Images de page
PDF
ePub

ADVERTISEMENT. The editor is sanguine in the hope, that the Reference Testament can be read more understandingly, correctly, and profitably than any other edition. The REFERENCE LETTERS and KEY are adapted to exercise the understanding about the ideas contained in each paragraph of the oracles of God, and thus break up a habit, lamentably common, of reading mechanically, or without reflection ; the TABLES relating to Etymology, Geography, Chronology, Prophecy, and other miscellaneous subjects, by elucidating many passages, will add to the interest with which they will be perused; and the marking of the PROPER NAMES, with the figure vowels of Walker's Dictionary, a work now in general use, will tend to render their pronunciation easy, accurate and uniform. Clergymen, Superintendents and Teachers of Sunday Schools, Sch Committees, and Parents, are respectfully invited to examine this Testament, and lend their influence to extend its circulation.

WALKER'S KEY

TO THE VOWEL ACCENTS. 1, a. The long slender English a, as in fåte, påper, &c. 2, a. The long Italian a, as in får, fåther, papá, mammả, 3, a. The broad German a, as in fäll, wåll, water, 4, a. The short sound of the Italian a, as in fåt, måt,

mårry, 1, e. The long e, as in méte, hère, métre, médium, 2, č. The short e, as in mët, lët, gét, 1, 1. The long diphthongal i, as in pine, title, 2. The short simple i, as in pin, țittle, 1, $. The long open o, as in no, note, notice, 2. ©. The long close o, as in move, prove, 3, 0. The long broad o, as in nor, för, or ; like the broad å. 4, . The short broado, as in not, hột, got, 1, n. The long diphthongál u, as in tūbe, cupid, 2, a. The short simple u, as in tứb, củp, súp, 3, d. The middle or obtuse u, as in båll, full, půll, G ģ Ç ¢, denotes the hard sound of these letters, as in

give, copy, G8 Ç ç ș, denotes the soft sound of these letters, as in

[graphic]

Crệs çens.

[ocr errors]

tus.

Cảr'pus.

420 PRONOUNCING VOCABULARY. çài'a-phas. Çörin'thus. E'lo-i-E ló-i- Gål'i-lde. Çain. Cor-né'li-us.

Lå må-Sa- Gål.i-lè'anş. Ça-i'nan. Cos, or Çó'os. bâch tha’-ni Galli-o. Ç å l'va-ry. co'sam.

El'y-mas. Ga-mål-el.

Em-man'î-el. Gå-zå. Ca'na.

Em má-us. $4-ni-an. Crète

Gên-nés'a-reta

I'ne-as. Ca-nan. Cré'tians.

Enoch.

or reth. Çà nå-an-ite. Cris'pus.

E'non.

Ģer-ga-scenes Çan'da-çê. Sy'prus. E'nos.

Geth-sém'å-ne Ça-pěr nå-umy-re'ně.

Eph'ra-phras. Gid'e-on. cap-pa-dó çi-çi-reri-an. E-paph-1-8-d! - Gog. a. y-ré'ni-us.

Ģil'go-thå. Ça'ri-a.

D.

E-pen'ê-tus. Go-měr råh, Dal-mæ-uù'. Ephe-şi-anş. or rha. Cas'tor.

tha.
Ephesus.

Ģréeçe.
Çè'dron.

Dal-mæ'ti-å. Eph phi-thå Gre'çi-ánş. çến chré-a. Dám'a-ris. Ep-i-dú ri-ans.

H.
*çe'phas.
Đản -4-scenes-pi rus.

Hågår.
Da-mas bus. Er.
Çhål ce-do-ny Dan i-el.

Ha-går-eneş'.
E-ras'tus.

He ber.
Chal-de anş. Da vid. E-şải'as.
Çha'nåan.
De-câ p'-lis. E sar-hâd'don

Hè brewş.
Chårran.
Demas.
E’sâu.

Heli.
De-me tri-us. Es’li.

Hêr'ma. chloe. Durbe.

Esrom.

Hér'mèş.
Chổ-ra'zin.
Di-nå. Es-séneş',

Her-mog'e-nés
Did y-mus.
Christ.
27-3-nys i-ts. En-b ls.

