A földbirtokosk kézikönyve: Összes birtokjogi viszonyaikra, a mezei gazdászatra és jogi szükségleteikre vonatkozó legujabb törvények, miniszteri rendeletek s legf. törvényszéki s pénzügyi közig. bírósági döntvények gyüjteménye. Magyarázattal, példákkal s iratmintákkal ...

Couverture
Lampel R. (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés, 1891 - 394 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 160 - A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vadtenyésztés czéljából szedetik.
Page 160 - A madarak közül kivételt képeznek a vándor- és vizimadarak, de ott, hol ez utóbbiak költenek, a párosodás és költés időszaka alatt a tilalom reájuk is kiterjed. 12. §. Tiltott időszak alatt is szabad vadászni a seregekben...
Page 83 - ... a vevőnek átadni és a vevő kimutatja, hogy a vételár megfizetése által ismételt fizetés veszélyének van kitéve, az eladó a vételárnak vagy a vételár hátralékának feltétlen fizetését saját kezeihez mindaddig nem követelheti, mig a bejegyzett zálogjog törlését nem eszközli. Bizonyos körülmények között azonban, nevezetesen akkor, midőn a vevő a zálogjoggal terhelt ingatlant már birtokolja, követelheti az eladó a vételárnak...
Page 28 - Öröklési szerződések és halálesetre szóló ajándékozások alaki kellékek tekintetében csak azon esetben érvényesek, ha a jelen törvényben az Írásbeli magánvégrendelet, a közvégrendelet, vagy a közjegyzőkhöz letéteményezett írásbeli magánvégrendeletre előirt alaki kellékekkel készíttetnek.
Page 210 - Ha a határozat jogerőre emelkedett, a vízirnunkálat vagy használat számára engedélyokirat állíttatik ki. Az engedélyokiratban fel kell említeni : 1. az engedélyes vezeték- és keresztnevét; 2. a vizet és helyet, a hol a munkálat vagy használat lesz ; 3. a munkálat vagy használat célját ; 4. az engedély tartamát ; 5. a vízmennyiséget, melyre az engedély adatik ; 6. a különös feltételeket.
Page 134 - Jogelőde ellen azonban ő a hátralékok iránt visszkeresettel bir, a mennyiben ezt ellenkező kikötés meg nem szüntette. De a megváltott ingatlan birói árverési vevőjét a váltságösszegnek csak az árverés napja után esedékes részletei terhelik ; azon hátralékos részletekért pedig, melyek az árverés napja előtt jártak le, ő nem felelős, hacsak az árverési feltételek ellenkezőt nem tartalmaznak.
Page 121 - ... csakis akként létezhetik, hogy az egyik felet a dolog állagának tulajdonjoga, a másikat annak haszonvétele illeti meg, tehát a tulajdonjog megosztása két tulajdonos között csakis egész birtoktestre, de nem a birtok egyes részeire foglalhat...
Page 152 - ... a pénzek mikénti elhelyezése ; 7. a társulat feloszlása vagy más társulattal való egyesülése. A kölcsönök felvételéhez, valamint ,iz alapszabályok módositásához az öszszes érdekeltek általános tobbsége szukséges, ha azonban az elso közgyüles' nein lenne határozatképes, az e végból ismét egybehivofct kozgynléeen a jelenlévôk határoznak.
Page 150 - ... a halakra nagyobb mértékben kártékony állatok közül: a vidrát (Lutra vulgaris), a vidranyestet (Mustela lutreola), a csonttörö säst (Halietos albicilla), a halászó sast (Pandion halietos), a jégmadárt (Alcedo ispida), valamint a gémeket, ruczákat es ludféléket; >a vadászati terület
Page 99 - Két tanú előtt aláirt, habár az aláíró előtt ismeretlen nyelven szerkesztett okirat jogérvényéhez nem szükséges, hogy ezen okirat a kötelezett előtt felolvastassék és megmagyaráztassék, ha egyébként igazolható, hogy a kötelezett fél az okirat tartalmát ismerve, a felolvasást és megmagyarázást maga engedte el. (1885 márczius 18. 7194/84.

Informations bibliographiques