Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

BUDAPEST, 1891.

AZ EGGENBERGER-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA. HUN

(HOFFMANN ÉS MOLNÁR.)

960
NAS

For, To

I

JAN 4

1933

Budapest, 1891. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája.

Előszó az első kiadáshoz.

A jelen munka czélja első sorban a magyar közjog kézi könyvét szolgáltatni. Ez magyarázza meg az anyag-beosztást és az előadási modort. Mindkettővel oda törekedtem, hogy a tartalom világos, könnyen átvehető legyen. Itt-ott el is tértem a beosztási rendszertől, ha t. i. a különböző részeknek egy fejezet alá vonásával a tételt inkább megvilágosithatónak gondoltam.

Azt hiszem továbbá, hogy nem állok egyedül azzal a nézettel, miszerint az államjog tárgyalásánál az u. n. történeti módszer kizárólagos alkalmazása nem megfelelő már. Az élet, valamint a közjogi tudomány egyaránt sürgetik a behatóbb jogi (dogmaticai) elemzést. Eddigi tapasztalataink eléggé megmutatják, hogy mi következik, ha államjogunk e téren való művelését elhanyagoljuk.

Ezzel természetesen nem a jog körében tett történeti buvárlatokat támadom meg, melyeknek értékét nálamnál senki sem becsülheti jobban; s azt is tudom, hogy a magyar alkotmány multja számos, fölötte érdekes momentumot rejt. De mindez megtalálja illő helyét a magyar alkotmány- és jogtörténetben és a mai államjog tárgyalásánál annak tartalma inkább érdekel, mint egy tőle távol eső történeti adat.

Egészen a történet nem mellőzhető. Allamjogunk sajátlagos természete folytán, hogy t. i. ezer éves alakulás teremtette, számos tétele csak akkor méltányolható kellőleg, ha a törté- · neti háttért is vizsgáljuk. Ennélfogva a történetből átvettem annyit, de csakis annyit, a mennyi az élő jog megértéséhez szükséges.

Távol van tőlem a gondolat, mintha az alábbi a magyar államjognak dogmatikai alapon kifejtett teljes rendszerét képezné. Ezt elkészíteni a jövő munkája lesz. Az anyag rendezésével, államéletünk főbb kérdéseinek jogi magyarázásával csak kisérletet ohajtottam tenni ez irányban s hogy a kisérletet követi-e némi eredmény, azt a szakemberek méltányos itéletére bizom.

Nagyvárad, 1887.

Előszó a második kiadáshoz.

Az a szives fogadtatás, melylyel e könyv első megjelenésekor találkozott, uj kötelességeket rótt reám s ez okozta, hogy bár az első kiadás alig másfél év alatt elfogyott, a másodikkal csak most lépek nyilvánosság elé.

A jelen kiadásnál ugyanaz a czél lebegett szemeim előtt, mint a mely a munka megirására vezetett; de most inkább megközelithettem. Nagyobb tért nyerve, államjogunk több kérdését és részletesebben vehettem elemzés alá s ennyiben különbözik az uj kiadás a megelőzőtől.

Nagyvárad, 1890. október hó.

A szerző.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PrécédentContinuer »