A szocziális tevékenyseg kézikönyve

Couverture
Stephaneum Nyomda, 1907 - 400 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 212 - ... a közgyűlés mikénti összehívását, megtartásának helyét és idejét, hatáskörét, tárgyalási rendjét, a határozatok, hozatalának módját és annak megállapítását, hogy mi történjék az esetben, ha az összehívott közgyűlés határozatképes nem volt; 12. a. tagok szavazati jogát és ennek mikénti gyakorlását ; 13.
Page 212 - Az alapszabályokban mindenesetre következőket kell megállapítani : 1. a szövetkezet czégét és székhelyét; 2. a vállalat tárgyát; 3. a szövetkezet tartamát; 4. a tagok belépésének feltételeit és esetleg azok (kilépés, halál vagy kizáratás következtében) kiválására vonatkozó különös határozatokat ; 5. az egyes tagok részesületi arányát, illetőleg azok üzletrészeit és ezen részek képződésének módját; 6. azon elveket, melyek szerint a mérleg készítésének...
Page 226 - ... a felszámolók, ha a 206. §. ellenére a felszámolás folyamáról jelentést nem tesznek, vagy a végeredményt közzétenni elmulasztják. 4. a külföldi részvénytársaság itteni képviselői, ha ezek a 214. §-ban foglalt határozatokat meg nem tartják.
Page 220 - Amennyiben az alapszabályok másként nem intézkednek, a szövetkezeti tag egyes vagy minden üzletrészét s az ezekkel járó tagsági jogokat, az igazgatóságnál történt bejelentés mellett, másra átruházhatja. Az átruházónak a 236.
Page 226 - Trik a tervezetben tudva valótlan adatokat közölnek ; 2. a fel-ügyelő bizottság tagjai ellen, ha ezek az évi számadások, a mérleg és a nyereség felosztása iránt a közgyűlés elé terjesztett jelentésüket tudva valótlan adatokra alapítják ; 3. a külföldi részvénytársaságok itteni képviselői ellen, ha ezek az itteni üzlet folytatására szánt tőkét más czélra fordítják, vagy az országból kivonatni engedik.
Page 131 - A mennyiben a jótékony intézetek segélye és egyesek könyöradománya a község szegényeinek ellátására elegendő nem volna : a község, a helyi viszonyokhoz képest, gondoskodni tartozik a községben illetékes mindazon szegények ellátásáról , kik magukat közsegély nélkül fentartani egyáltalában nem képesek.
Page 218 - A társaság könyveiből kitudható vagy egyébként ismert hitelezők követeléseik érvényesítésére külön értesítés, esetleg hirdetvény által szólítandók fel, mi ha siker nélkül marad, a követelések az illetékes törvényszéknél készpénzben leteendők. Ugyanez áll a függőben levő kötelezettségek és peres követelésekre nézve is. E tekintetben kivételnek akkor van helye, ha a társasági vagyon felosztása, az érintett kötelezettségek és követelések kiegyenlítésóig...
Page 224 - ... alapszabályok alapján a társulat nevében köt, a társulat lesz jogosítva és kötelezve. Kölcsönök kötésére nézve minden esetben a közgyűlés felhatalmazása szükséges.
Page 222 - E közgyűlési jegyzőkönyv az igazgatóság által az illetékes törvényszéknek eredetben, vagy hiteles másolatban haladéktalanul bemutatandó. 181. §. Azon közgyűlési határozatok, melyek az alapszabályok módosítását, a társaság feloszlását vagy egyesítését más társasággal tárgyazzák, az igazgatóság által a kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetés végett, a törvényszéknek bejelentendők. A bevezetés megtörténte előtt az érintett határozatok joghatálylyal...
Page 218 - ... vagy biztosítva nem lettek ; maga a kezelés azonban az új társaság igazgatósága által történik; 2. a kezelő igazgatóság tagjai a beolvadó társaság hitelezőinek az elkülönített kezelésért egyetemlegesen felelősek ; 3. a történt beolvadás, a kereskedelmi czégjegyzékbe...

Informations bibliographiques