Images de page
PDF
ePub
[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ.

Hogy a jelen munka, melynek első füzete 1873-ban hagyta el a sajtót, csak most jelenik meg teljesen, azt nem egészen akaratomtól függő körülmények okozták, melyek azonban, őszintén beismerem, a szokatlan késedelmet egyátalán nem igazolhatják. Hibámat tehát csak az által vélem némileg jóvátehetni, hogy ezennel bocsánatot kérek azoktól, a kiket késedelmem kellemetlenül érintett.

A tételes európai nemzetközi jognak nemcsak kötelező ereje, hanem létele is gyakran kétségbe vonatott, és nem minden alap nélkül; mert a történelem kétségtelen tanuságot tesz arról, hogy a hatalom minden időben nevezetes szerepet játszott az államok életében, a nyerserő alakjában szerezvén magának érvényt az állami viszonyok átalakitásánál. Azonban habár a hatalmasok brutalis ereje sokszor büntetlenül, senki által felelősségre nem vonatva, üzte féktelen játékát az emberiség legszentebb jogaival, a jogérzetet, mely bizonyos mértékben a barbár népeknél sem hiányzott, teljesen elnyomnia soha sem sikerült. Minden merénylet, mely az átalános jogérzet ellen s annak elnyomására irányult, csak arra szolgált, hogy a nyomás megszünésével, a népekben mindinkább gyökeret verjen annak a tudata, hogy kölcsönös viszonyaiknak alapját nem az önkény, nem a nyers hatalom, hanem a jog és az igazság örökös és változhatlan szabályai képezik. E szabályok, a mennyiben az államoknak egymáshoz való viszonyait határozzák meg, képezik a nemzetközi jogot átalában, mely, ha annak forrásául a nemzetek megállapodásai és gyakorlatai szolgálnak, tételes nemzetközi jognak neveztetik. A nemzetközi jog, melynek alapját a közös emberi

*

« PrécédentContinuer »