Igazságügyi törvénytára ..., Volume 4

Couverture
Az Athenaeum r.-társulat kiadása, 1908

Ŕ l'intérieur du livre

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 15 - A közkereseti társaság czégének, ha abban minden társtag nevé nem foglaltatik, legalább a társak egyikének nevét, a társasági viszony létezésére utaló toldással, kell tartalmaznia. Betéti társaságoknál a czégnek a beltagok közül legalább egyiknek nevét, a társasági viszonyra utaló valamely toldással, kell magában foglalni.
Page 478 - ... kozgyülést az illetékes czégjegyzék-biróság hivja össze. Az alapszabályok a kozgyülés összehivásának jogát a tagok kisebb számához köthetik. 26. §. A kozgyülésen mindenik tagnak egy szavazata van. Az alapszabályok a szavazati jog gyakorlását az üzletrész teljes vagy meghatározott részben való befizetéséhez köthetik s kimondhatják, hogy csak annak van szavazati joga, ki a szabályszerii befizetésekkel hátralékban nines. 27. §. Amennyiben az alapszabályok másként...
Page 478 - Kozgyűlés. 25. §. A kozgyülést rendszerint az igazgatóság hivja össze. A szövetkezet tagjainak egy tizedrésze a kozgyülés osszehivását az ok es czél kijelolése mellett bármikor követelheti. Ha az igazgatóság ennek 8 nap alatt meg nem felel : a tagok kérelmére a kozgyülést az illetékes czégjegyzék-biróság hivja össze. Az alapszabályok a kozgyülés összehivásának jogát a tagok kisebb számához köthetik. 26. §. A kozgyülésen mindenik tagnak egy szavazata van....
Page 338 - Az áru- es zálogjegy együttes birtoka jogot ád a letett tárgyak feletti szabad rendelkezésre. A zálogjegy magában véve a letett tárgyakra zálogjogot ád a kölcsönösszeg es járulékai erejéig, ellenben az árujegy magában véve a zálogjog által korlátoít rendelkezési jogot át a birtokosnak.
Page 448 - LIV. t.-oz. 53., 54. §§. és jelen rendelet 8. §.). Ha az első tárgyalás a felek által halasztatik el : az ujabban kitűzött határnapon e kifogásnak csak akkor van helye, ha alperes ehhez való jogát kifejezetten i'entartotta.
Page 451 - ... kifogással egyidejűleg terjeszthető elő. A kérelem iránt köteles az ellenfél még azon tárgyalási napon nyilatkozni, s ha nem nyilatkozik : úgy tekintetik, mintha a pernek Írásbeli tárgyalásába beleegyezett volna.
Page 40 - ... megy, a vele szerződő harmadik személynek a kereskedelmi jog szerint felelős; ez utóbbinak szabad választásában áll tőle kártérítést, vagy a szerződés betöltését követelni. E felelősségnek azonban nincs helye, ha a harmadik, daczára annak, hogy a czégvezetés vagy meghatalmazás hiányáról, vagy az utóbbinak átlépéséről tudomással birt, az ügyletbe bocsátkozott.
Page 175 - Ha a szövetkezet mükodését a 223. §-ban megjeloltektôl elütó czélokra terjeszti ki, kártéritésre való igény nélkül biróilag feloszlatható. A feloszlatás bármely érdekelt fél vagy a kozigazgatási hatóság megkeresésére, a kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetés mellett, azon torvényszék által rendeltetik el, melynél a szövetkezet be van jegyezve.
Page 248 - Azon körülmény azonban, hogy az eladó a fuvarozással járó kiadások és költségek viselését elvállalta, még magában véve nem szolgálhat okul arra, hogy a hely, hová a fuvarozásnak történni kell, az eladóra nézve a teljesités helyéül tekintessék. Tartalom : Eladó mint szállitó, fuvarozó (helyi réteinél) 1. — Elkésve érkezés veszélye 2. 3. 4. 5. — Szállitás folytán beállható hiányok kifogásolásának kikötése 6'.
Page 246 - ... 341. §. Egyéb megállapodás hiányában, vagy amennyiben a helyi szokás mást nem állapit meg, az átadással, különösen a méréssel és mérlegeléssel járó költségeket az eladó, az átvétellel járó költségeket pedig a vevő köteles viselni.

Informations bibliographiques