A pénzügyi igazgatás tankönyve ...

Couverture
Mayer és Berger, 1900

Ŕ l'intérieur du livre

Table des matičres

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 229 - A tisztviselő mindazon kárért, melyet hivatalos eljárásában akár cselekvése, akár mulasztása által szándékosan vagy vétkes gondatlanságból az államnak, a törvényhatóságnak, községeknek vagy egyeseknek jogtalanul vagy illetéktelenül okozóit, ha a kár szabályszerű jogorvoslattal elhárítható nem volt, teljes kártérítéssel tartozik.
Page 206 - Követelések foglalásánál megfelelően alkalmazandók továbbá az 1881 : LX t.-cz. 79., 80., 81., 82., 83., 121. és 122. §§. rendelkezései is azon eltéréssel: a) hogy a követelés lefoglalásáról a végrehajtást szenvedőnek az adósa oly felhívás mellett értesítendő, hogy a követelést a foglalási összeg erejéig ne az adózónak, hanem az értesitvényben megnevezett adópénztárba fizesse be, vagy ha másnak részére is biróilag lezálotroltatott, azon bíróságnál...
Page 186 - Az ingatlanok haszonélvezetére vezetett birói végrehajtás esetében a zárgondnoki kezelés folytán a függő termésből befolyt összegből s illetve a bérösszegből minden más követelést megelőzőleg törvényes elsőséggel biró tételként kifizetendő azon illeték, mely az előző határozatok értelmében ugyanazon ingatlant terheli melynek haszonélvezetére a birói végrehajtás intéztetett.
Page 225 - ... viszonyokra, az árverés több hátralékostól lefoglalt tárgyakra nézve lehetőleg együttesen, a foglalást követő 15 napi határidő lejárta után 30 napi időközt meg nem haladó határnapra tűzendő ki, akár: a) a helyszínén, akár 6) az adóhivatal kerületében, akár végre c) ezen kerületen kivül létező vásári joggal biró más valamely községben.
Page 241 - Zárlat vagy végrehajtás utján való bérbeadás esetében a zárlat, illetve a végrehajtás tartama alatt esedékes folyó adók a zárgondnok vagy bérlő által az ingatlan jövedelmeiből fizetendők. Ha az eredménynyel megtartott árverés megsemmisittetik, az elsőbbség az első árveréstől számítandó, sa megsemmisített és az újból elrendelt árverés megtartásának napja között esedékessé vált adókat a tényleges birtokos, illetve a hagyatéki gondnok, vagy az ingatlanok...
Page 185 - ... tartalmazó jogügylet bejelentésétől, illetőleg a feltétel teljesülésétől vagy az időpont bekövetkeztétől számítandó öt évig áll fenn, azontúl pedig az illeték csak a telekkönyvi bejegyzés által nyert elsőséggel bir. A fentebbi két év utáni telekkönyvi bejegyzés a bejegyzési sorrendnek megfelelő elsőséget biztosit és csak akkor rendelhető el, ha időközben harmadik személyek jóhiszemmel tulajdonjogot nem nyertek. A bejelentés elmulasztása miatt kiszabott...
Page 96 - ... ellen oly tények merülnek fel, a melyekből arra lehet következtetni, hogy az engedélyt tiltott játék, orgazdaság, erkölcstelenség vagy uzsora terjesztésére fogják felhasználni. Állami, törvényhatósági és községi...
Page 185 - ... vagyonátruházást tartalmazó jogügyletnek illetékkiszabás végett történt bejelentésével, felfüggesztő feltételhez vagy kezdeti időponthoz kötött jogügyleteknél pedig a feltétel teljesülésével, illetőleg az időpont bekövetkeztével veszi kezdetét ; és érvényesíthető az elsőség akkor, ha ezen két évi határidő a jogerőre emelkedett árverés határnapjáig még le nem telt. Ha az illeték az átruházott ingatlanra ezen két évi határidőn belül beadott...
Page 223 - Ezen félévi bérösszeg illetőleg egy évi haszonbér erejéig érvényesíthető a törvényes zálogjog, akár a már lejárt, akár a legközelebb lejárandó, akár a részben lejárt, részben lejárandó részletekre nézve és pedig arra való tekintet nélkül, hogy az ingóságok a bérlő vagy haszonbérlő tulajdonát képezik-e, avagy nem.
Page 239 - Valahányszor valamely törvényhatóság közgyűlésén, vagy a közigazgatási bizottság ülésén indítvány tétetik a pénzügyminister által a törvényesen megállapított adók tárgyában kiadott rendeleteknek végre nem hajtása vagy elhalasztása iránt, az elnök köteles névszerinti szavazást tűzni ki, s az. indítványozónak, valamint az indítvány mellett szavazók neveinek jegyzőkönyvbe iktatását eszközölni. Ha a pénzügyminister rendelete ellen, annak végrehajtása...

Informations bibliographiques