Hè-ro di-anş. Chrys'o-lite. Di-ốt ré-phep En-ỉ ce.

Hê-rô đi-as. Chrys'tal. Dor'cas.

Ei-o di-as. Hi-é-råp'o-lis.
Drů-sillå.
Çi-liç'i-å.

Eủ-ről'ly-don Hy-men-e us.
E.
Tủ ty-clus.

I.
Çis.

Eve.

I-co'ni-um. Clau'då. Egyptian. Ez-e-klas.

I-dů-me 3. Claudi-å. E'lam-ites.

Fảir-hå'vens. I-dů-mè'anş. Çlau'di-as. E-le-à-zár.

Félix. Il-lyri-čum. Clem'ent. Ell'a-kim. Fes'tus.

Im-imản'u-el. dié'ó-pas. E-ll'as.

In'di-å.
For-tů-nå'tus
E'li-Eʻli-L'à.
Cnidus.

1-o'ni-an.

G
Ço-los'se.

mi-Sa-bách,
*Ģå b'a-thå.

I'şå-ac.
tha'-ni.
¢o-lởs-si-ans.

Is-cår'i-ot.
E-li-è' zer.

Gàbri-el. co'os.

Iş'rå-el.
E-lisa-beth. Gåd-a-rèneş. Iş'ra -el-iteş.
Co'ré.
El-i-sè'us.

Gà'í-us. Is-så-char.
Çor'inth.
E-ll'ud.

Ga-la'ti-å. I-tål'1-an-band

Chios.

E-thi-o pi-å. Hêr'od.

Cha za.

Egypt.

[graphic]

Jâs per

PRONOUNCING VOCABULARY. 421
J.
Jůs'tus Måtthan

Neora
Já cob
L. Måtthat

Ne're-us
Já'l-lus La'mech Måt thew Neri
Jam bres La-od-i-çe'a Mất-thi_as Nero
Jåmeş, La-od-i-çè'ảnş Mè'di-å

Nie-a'nor Jan'na La-se à Medi-ần Nic-8-demus Jan'neş Laz a-lus Jå'red Léb-be'us

Med-i-ter-rả - Ni-cốp ô-lis Ja son

ne-an

Niger
Lésbos Mel-chiş'e-delnin e-veh
Jech-ó-nl'as
Lèvi
Mê-le à

Nin'e-vites
Levites
Jệp?thả

Meli-tà

No'e
Jer-e-mi'as,
Linus
Méli-tus

Nym'phâs
Jer'e-my
Lo is
Menan

0. Jerj-cho Lot

Mér-ců'ri-us O’bed
Jé-rů'sa-lem Lù'das Més-8-p8-tà - Ol i-vet
Jes' se
Là c-us mi-a

O-lym'pas
Je'sus
Lủke
Mes-si as O-me

ga Jew

Lybʻ1-å Mé-thú sa-el O-nès i-mus Jew'ry, Jéz'a-bel Lyd'då, Lyd- Michael On-ê-sipl'o

1-å

Mid i-an
Jó-án nå
Ly-så'ni-as
Mi-lè'tum

O'nyx
Joa-tham
Lys'1-å

Mi-le tus
Joel

O'sée
Lys'i-as

Mit-y-lè'ne
Jó’nå

O-zi'as
Lys'trå
Jonân

P.
M.

Moloch Pa-ca-ti-a'na
Jó'nås
Ma'ath

Pam-phyl’i-å Maç-e-do'ni-å My'ra

på phos Jo'ram Mà di-ali

My'si-å Paph-la-golJør dan Mag‘da-lå

ni-a Jo'rim Mag-da-lè'ne Nå'a-man

Pår'me-nas J6sa-phất

Nå'a-son

Pải thi-a
Måle-leel Nà chor Pyrtli-ans.
Mầm mon Någ'ge

Påt'a-rå
Mân'k-en Nå'in På t'mos
Jo-sias
Ma-nås'ses Når-cis'sus

På t'ro-bus
Jůdå Mar-a-nåth'à Nå'than

Påul
JŮ'das
Mảr'cus

Na-than'a-el Pen-te-cost
Júde
Márk

Na'am Per gå
Jů-de å Mårş'hill

Náz-a-reneş' pêr'ga-mos
Jů'li-&

Mảr'tha Nåz'a-reth pêr'sie
Jů'li-us
Ma'ry

Nåz'a-rite pè'ter
JŮ'ni-a Måt'ta-thå Ne-& p'o-lis Pha-ni'el

Jóp'på

[ocr errors]

Jo'se Jo'şeph

Jo ses

[ocr errors]

thả.

