Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

րացեալ մի կողմ , փախստական լինի միւն : Ոը էր այր յաջողակ եւ պատշաճագեղ՝ ուժեղ եւ անՀեայ երիտասարդ Հասակաւ. որոյ առեալ զընտանիս իւր եւ զգունդն Թագածորական գանձիւքն, օդապարիկ երիվարօք սրաթռիչ լեալ անցանեն ընդ բազում՝ աշխարֆօք• այնքան աչագին կերպարանօք՝ մինչ զի ոչոք Համարձակիւր ընդ առաջ լինիլ նոցա • եւ այնպէս անցեալ ընդ դուռն Դարիալայ, իբր վերին ակնարկութբն եկն յաշշարֆն Քարթլայ Տանուտէն Մցխեթայ , եւ տեսին զնոսա նեղեալ եւ ՛ի մեծ վտանգի րակուսեալ *ի վարստացն: Ապա սկսան՝ խօսիլ ընդ Տանուտէրն եւ աւագագոյ արան, եւ ասել et « Մեք ՚ի Թագաւորացն Ճենաց եմք, եւ չա տուածեալ յեղբարց մերոց եկաք աստ , Հաճեցաք ընդ ամուր աշխարէս ձեր, եւ աստոածք ձեր, վամն վշտաց ձերոց ածին զմեզ յօգնութի ձեզ: Արդ՝ մեր կամք է, կամ՝ դադարել: առ Պարսից թագաւորութե, եւ կամ՝ անցեալ առ իքնակալ :3ունաց : Րայց եթէ ձեզ Հաճոյ Թոքից, պատրաստեցէք մեզ զտեղի Տանգարեան, զի կացցուք աստէն, եւ Թափեսցուք զձեզ ՛ի նեղչաց ձերոց, եւ եթէ ոչ՝ երԹամք » զճանապարֆս մեր, ուր եւ աստուածն ձեր

Հոգասցէ: » Իսկ իբրեւ տեսեալ աւագ Տանու տեարց աշխարՀին զայնպիսիս արս քաջակորովա եւ ուժեղս, եւ լուման զՀաճոյական բանս նոցա եւ մեծապէս խնդացին ՛ի վերայ եկելոցն , եւ արարին ԽրախճանուԹի մեծ, եւ բարձր փառօք եւ մեծաշուք պատուով ընկալան զնա, եւ սիրեցին յոյժ յոյժ. եւ ետու նոցա ՛ի տում ակուOL

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

»

audacieux, doué d'une force et d'une habileté très-extraordinaires. Il réunit sa famille et un corps de troupes , s'empara des trésors royaux ; puis, montés sur des chevaux agiles , ils traversèrent tous une grande étendue de pays : leur aspect étoit si formidable, que personne n'osa marcher à leur rencontre. Ils passèrent ainsi la porte de Tarial (15), et vinrent intrépidement dans le pays de K’harthel, auprès du danouder de Mtskhitha, qu'ils trouvèrent dans une triste position , et fort inquiété par les Persans. Ils lui parlèrent en ces termes, ainsi qu'aux grands du pays : « Nous sommes parens des » rois du Djénasdan; chassés par nos frères, nous choisissons » votre pays pour refuge. Ce sont vos dieux qui, touchés » de vos malheurs, nous amènent à votre secours : notre » intention est de nous mettre sous la protection de l'empire » Persan , ou de passer auprès du monarque des Grecs (16); » mais cependant, si cela vous convient, préparez-nous un » lieu où nous puissions fixer notre résidence; nous nous y » établirons et nous vous délivrerons de vos oppresseurs; sans

quoi nous continuerons notre chemin jusqu'où votre Dieu » nous conduira. » Les princes Géorgiens, qui virent que c'étoient des hommes vaillans et courageux, écoutèrent avec plaisir leur discours, et montrèrent beaucoup de joie de leur arrivée. Ils firent préparer un grand festin ; les nouveaux venus y reçurent des marques d'honneur et de considération toutes particulières, et l'on conçut pour eux une très-grande amitié. On leur donna pour habitation et pour lieu de sûreté, le fort imprenable d'Orpeth, qui avoit été fondé par K’harthlos. Ils eurent encore beaucoup de cantons , de grands bourgs et des forteresses, pour en jouir héréditairement. Ces étrangers habitèrent d'un commun accord à Orpeth ; et c'est du nom de cette forteresse que, par la suite

[subsumed][ocr errors]

des temps,

ils furent appelés Orpoulk’h, c'est-à-dire, en arménien, Orpétatsik’h [les Orpélians), parce que c'étoit la coutume de la nation Géorgienne de désigner les familles nobles par un nom qui étoit dérivé de celui du lieu où elles habitoient; comme , par exemple, les Méthéoulk'h, les Mép'héoulk'h, les Mradchoulk'h; ceux de Héreth (17), qui s'appellent Héristhavk’h; ceux de Dchavakhethi (18), Dchavakhourk'h; ceux de Kakhethi , Thalakhetsik'h; ceux des Lezghis (Leghk’h), Lekhthisaïk’h (19); ceux qui, pour la raison que nous avons déjà rapportée, se sont appelés jusqu'à présent Orpoulk’h [ les Orpélians ]; et enfin les familles qui furent d'abord nommées Djénévoulk’h, c'est-à-dire , en arménien, Djenatsik'h [ Chinois ] (20).

Pendant qu'on traitoig ainsi les Orpélians, ils s'occupoient de rassembler la nation Géorgienne. Ils réunirent les troupes, se soulevèrent contre les oppresseurs de la Géorgie, marchèrent contre les Persans, les vainquirent , les mirent en fuite, et rétablirent la paix dans le pays. Pour les récompenser de ces services, on les créa sbarabied (21) et généralissime de toute la nation. Sous le règne du premier roi de Géorgie, P'harhnovas (22), les Orpélians furent comblés de beaucoup plus d'honneurs encore; de sorte qu'excepté le roi, il n'y avoit personne, dans tout le pays, qui fût leur égal ou qui pût leur être comparé.

C'est là ce que nous avons trouvé en abrégé dans l'histoire des Géorgiens , parce que la jalousie du roi George a été cause que les Orpélians furent entièrement détruits dans le royaume (23), et que l'on fit mêine disparoître leur nom dans Phistoire, dans tous les livres, et jusque dans les églises.

կեղեցեացն: վասն որոյ եւ մեր քննեալ եւ տեղեկացեալ` ծանեաք զսակամ եւ բազմաց *չ գիտօղ արանց, եւ *ի մացեալ յիշատակարանացչ ուրեք ուրեք նաեւ եւյաւանդութեանց նախնեաց իւրեանց, զոր ծանուցին չարք որդւոց մինչեւ ց*մեզ:

Արդ՝ զի ժեալ էր նշատակ նախնական զրու ցաբանութեանց նոցա, նաեւ ամենախ արվում Թիմը եւ գործը երեւելիք ՛ի տան վրաց ազգի ()րբէլեանց՝ 'ինոցին ժամանակագրոցն՝ զոր արԹես ցուրէպայ կոչեն: վասն այնորիկ մեք ոչ գիտացաք զորպէսն եւ զկարգ բանիցն • զի եւ ըստ կարգի շարաչարեալ էաք ՛ի մատեիս: Րայց զոր գտաք *k Հայալեզու գիրս, սակաւ ինչ յիշատակ դիցուք եւս եւ զվախճան կատարածի նոցա, զոր Համաստեաէ ծանոյց մեզ գեղեցիկ պատմութիւն Սիթարայ Անեցւոյ :

[ocr errors][merged small]
« PrécédentContinuer »