Magyarország közjoga (államjog)

Couverture
Eggenberger-féle könyvkeres kedés (Hoffmann és Molnár), 1891 - 367 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 325 - Miután azonban az ily megállapitás épen ügy, mint a későbbi átalakitás is, csak egyenlő elvek szerint eszközölhető czélszerüen: ennélfogva minden ily esetben a minisztérium előleges megállapodása után, egyenlő elvekből kiinduló javaslat fog terjesztetni mindkét törvényhozás elé. A törvényhozások nézeteiben netalán fölmerülhető különbségek kiegyenlítése végett a két törvényhozás egymással küldöttségek által érintkezik.
Page 281 - A főszolgabiró a járás első tisztviselője. Felügyel a hatósága alatti községekre és gyakorolja azon jogokat és teljesiti azon kötelességeket, melyeket a törvény és szabályrendeletek reá ruháznak. A községi közegekkel szemben szolgálati engedetlenség és...
Page 324 - A pragmatica sanctióból folyó közös és együttes védelemnek egyik eszköze a külügyek czélszerü vezetése. E czélszerü vezetés közösséget igényel azon külügyekre nézve, melyek az ő felsége uralkodása alatt álló összes országokat együtt illetik.
Page 283 - Ha a károsult, az elmarasztalt tisztviselő vagyontalansága miatt, kielégitést nem nyerhetne, vagy nem lehetne kideriteni, hogy a sérelmes határozatra kik szavaztak : a kárt, visszkereseti jog fennmaradása mellett, a törvényhatóság tériti meg.
Page 114 - A biró ez esetekben a panaszt, vagy kérelmet a panasz, vagy kérelem nyelvén intézi ; a tanukihallgatást, szemlét és más birói cselekményeket ugy a peres, mint a peren kivüli, valamint a bünvádi eljárásoknál a perben álló felek, illetőleg a kihallgatott személyek nyelvén eszközli ; a perek tárgyalási jegyzőkönyveit azonban azon a nyelven vezeti. melyet a perlekedő felek a törvényhatóságok jegyzőkönyvi nyelvei közül kölcsönös megegyezéssel választanak. Ha e...
Page 340 - Ez alkalommal szintén a fentebbi 59. és 61. §§. szerinti egyezkedés által határoztathatnak meg az ipartermeléssel szoros kapcsolatban lévő közvetett adók nemeire, egyforma arányára és azok kezelésére nézve oly szabályok, melyek kizárják annak lehetőségét, hogy egyik törvényhozásnak vagy felelős kormánynak e részbeli intézkedései a másik fél jövedelmeinek csonkítását vonhassák maguk után...
Page 296 - ... tanárai, a tudományos akadémia tagjai, az akadémiai művészek, a folyóirat- és lapszerkesztők, a lelkészek, az ipar- és kereskedelmi kamarák bel- és kültagjai, úgyszintén a magyar államban érvényes oklevéllel ellátott tudorok, tanárok, ügyvédek, bírák, orvosok, mérnökök, építészek, gyógyszerészek, sebészek, bányászok, erdészek, gazdászok, gazdatisztek és állatorvosoknak összes egyenes államadója kétszeresen számittatik.
Page 292 - ... ezen község kötelékébe tartozónak s az előbbi községi kötelékből kilépettnek tekintetik még azon esetben is, ha települési szándékát be nem jelentette ; kivévén, ha azon községben...
Page 298 - A rendezett tanácsú városokban az elöljáróságot képezik : a polgármester, rendőrkapitány, tanácsnokok, főjegyző, rendes fizetéses jegyzők, főügyész, rendes fizetéses ügyészek, árvaszéki ülnökök, pénztárnok, számvevő, ellenőr, közgyám, levéltárnok, orvos, mérnök...
Page 276 - Az igazolási választmány áll: a közgyülés által egy évre választott 5 tagból, és a főispán által a bizottsági tagok közül szintén egy évre kinevezett elnökből és 3 tagból; előadója a törvényhatósági jegyző. Érvényes határozat-hozatalra az elnökkel 5 tag jelenléte szükséges.

Informations bibliographiques