Hè'brewş.

420 PRONOUNCING VOCABULARY.
Çài'a-phas. Çorin'thus. E'lo-i-E ló-i- Gål'i-lée.
Çảin.
Cor-né'li-us.

Là mi-Sa- Gål-i-lè'anş. Cå-i'nan.

Cos, or Ço'os. båch'tha’-ni Galli-o. ¢ å l'va-ry. co'sam.

El'y-mas. Ga-ma' li-el.

Em-man'ů-el. Gå-zå. Ça'na. çá-nå-an. Crète

Em mt-us.

Gén-nés'a-ret,

I'ne-as. Ca-nan. Crétians.

or reth.

Enoch, Ça nå-an-ite. Cris'pus. E'non.

Ģer-ga-scenes Çan'da-çé. Cy'prus: E'nos,

Geth-sểm'å-ne ça-pår nå-umy-re'ně.

Eph'ra-phras. Ģid'e-on.
Cap-pa-dó çi- Çy-ré-ni-an. E-paph-ró-di - Gog:
Çy-re'ni-us. tus.

Gỗ1 go-thả. Ça'ri-a.

D. E-pen'ê-tus. Go-mộr råh, Cảr'pus. Dal-mæ-nů'- Ephe-şi-anş.

or rha. Cas'tor.

Eph 2-sas.

Ģréeçe. çe'dron.

Dal-mæ'ti-å. Eph pha-thå Gre'çi-ânș.

Dảm a-lis, Cền cre-a.

F-7-c ri-ans.

H. çe'phas.

Đảm -3-scenes-irus. Hà går.

Da-mascus. Er. çhål çe-uð-nyDan’i-tj.

Ha-går-eneş'.
E-ras'tus.

He'ber.
Chal-dè anş. Då vid. E-şải'as.
Chaosan.

De-cå p'-lis. E far-hầd'don
Chår'ran.
Demas,
E’sâu.

Héli.
Chios.
De-me tri-us. Esli.

Hér'ma. chloe. Derbe.

Esrom.

Hér mèş;
Chổ-ra'zin.
Di-'nå.
Es-sènes',

Her-môğ'e-neş
Did y-mus.
Christ.
Di-o-nys 1-115. Eů-bů ius.
E-thi-o pi-å. Herod.

HË-ro di-anş. Chrys'o-lite. Di-bt'iê-phès. En-ni'ce.

Hê-rô đi-as. Chrys'tal. Dorcas. En-odi-as.

Hi-é- râp'o-lis.
Drů-sillå.
Çi-liç'i-å.

Ey-rolly-don Hy-men-é us.
E.
Lů ty-chus.

I.
Çis.
E'gypt.
Eve.

I-do'ni-um.
Clau'då. Egyptian.

Ez-e-klas.

I-dů-me à. Claudi-å.

E'lam-ites. Fåir-hå'vens. 1-dů-mé'anş. Çlau'di-as. E-lé-à-zár.

Fèlix. Il-lyr i-dum. Clem'ent. E-ll'a-kim. Fés'tus.

Im-mản’uel. ciè' o-pas.

E-las.
E'11-E'li-L'a-

1-o'ni-an. Cnidus.

G
Ço-los'se.

må-Sa-båch',
tha'-ni.
Ģåb'a-thå.

I'şa-ac.
Co-lốs-si-ans.

Is-cår'i-ot.
E-li-ezer.

Gå'bri-el.
Ço'os.

Iş'rå-el. E-liş'a-beth. Gåd-a-rèneş. iş'ra -el-iteş. o'rê. El-i-sè'us.

Gå'i-us. Is-så-char. Corinth. E-ll'ud.

Ga-la'ti-å. I-tå l'1-ån-band

[ocr errors]

For-tů-nå'tus In di-å.

« PrécédentContinuer »