A közigazgatási eljárás vezérfonala: tekintettel a törvenyhatósági közigazgatásra

Couverture
az Athenaeum irodalmi és nyomdai R.-T. nyomása, 1904 - 535 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Expressions et termes fréquents

abstrakt adott esetből kifolyólag adott esetre szóló adott esetre vonatkozó alaki általános amennyiben beadvány bizonyító erő csakis cselekvény dacára egyéni elintézés eljárás keretébe eljárás tárgyát képező eljárásnak eljárásnál eljáró hatóság ellen elő előbbi előzetes letartóztatás elzárás éppen érdeket eset esetben fegyelmi fél felek közötti folytán föl földerítés földerítő fölebbvitel fölfüggesztés fölhozott fölsőbb hatóság fölsőbbségi akarat fölülvizsgálat főszolgabíró gyakorlatban határozat határozathozó teendő hatáskör ható hatóság és felek hatósághoz hatósági személy hatóságnak hely adandó helye hivatalból hivatalos illetékesség illetőleg illetve intéz intézkedés jegyzőkönyv jogerőre emelkedés jogszabályok jogszabályokban jogszabályozás jogszerű jogszerűtlen jogviszony kebli eljárás képezi kézbesítés kezdeményező kisajátítás konkrét közigazgatási eljárás közigazgatási hatóságok közigazgatási jog községi különbség teendő lévén magánérdek megállapítása megállapított midőn míg ellenben mivel nézve nyilvános érdek megóvása önként pénzbüntetés rendelet rendeletek rendelkezést tartalmaznak rendszerint segélyével szabá szabály szabályok szabályszerű szolgáló szorosabb értelemben vett tárgyalás tékes tekintetéből tekintettel tényállás ténykörülmény továbbá történik törvényhatósági ügy természete vagyis végre végrehajtás végrehajthatóság vétség

Fréquemment cités

Page 417 - ... viszonyokra, az árverés több hátralékostól lefoglalt tárgyakra nézve lehetőleg együttesen a foglalást követő 15 napi határidő lejárta után 30 napi időközt meg nem haladó határnapra tűzendő ki, akár...
Page 458 - ... tagjaira nézve pedig a törvényhatósági közgyűlés, főispán (főpolgármester) és közigazgatási bizottság, alispán, illetőleg törvényhatósági joggal felruházott városokban a polgármester ; c) elrendelheti még a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot kivétel nélkül a törvényhatóság minden tisztviselője, a segéd- és...
Page 493 - Csak a törvényhatóság jóváhagyása után hajtathatik végre minden oly határozat, mely : a) a községi adó megállapítására, kivetésére és behajtására ; b) községi vagyon elidegenítésére vagy szerzésére, hat éven túl terjedő haszonbérletek megkötésére : c) kölcsönvételekre ; d) új hivatal rendszeresítésére vagy a fennálló megszüntetésére; e) a költségvetésben elő nem forduló terhes szerződések megkötésére vagy...
Page 496 - A törvényhatóság jelen törvény korlátai között felirhat egyes kormányrendelet ellen a végrehajtás előtt, ha azt törvénybe ütközőnek, vagy a helyi viszonyok miatt czélszerütlennek tartja. De ha a minister a felhozott indokok ellenére a végrehajtást követeli, vagy ha a törvényhatóságot hozott határozatának foganatositásától másodizben eltiltja, a kormányrendelet azonnal és feltétlenül teljesitendő és végrehajtandó (58.
Page 496 - Ha a miniszter a felirat ellenében továbbra is fenntartaná rendeletét, és az alispán a miniszteri leirat után se érezné magát a rendelet végrehajtására kötelezettnek: a főispánnak azonnal jelentést tesz, s annak rendeletére, vagy ha távol van, annak nevében a rendkivüli közgyülést legfeljebb 10 napra azonnal összehivja, sa rendeletet a közgyülés elé terjeszti, mely azt rögtön felvenni és tárgyalni köteles...
Page 496 - ... végrehajtja a kormány rendeleteit ; — ha azonban valamely rendeletet törvénybe ütközőnek, vagy a helyi viszonyok között károsnak vagy épen kivihetetlennek vél, a főispánnak legfeljebb 24 óra alatt jelentést tesz (57.
Page 415 - A behajtás fokozatai : a megintés ; a zálogolás; az árverés. A behajtási fokozatok alkalmazásánál követendő eljárást az 55 — 76. §-ok szabályozzák. Az ezen eljárásnál netalán előfordult törvényellenességek vagy szabályellenességek orvoslása végett a végrehajtást szenvedett fél a kir.
Page 202 - A tárgyalásról jegyzőkönyvbe a tárgyaló hatóság a tárgyalásnál kiderített adatok rövid sommázatát felvéteti. Az előadásoknak azon része azonban, mely a kihágás tényálladékának megállapítására vagy a bizonyítékok Összeállítására vonatkozik, lehetőleg szabatosan veendő fel. A tárgyalás alkalmával tartott szemlék eredménye, valamint az akkor kivett szakértői vélemények, a tárgyalási jegyzőkönyvbe iktatandók. A tárgyalás folyamán hozott határozatok...
Page 324 - A panasziratnak a törvény 90-ik szakasza szerint magában kell foglalnia: 1. a bepanaszolt fél, illetőleg hatóság megnevezését, ki vagy mely ellen intézve van; 2. a sérelmes intézkedésre vagy határozatra való hivatkozást ; 3. a tényállás és az ennek igazolására szóló bizonyítékok rövid leírását; 4. a panasz tárgyát képező intézkedés vagy határozat sérelmes részének megjelölését ; 5. a jogalap kitüntetését; 6. a kérés szabatos kifejezését.
Page 334 - ... azon az alapon, hogy az alsófokú hatóság nem volt illetékes, vagy határozata, avagy ennek alapjául szolgáló eljárása törvényt vagy törvényes kormányrendeletet, vagy törvényes szabályrendeletet sért. A minister az ily határozatokat megsemmisítheti és új eljárást rendelhet el.

Informations bibliographiques