Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

XIX. 1653. jan. 15—márcz. 15. A fehérvári országgyűlés tör-
vényei s irományai :

Lap

a) 1653. jan—febr. A régeni fogalmazvány módosításaiból 154
b) 1653. márcz. 5. Derkay jezsuita útlevelet kér
c) 1653. márcz. 7. A szászok első protestatiója.

[ocr errors]

160
. 161

d) 1653. márcz. 15. A szászok második protestatiója. . 162
e) Az 1653-diki articulusok

163

f) Az Approbata fejedelmi megerősítése.

168

g) 1653. szept. 7. Az Approbata nyomtatására vonatkozó

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

173

XX. 1653. máj. 22. A brassaiak hitlevele a fejedelemnek
XXI. 1653. decz. 16. Meghívó a gyulafehérvári országgyűlésre 174
XXII. 1654. jan. 18.

a) A fehérvári országgyűlés törvényei .

. 174

b) 1654. febr. 28. Az adó befizetésére vonatkozó rendelet 180
XXIII. 1654. máj. 22—jul. Rákóczy követsége a lengyel respu-

blicához:

[ocr errors]

. 181

a) 1654. máj. 22. A követek megbizó levele..
b) 1654. jul. Rákóczy Ferencz lengyel indigenatusa. . 181
XXIV. 1654. máj. 27. Krisztina tudatja Rákóczyval lemondását

a svéd trónról . .

XXV. 1654. jun. 22-jul. 4. Rákóczy portai kapikihájának je-
lentései Lupul és a kozákok dolgairól.

XXVI. 1654. aug. 16-okt. 11. Rákóczy tárgyalásai a moldvai
és oláh vajdákkal.

[ocr errors][merged small]

185

[blocks in formation]

XXVIII. 1655. márcz. 1. Rákóczy utasítása a tatár khánhoz kül-

dött követei számára

205

XXIX. 1655. márcz. Schaum Konstantin jelentése svédországi
küldetése eredményeiről

208

XXX. 1655. márcz. 29.

223

XXXI. 1655. ápr. 4. Meghívó a fehérvári részgyűlésre.
XXXII. 1655. jun. 7. Intézkedés a táborbaszállás ügyében.
XXXIII. 1655. nov. 1. A fejedelem meghívója a kolosvári tör-

224

225

vényszéki terminusra

225

XXXIV. 1656. jan. 2. Meghívó a fehérvári országgyűlésre .
XXXV. 1656. jan. 17. A svéd király válasza a Rákóczy által tett

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

XXXVI. 1656. febr. 20-márcz. 11. A gyulafehérvári országgyű-

lés irományai s törvényei:

a) Törvények . .

229

Lap

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

31

Lap

VI. 1657. nov. 17. A budai basa intézkedései az Erdély ellen
intézendő támadás megkezdésére

326

VII. 1657. nov. 17. Fejedelmi intézkedések a fehérvári ország-
gyűlés törvényei alapján:

a) Rhédey Ferencz parancsa a hűségeskű letétele ügyé-

ben

329

b) 1657. nov. 23. A fejedelem intézkedése, hogy fizeté-
sek csak az ő rendeletére szolgáltassanak ki
VIII. 1657. decz. 22-1658. jan. 1. Barcsay Ákos jelentései a
fehérvári országgyűlésről s a portai dolgokról:

a) 1657. decz. 22. Barcsay levele Keményhez a fehérvári
országgyűlésről

[ocr errors]

b) 1658. jan. 1. Barcsay Ákos Rákóczynak a portai dol-
gokról

330

[ocr errors]

330

334

IX. 1657. decz. 12. Meghívó a meggyesi országgyűlésre .
X. 1657. decz. 18. Rákóczy átirata a törvényhatóságokhoz
ugyanezen gyűlés ügyében

336

337

XI. 1658. jan. 9-31. A meggyesi gyűlés törvényei és iro-
mányai:

a) 1658. jan. 15. A rendek levele a végekhez

339

b) 1658. jan. 16. Rákóczy válasza a rendeknek a január
14-diki levelükre. .

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

c) 1658. jan. 18. A szebeniek hitlevele Rhédeynek
d) 1658. jan. 19. A rendek átirata a havasalföldi vajdá-
hoz

e) 1658. jan. 20. A rendek körlevele a törvényhatósá-
gokhoz, hogy az országhoz tartozó hűségben meg-
maradjanak

347

348

f) 1658. jan. 24. A meggyesi országgyűlés törvényei. . 350
g) 1658. jan. 25. A rendek általános amnestiája

355

h) 1658. jan. 29. Rhédey hűségesküje az új fejedelemnek 357
i) 1658. jan. 31. Kemény Simon hűségesküje az új feje-
delemnek

k) A rendek átirata a budai basához

358

. 358

1) Jelentések az országgyűlés befolyásáról

359

XII. 1658. febr. 13-28. Had fölkelésre vonatkozó jelentések:

[merged small][ocr errors][merged small]

b) 1658. febr. 25. Haller Gábor levele.
c) 1658. febr. 28. A tordavármegyeiek jelentése
XIII. 1658. márcz. A két Oláhország összeköttetése Rákó-

361

362

czyval:

a) Rákóczy levele Nádasdyhoz a havasalföldi mozgal-
makról.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PrécédentContinuer »