Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

Lapszám VII. t.-cz. Az 1893 : IV. törvényczikk némely

intézkedéseinek kiegészitéséről 129 VIII. Az 1897. évi XXX. törvényczikk

alapján foganatositott beruházások

költségeinek részbeni fedezéséről 131 IX. Az 1899. évi XXII. t.-cz., vala

mint az 1899. évi XXIV. t.-cz.
némely határozmányainak módo-
sitása tárgyában

133 X. » A naptárak, hirdetmények, hirlapi

beiktatások, külföldi hirlapok és
időszaki lapok bélyegkötelezett-

ségének megszüntetéséről . 145 XI. Az értékpapir-forgalmi adóról. 146 XII.

A nagykikinda-nagybecskereki és
szeged-karlovai helyi érdekű vas-
utak engedélyokiratainak egyesi-

tése tárgyában
XIII. Budapest székes főváros területén

új királyi zálogházi épület eme-
léséről.

183
XIV. Az országgyülési képviselő-válasz-
tói jog gyakorlásának

gyakorlásának némely községet, pusztát és telepet érintő rendezéséről

· 185 Az 1886 : XXIX., az 1889. évi XXXVIII. és 1892 : XXIX. törvényczikk módositásáról és kiegészitéséről

187 XVI. A gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárról

193 XVII. Az állatorvosi közszolgálat államo. sitásáról.

211

. 160

XV.

az

XXI.

[ocr errors]

Lapszám
XVIII. t.-cz. Az 1897. évi közösügyi zárszám-

adásra alapitott végleges leszámolás
szerint Magyarország terhérè mu-
tatkozó tartozás fedezéséről, to-
vábbá az 1898. és 1899. évi kö-
zösügyi kiadásokra Magyarország

által pótlólag fizetendő összegekről 229 XIX. A magyar-román határvonalon fel

állitott határjelek kicserélése foly-
tán felmerülő költségek fedezésére

szükséges hitel engedélyezéséről 230 XX. A községi közigazgatási tanfolyamokról

231 A találmányok, védjegyek és mustrák oltalma tárgyában Spanyolországgal kötött egyezmény beczikkelyezéséről

234 XXII. Az 1899. évi XV. t.-cz. 98. §-ának kiterjesztéséről

24.4 XXIII.

A pestis elleni védekezés tárgyá-
ban Velenczében 1897. évi már-
czius 19-én kötött nemzetközi egyez-
mény becžikkelyezéséről

245 XXIV. Ő cs. és kir. Fensége ausztria-estei

Ferencz Ferdinánd főherczeg urnak
chotkowai és wognini Chotek Zsófia
Mária Josefina Albina grófnővel
kötött házassága alkalmából kiadott

nyilatkozata beczikkelyezéséről 390 XXV. Az 1884. évi XVII. t.-cz. 50. -ának

a megrendelések gyüjtésére vonat-
kozó rendelkezései módositásáról. 393

.

>>

a*

[ocr errors]

Lapszám XXVI. t.-cz. Avinkovce-zupanje-szávaparti helyi

érdekű gözmozdonyú vasut enge-
délyezéséről

395 XXVII. A birtokos és a gazdatiszt közötti

jogviszonyok szabályozásáról. 396 XXVIII. Az erdő-munkásokról

407 XXIX.

A dohánytermelők és a dohány-
kertészek közötti jogviszonyok sza-
bályozásáról

425 XXX.

Közérdekű öntöző csatornák léte-
sitése tárgyában

440 XXXI. Az 1901. év első három hónap

jában viselendő közterhekről és

fedezendő állami kiadásokról . . 466 XXXII. A Magyarország és Horvát-Szla

von-Dalmátországok között létre-
jött pénzügyi egyezmény beczik-
kelyezéséről szóló 1889. évi XL. tör-
vényczikk hatályának ujabbi meg-
hosszabbitásáról

467 XXXIII. Az 1887. évi XLV. törvényczikk

módositásáról Horvát-Szlavonor-
szágokat illetőleg

468 XXXIV. Több állami beruházás költségeinek fedezéséről

. 469 XXXV. Az 1895. évi L. törvényczikk ha

tályának meghosszabbitásáról . 471 XXXVI.

