Shast Sanieh Zendegi: شصت ثانیه زندگی

Couverture
Naakojaa ناکجا, 2013 - 115 pages

 سر سوداییام بین دو زن سرگردان بود. لمس هر یک همراه بود با دلتنگی برای دیگری. حالا آقای قاضی من در آرامشی هستم که حکم اعدام شما چیزی از آن کم نخواهد کرد.

 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Expressions et termes fréquents

À propos de l'auteur (2013)

  نمیدانم از روز ششم فروردین 1333 که در خانهای در بروجرد به قول فعل رایج به دنیا آمدن سر به این جهان نهادم چند بار شناسنامهام به خاطر گذشت پنجاه  وهشت سال فراز و نشیب اجتماعی عوض شده است، ولی در همه آنها این اشتباه فاحش ثبت شده که من در این روز  متولد شدهام. دروغی بزرگ آنقدر بزرگ که همه باور کنند و خودم هم بپذیرم اما به راستی من در این روز به دنیا آمدم؟ آیا  تولدم در آخرین لحظات روز پنجم نبوده است که در هراس زایمان مادرم  نفهمیدند که شب به پایان نرسیده است و  آیا ماما که ترس از دست رفتن نوزاد چون کابوسی  شغلش را تهدید میکرد دعا نکرده بود که روزی دیگر سر بزند:  روز  ششم ؟ شاید هم هفتم؟

Informations bibliographiques