cuius quzritur declinatio fuerit eiusdein denominationis ideitambo Meridionales, vel Septemtrionales, inuentum fecundum subtrahituta quinto, & refiduj fipus dabit dectinationem quæfitam. Si latitudo,& locus Zodiaci fuerint diuerfx denominationis,vnus Septentrionalis, alter Meridionalis primam inuentum fubtrahitur à quinto,& retidui sinus afferet declinationé, Si verò qumtum fuerit minus primo, tunc fubtrahitur quintum à primo

Ab vltimo fi auferatur primum confurger declinatio in parte Latitudinis Meridianæ. Siauferatur fecundum aderit declinatio in parte Boreali. Exemplum. Qurratur dechratió gr. 12. Tauri cum latid. gr.4. Septemtr.

Declis

1

[blocks in formation]

Gradus 1.2 Tauri distat ab Æquinoctio Arietis gr. 42. cuius sinus 66913. addito radio fit 166913. Inuentum quartum. Tunc

Sicut rad. 100.co.ad inuentum tertium 39831. ita inuentum quartum 166913. ad quintuan 66482.

A quinto si auferatur fecundum 33436. remanet 33046. pro declinatione loci in parte Septemtrionali,cui respondent in'tabella sinuum gr. 19.17.

Si à quinto 66482.auferatur primum 46226, remanet 20256. quibus responder in Tabula gr. 11.40. in parte Meridionali. Hoc pacto constructa eft Declinationum Tabella .

Quja verò nimis longa, & intricata eft hæc operațio colligendi declinationem cum latitudine; breuiorem eapropter, ac faciliorem viam libuit apponere cuin se. quenti tabella; cuius vsus hic eft.

Cum figno, & gradu cuius queritur declinatio fumendus est arcus numerando à parte descendente fi signum fuerit in parte superiori , & à parte Ascendente si in inferiori. Secundò cum dicto arcu fumendus eit numerus multiplicandus è directo , vtendo parte proportionali tàm in arct, quàm in numero multiplicando , fi locus cuius quæritur declinatio obtinuerit minuta vltra integros gradus. Tertiò arcui fumpto adde latitudinem fi arcus,& latitudo fuerint ainbo Meridionales, vel ainbo Septemtrionales; vel deme vnum ab altero fi fuerint diuerfæ denominationis. Cuius aggregati, vel residui funendus eft finus rectus ducendus in nuinerum multiplicandum iam fumptum ; facta multiplicatione, & detractis primis figuris quinque : quod remanet dabit in tabella finuum quæfitam declinationem . Exempluiri.

Queratur declinatio Stellæ Antares feù Cordis Scorpij cuius longitudo est gr. 4. 48. F. iigni cam latitud Merid. gr. 4. 27.

Cum gr. 2.48. Flinnitur arcus gr. 21.29. in tabella, & numerus multiplicandus 985.46. adhibita parte proportionali vt decet, Arcui 21. 29. addita latitudine (cum latitudo , & fignum sint in parte Meridionali) confurgent gr. 25. 56. cuius fimus eft 43733.qui ductus a nuinerū multiplicandum 985 46. tribuet 4308717219. ablatis quinque figuris dextris remanent 43087.quæ in tabella finum exhibent Antaris declinationem gr.25.31.22.

Aliud exemplum.

Qurratur declinatio Pallilitij , seu Oculi y qui est in gr.4. 48. I cum latitudine Meridion.gr. 5:31. Arcus eftidem, qui in Antares , ficut numerus multiplicandus. Latitudo subtrahitur ab arcu, cum signum sit Boreale , & latitudo Mes ridionalis,

Ab

Ab arcu 21. 29. subtracta latitud. gr. 5.31. remanet 15. 58. cuius sinus est 27508. qui nultiplicatus per dictú numerum multiplicandu 98546. constituit 2710803368. Ablatis quinque figuris remanent 27108.quibus in tabella repondent gr. 15.44.declinationis Pallilitij.

Si locus non habuerit Latitudinem , sumitur cum eo arcus, & numerus multiplicandus: sicut finus arcus; qui ducitur in dictum numerum multiplicandum;& abiectis vt supra quinque priinis figuris remanens erit sinus quæsitæ declinationis, Exemplum.

