Images de page
PDF
ePub

25. Og han holdt sig ikke til hende, indtil hun havde født sin Son den førstefødte, og han kaldte hans Navn JEfus.

2. Capitel.

CHAPTER II.

Me en der Jefus var født i Bethie-Now when Jesus was born the

hem i Judæa, udi Kong Herodis Dage, see, da kom Vise fra Østen til Jerusalem, og sagde:

Bethlehem of Judea in days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

2. Hvor er den Jødernes Konge, som (nu) er født? thi vi have seet hans Stjerne i Østen, og ere komne for at tilbede ham.

3. Men der Kong Herodes det hørte, blev han forfærdet, og al Jerusalem med ham.

4. Og der han havde forsamlet alle de Opperste-Præfter og Skrifttloge iblandt Follet, udspurgte han af dem, hvor Christus skulde fødes.

[blocks in formation]

25 And knew her not till she had brought forth her first-born son: and he called his name JESUS.

10. Men der de faae Stjernen, bleve de ganske meget glade.

11. Og de gif ind i Huset, og fandt Barnet med dets Moder Maria, faldt ned, og tilbade det, og oplode deres

2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. 4 Ánd when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

5 And they said unto him, In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the prophet,

6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared.

8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go, and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

9 When they had heard the king, they departed; and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child

was.

10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. 11 ¶ And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and

Liggendefæ, og offrede det Gaver: | fell down, and worshipped him: and Guld, og Røgelse, og Myrrha.

when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh. 12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another

12. Og der de vare blevne advarede af Gud i en Drøm, at de ikke skulde vende tilbage til Herodes, fore de ad en anden Vei bort til deres Land.

13. Men der de vare bortfarne, see, da aabenbaredes HErrens Engel for Joseph i en Drøm, og sagde: staae op, og tag Barnet og dets Moder, og flhe til Egypten, og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet, for at omkomme det.

14. Men han stod op, tog Barnet og dets Moder om Natten, og veeg hen til Egypten.

15. Og han blev der, indtil Herodes var død; at det skulde fuldkommes, som var sagt af HErren ved Propheten, som siger: jeg kaldte min Søn ud af Egypten.

16. Der Herodes da saae, at han var fluffet af de Vise, blev han saare vred; og sendte hen, og lod ihjelslaae alle Drengebørn, som vare i Bethlehem, og i alle dens Egne, fra to Aar og derunder, efter den Tid, som han havde nøie udspurgt af de Vise.

17. Da blev det fuldkommet, som sagt er af den Prophet Jeremias, som siger:

18. lbi Rama blev hørt en Rost, Graad og Efrig, og megen Hylen: Rachel begræd sine Børn, og vilde iffe lade sig husvale, thi de ere ikke (mere Live).

i

19. Men der Herodes var død, see, da aabenbaredes HErrens Engel for Joseph i en Drøm, i Ægypten, sigende:

20. Stage op, og tag Barnet og dets Moder, og drag hen til Israels Land; thi de ere døde, som søgte efter Barnets Liv.

way.

13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my Son.

16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

|

17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they

are not.

19 ¶ But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord ap peareth in a dream to Joseph in Egypt,

20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.

[blocks in formation]

Træ, som ikke bær god Frugt, afhug- | fore every tree which bringeth not ges, og kastes i Jlden. forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

11. Jeg døber eder vel med Band til Omvendelse; men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, hvis Stoe jeg ifte er værdig at bære; han skal døbe eder med den Hellig Aand og Jld.

12. Hans Kasteskovl er i hans Haand, og han skal igjennemrense sin Loe, og sanke sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrænde med usluffelig Jld.

13. Da tom JEfus fra Galilæa til Jordan til Johannes, for at døbes af ham.

14. Men Johannes formeente ham det meget, og sagde: jeg haver behov at debes af dig, og du kommer til mig? 15. Men JEsus svarede, og sagde til ham: tilsted det nu; thi saaledes bør det os at fuldkomme al Retfærdighed. Da tilstedte han ham.

16. Og der JEsus var døbt, steeg han strar op af Vandet; og see, Himlene aabnedes ham, og han faae Guds Aand fare ned som en Due, og komme over ham.

17. Og fee, (der kom) en Røst af Himlene, som sagde: denne er min Søn, den Elskelige, i hvilken jeg haver Belbehag.

4. Capitel.

a blev JEsus ført af Aanden til Ørkenen, for at fristes af Djœ

velen.

2. Og der han havde fastet fyrrethve Dage og fyrrethve Nætter, hungrede han omsider.

3. Og Fristeren gik til ham, og sagde: er du Guds Søn, da stig, at disse Stene blive Brod.

4. Men han svarede, og sagde: der er strevet: Mennesket lever ikke alene ved Brød, men ved ethvert Ord, som udgaaer igjennem Guds Mund.

11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: 12 Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.

13Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

14 But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?

15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

[blocks in formation]

5. Da tog Djævelen ham med sig til den hellige Stad; og fatte ham paa Tindingen af Templet, og sagde til

ham:

6. Er du Guds Søn, da kast dig selv her ned; thi der er skrevet: han ffal give fine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig paa Hænderne, at du iffe skal støde din Fod paa nogen Steen.

6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9. Alt dette vil jeg give dig, om du 9 And saith unto him, All these bil falde ned, og tilbede mig. things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

7. Da sagde JEsus til ham: der er atter skrevet: du skal ikke friste HErren din Gud.

8. Atter tog Djævelen ham med sig op paa et saare høit Bjerg, og viste ham alle Verdens Riger og deres herlighed, og sagde til ham:

10. Da sagde JEsus til ham: viig bort, Satan! thi der er skrevet: du skal tilbede HErren din Gud, og tjene ham alene,

11. Da forlod Djævelen ham; og fee, Englene gik til ham, og tjente ham.

12. Men der JEsus hørte, at Johannes var overantvordet, veeg han hen til Galilæa.

13. Og der han havde forladt Nazareth, kom han, og boede i Capernaum, det, som ligger ved Søen paa Sebulons og Naphthalis Grændser,

14. at det skulde fuldkommes, som er fagt ved Propheten Esaias, som siger:

15. Sebulons Land og Naphthalis Land ved Havets Vei paa denne Side Jordan, Hedningernes Galilæa:

16. det Folk, som sad i Mørke, haver feet et stort Lys, og dem, som sad i Dodens Land og Skygge, dem er opgaaet et Lys.

5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

17. Fra den Tid begyndte JEsus at prædike, og sige: omvender eder; thi Himmeriges Rige er fommet nær.

18. Men der JEfus vandrede ved

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »