Niederländische Volkslieder, gesammelt und erläutert von Hoffmann von Fallersleben

Couverture
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
C. Rümpler, 1856 - 368 pages
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Fréquemment cités

Page 209 - Naer Oostland willen wy ryden, naer Oostland willen wy mee, al over die groene heiden, frisch over die heiden, daer isser een betere stee.
Page 203 - Oost ie u eer of doocht bewisen, dat sal ie doen nae mijn vermach, bi u te bliven nacht ende dach % sonder verdrach, sonder besweer te sijn. 4. Och weerde boel, ie moet u altijt eren ende dienen u in al mijn tijt, so worde ie alles trurens quijt ende lief, in jolijt uw eighen dienre wil ie sijn.
Page 22 - ... 27. Een corte wijl was daer niet lanc, Gheraert van Velsen wiert ghevanghen, hi docht so dicwils bi sincr eer: 21 28. Hanghen en was hem noch niet goet ghenoech, hi moest noch sevenmael meer liden: si deden een vat vol spikers slaen, daer moest hi selve in gliden. 29. Si rolden hem drie daghen lanc, drie daghen voor den noene: 'Gheraert van Velsen, wel lieve man, en hoe is u nu te moede?' 30. 'Hoe mi nu te moede is? dat sal ie u wel segghen: ie ben noch al de selve man, die graef Floris sijn...
Page 87 - Doe ontroerde de heer zijn bloed: 'schoon kind, ziet wel voor u watje doet! gij bent er mijn regte vrouwe en ik wil er geen ander trouwen !' HoltandUch: Volksliederbücher.
Page 133 - ... ,Ghi hebt mi niet misdreven, ghi hebt mi niet misdaen, ja daen, maer ghi moet mi driemael soenen, eer ghi van hier meucht gaen met uwe rijfstoc, met uwe strijcstoc, met uwe lapsac, met uwe cnapsac, met uwe lere, van dirre dom dere, met uwe lere laersjes aen!
Page 27 - Vermaledijt moeten die pausen sijn die ons ter hellen driven ! si hebben gode so menighe siele ghenomen die wel behouden mochten bliven. 14. Hi tooch te Ronsen opt hoghe huis om drie sijnder suster kinder, die nam hi al metter hant ende leidese bi Venus sijnder vriendinne. 15. Al doen den derden dach omme quam, dien droghen stoc droech rosen ; men sant bode ende wederbode om heer Daniel te soeken. 16. Doen hi voor den berch quam, vrou Venus die quam hem teghen : ' secht mi, secht mi, Daniel fijn...
Page 225 - Tische sitzen, mit einem essen und trinken. f Nr. 118. Treu bis in den Tod. 1. Het ghinghen drie ghespeelkens goet spaceren in dat wout, si waren alle drie bervoet, den haghel ende snee was cout. 2. Die een die weende sere, die ander hadde hupschen moet, die derde begonste te vraghen, wat heimelijc boelschap doet. 3. 'Wat hebt ghi mi te vraghen, wat heimelijc boelschap doet? het hebben drie ruitersche cnechten gheslaghen mijn lief ter doot.
Page 39 - Och, neen, gy dochter, neen gy niet! Die derwaert gaen en keeren niet.' Zy ging voor hare moeder staen : 'Och, moeder, mag ik naer Halewyn gaen?
Page 4 - Hillebrant dat is die vader mijn." 15. — ,Hiet u moeder vrou Goedele, een hertoginne fijn, was Hillebrant dijn vader, so bistu die sone mijn." Hi schoot op sinen helme, hi custe hem aen sinen mont: ,nu danc ie God den heere, dat ie u sie gesont." 16. — „Och vader, lieve vader, die wonden die ie u heb geblagen wil ie al mijn leven lanc in mijnder herten draghen.
Page xix - Uhland. Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder mit Abhandlung und Anmerkungen herausgegeben von Ludwig Uhland.

Informations bibliographiques