(uæratur declinatio gr. 13.4.2. Arcus est gr.s. 35. cuius sinus est 9729. numerus multiplicandus 92138,fimul ducti constituent abiectis quinque figuris 8964.quibus respondent declinationis grad. 5. min.2.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

21

18

52

18 95077

12 1623848 12 37193927 12 58 24108 13 1994242 13 4024378 14 0 94516 14 20 94655 14 4094795 14 59 94936 IS IS 37195219 16 5595362

13955OS 16 31 95649 16 48 95754 17 sje: 840 17 22 96985

96030 17 54 96337 18

10 96517 18 25 196659 18 40 96800

16

14/6 1516

olo 0191707 Ilo

26917010 210 521917018 311 91730 41 4491747

10191770 62 3691758 713 2191831 813

2891869 913 53191912 1014

19191960 II4 4592014 12S

1092073 135

3592138

0122209 25192283

so 92361 1717

15192443 3992528 392617 27192710 SI 92808

IS192910 239 3993017 24 10

20 38 97551 30 20 50 98112 29

098232 28 21 1198347 27

1616

37 38

1817

19/8

2018 21/8

229

6940وادر 18

12

9127080 19 1397717 19 3697351 19 42 97452

297612

1427741 20

26 97867 20 38 97991

20

22

ܐܐ

ܐܐ

2193127 2510 25|93239 2610 48 93355 27 11

1093474

3293596 2911

5493721 3012 1693848

x mp

2198460 26 21 3198570 25 21 40 98676 124 21 42 98778 23 21 58198878

22 22

6 98973 21 14 99066

20 22 21 29153 19 22 2899237 18

3599317 17 22 41 99393 16

+7 99465 15

$299532 14 22 57 99595 13 23 299654 12 23 7 99708

II 23 11 99758

IO 23 15 99803 23 18 99844 23 21 99881

7 23 24 99913 6 23

5 23 28 99962

4
23 3099976
23 31 99990
23 3129998
123 32 100000

ܐܐ
ܐܐ

26 99940

2811

به ۲ ماها

w

quàm sine.

PRO IN V ENI ENDA ASCENSIONE recta cuiuslibet loci, tàm cum latitudine,

: NTRA in Tabulam Afcenfionuin reclarú cum Panetæ loco, feu alterius,cuius Ascentionem rectam quæris, cum latitudine si quan habuerit , & in angnlo communi illicò reperies intentum:Verbi gratia quæ ratur recta ascensio gt.20.09 cum latitudine Australı gr. 4. in. o. In signo og è directo gradus 20. sub columna grad. 4. latitudinis meridianæ reperies grad. 121.m. 2.

computandos à primo puncto Arietis, & hæc erit vera huius lo

ci recta Ascensio. Si verò vltra integros gradus longitudinis,& latitudinis adfuerint etiam minuta,tunc procedendum est ficut in capienda declinazione conferendo angulum cominunein cum arealı inmediatè fequenti pro minutis longitudinis, & pro minutis latitudinis cum collaterali, & sumendo partem proportionalein addendam ( semper corrigendo longitudinem) angulo communi , iruendam verò, vel addendam quando xquamus latitudinem, prout numerus collateralis crefcit , vel decrescit; exemplorum multitudine omnia fient lucida. In genitura Excellentiflimi Marci Antonij Coluinnä Venus eft in gr.13.m.32.X cum Jatitudine gr. 1. merid. & optetur eius recta ascensio: primo igitur è directo gr. 13. X fub numero latitud. Mérid.gr.1.inuenientur gr.344. m. 44. rectæ afcenfionis quia verò vltra gr.13. X integros adfunt etiam m. 31. idcircò ratione horum minu-: terum corrigenda eft recla ascenfio hoc modo. Facta collatione inter angulum communem , fcilicet gr. 344. m. 44. & fequentem cuius recta ascensio est gr. 345. 11.46. differentia est grad.o.m.36. de quibus fi fumimus partem proportionalem pro mutis 3 1.vltra integros gradus longitudinis competent m.29.femper addenda .nculo communi,& fic conitituetur recta afcenfio f grad, 345.m.13.hoc modo.

G. M.
Recta afcenfio gr. 13. X sub gr. 5.lat, mer.
Recta afcenfiogr. 14. X immediatè fequens 345 40

344 44

[blocks in formation]

gr.

Saturnus eft in grad. 2. m.48.82. cum latitud. merid. grad.c.m. 3. Afcenfio recta gr.2. 2 cum latit. Merid.gr.o. est gra. 124. m. 16. Ascenlio numeri Tequentis est 12.117. 18. Differentia eit gr. 1. m.2. de quibus proportionaliter conuenient minutis 48. longitudinis minuta so. abiectis fecundis.hæc min. sc. addenda funt prie11 inuent.

G. M. Afcenfioni, videlicet

124 16 & fic Ratione longitudinis correcta Atcentio recta erit

[ocr errors]

12:56

verunt

« PrécédentContinuer »