Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

3

6

7

IS

Vid Dire&tio, Quotuplex : Qui Significatores, et qui Pro)

missores. Cap. I.

Pagina 1

De Motu reali in Directionibus, es duplici via eas componen-

di. Cap. II.

De Latitudine feruanda in Directionibus. Cap. III.

Qua fine necessaria ad Directiones , & de ordine Tabularum.

Cap. IV.

De Declinatione. Cap.O.

Tabula pro Declinationibus fupputandis.
Pro Inuenienda Ascensione Rečła cuiuslibet loci, tam cum lati-

tudine , quàm fine. Cap. VI.
Ad eliciendam Ascensionem, & Descensionem obliquam, tam

cum Latisadim , yuam fine, ad omnes Poli Borealis Eleua.
tiones. Cap.VII.

Afcenfione Recta cognita quomodò indagatur quis gradus Zo-

diaci ili respondeat . Cap. VIII.

Data Ascensione , vel Descensione obliqua fub quacumque Poli

altitudine, quomodo indagatur quis Eclipticæ gradus illi cona

ueniat . Cap. IX.

De Differentia Ascensionali, co illius vfu præcipuo ad inda:

gandas Ascensiones, & Descensiones obliquas locorum extra.

Zodiacum. Cap. X.

22

TABULA Declinationum.

Tabula Ascensionum Rectarum

Tabula Ascens.obliquarum ad Elcuatiinen Poli grad.1.38

Poi hanc sequuntur alia ad singulos gradus Altitudinis
Poli vsqué'ad 30. inclufiué.

JN SECVNDO TO MO.

TABVLÆ Ascensionum obliquarum ab Eleuationis Poli

gradu 3 I. vsque ad 60. inclufiué. à pag.z.ad 721

Tabula Positionum ab Altitudinis Poli gradu 36. ad 60. in.

clufine.

à pag. 724. ad finem operis.

[merged small][ocr errors]

XTV I

EQVES

ARGOLVS

ANNVENTE SENATV

[blocks in formation]

Corporis effigiem cernis, mens Astra reuoluit

Spiritus in libris, quos legit Orbis, inest.

Quotuplex ; qui significatores, & qui Pro

missores. Cap.

I.

IRECTIO, feù Dirigere eft inquirere arcum ) ()

Æquatoris interceptum inter duo loca in Cælo; aitificiofa nempè inenfura itineris , quod inotu. Primi Mobilis abfoluit Promillor , & locus infe-' rior quousque ad Significatorem perueniat,&locum superioreni;hinc dao loca in Cælo funt concipienda , quæ ab Aftronomis Significator (fiuè? Planeta , fiuc alius Eclipticæ locus is fit ) qui ali. quid in Cælo significet, vt Vitam, mores, fortunas, vel alia ; & Promissor qui decernat , & polliceatur bona,vel mala in illa re denotata à fignifi' catore , quandò ad eumdé significatorem peruenerit; fic fignificator geret exempli gratia ) vi

cem Creditoris recepturi aliquid a Promisfore, certo, & determinato tempore,cuius fpatium Directione njetimur ; vtin Vitæ {patib adfunt Apheta ,Hylech , feù significator Vitae ; & Anæreta, seù abscissor, quandò Anæreta peruenerit ad Aphetam mala decernet in Vita,

Duplex ftatuitur ab Antiquis Directio;Directa , qua proinissor ducitur ad fignificatorem per Afcenfiones ipfius significatoris;& Conucrsa,qua significator deuoluitur ad promisforein per Ascensiones eiusdem promifforis, quain directionem tribuerunt Parti fortunæ, & Planetis retrogradis, & Ptolemæus Aphetæ constituto inter feptimam dzinu!n, & Medium Cæli,cap. de Vitæ fpatio; quæ poftrema (pace omnium ) commentitia est, & falsò excogitata : cum enim directio fit deuolucio promifforis motu Primi Mobilis ad significatorem conftitutum inmobilem, ridiculem eft imaginari, poffe fignificatorem, & locum superiorem duci conTra inotum Primi Mobilis ad promifforem, & locum inferiorem; Cæterùm vanum eft asserere Ptolemæuin hoc non cognouiffe,quod ex eo confpicitur, quòd posito Apheta inter Cæli medium, & Occidenté vnicum tantumn ftatuit Anæretam, scilicet Occidentalem angulum,fciens eandem effe hanc directionem Aphetæ ad gradum Occidentis ( quam placuit conuerfam appellare)& directionem iucæ Oriencalis,& Ascendentis ad oppositum loci Aphetæ : quorsum eniin si hæc directio effet realis,alios occurfusinaleticos radiorum, & corporuin Planetarum pro Ana

retis , & abscissoribus non conftituiffet : de quibus proferens ea verba, non impintguns in locum Apheticum , ideft non possunt duci ad Aphetam motu Primi Mobilis;

monere nos voluit vnicam tantùm esse veram directionem, eamque directam cum vnus fit motus Primni Mobilis, quo componitur; in qua locus inferior ducitur ad su periorem, & promissor ad fignificatorem; abolendum eft ergò hoc in posterum directionis conuerfæ nomen , vt fictitium,& fine fundamento vfurpatın.

Notandum circà hoc, quod quamuis clarum sit , & notissimum in directionibus promissores deduci ad significatorem, & Saturnum (verbi gratia,) eiufque radios deuolui ad Solem , vel alium lignificatorem;: communiter nihilominus dicimus, directiones Solis ad corpus , & radios Saturni, ficut Medium Cæli ad radios.

. A

Martis,

« PrécédentContinuer »