A ruma-klenáki helyi érdekű vasut
engedélyezése tárgyában

472

[ocr errors]

>>

BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓ.

Abu-alii egészs. állomáson teljesitendő pestis-védekezési

javitások XXIII. Ált. egészs. szab. I. Fej. (II. A.) Abu-szaadi egészs. állomásokon teljesitendő pestis-véde

kezési javitások XXIII. Ált. egészs. szab. I. Fej.

(II. A.) Adományok, mint a gazd. munkás- és cseléd-segélypénztár

bevételei XVI. 7. (d.) Adolerovás az értékpapir-forg. ügyletek után XI. 13-33. Adómentessége az értékpapir-forg. ügyleteknek XI. 2. (2.), 4,

és 9. (ut. bek.) ; a díjügylettől való elállásnak a megkötés napján 6. a külföldivel kötött ügyletnek 7.; - a leszámolással kapcsolatos okiratoknak és a

czímnek 15. és 16 Adómentesség a gazd. munkás- és cseléd-segélypénztári ü.

XVI. 35.
Adótétel az értékpapir-forg. ügyletek után XI. 6., 9.,

14., 20., 23., 25., 27., 30. és 31. Alapitó tagok az orsz gazd. munkás- és cseléd-segélypénz

tárban és járulékuk XVI. 2.; közgyülése választ 4 tagot a közp. igazgatóságba 25.; — részére megkül

dendő az évi számadás 36. – az öntöző társulatoknál XXX. 5.; - járulékai 23. Alapja az értékpapir-forg. adónak XI. 9., 10., 27., 30.

és 31. Alapszabályai az öntöző társulatoknak XXX. 4. és 6. Alkalmazás-keresés lehetővé i étele a gazda!iszttel szemben

XXVII. 20.

ܕ•

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Állami alkalmazottak kereseti, törvhatósági stb. adómen

tességének kiterjesztése VII.
Állami beruházások engedélyezése és költségeik fedezése

XXXIV.
Állami elemi iskoláképitésére engedély és költségeik XXXIV.

1. (f.) és 2.
Állami hozzájárulás a gazd. munkás- és cseléd-segelypénztár

javára XVI. 9.
az öntöző társulatok költségeihez XXX, 24. és 25.;

- a csatornák létesitéséhez 26.; mérve 28.
Állami költségvetés 1900-ra VI.
Államyasuti beruházások engedélyezése XXXIV. 1. (f);

költségeinek előlegezése és megtéritése 2. Állategészségügyi felügyelők hivatása és hatásköre XVII.

1., 24. és 25.; - kinevezése 3.; minősitése 4. ; -
fizetési fokozata és létszáma 5.; kiszállási műkö-
dési díjai 6.; - száma, működésük területe és szék-
helye 7.;

magángyakorlatot nem folytathatnak
24.; - fegyelmi ügyei 24.
Állategészségügyi főfelügyelő fizetési osztálya XVII. 5. (a.)

(3.); - hivatása 24. ; hatásköre 25.; magán

gyakorlatot nem folytathat 24.; fegyelmi ügyei 24. Állategészsegügyi hivatal feladata XVII. 26.; alkal

mazottjai 27. Állategészségügyi kihágások pénzbüntetéseinek hovafordi

tása XVII. 40. Állategészségügyi szakértők alkalmazása XVII. 1. Állatkiállitásokon az állatorvosi teendők ellátása Buda

pesten XVII. 2.
Állatorvosok (államiak) rendszeresitése XVII. 1.;

kinevezése 3.; minösitése 4.; fizetési fokozata
és létszáma 5.; kiszállási működési díjai 6.;
száma, működésük területe és székhelye 7. (27.);
hatásköre 10, 16. és 25.; felügyeleti és ellen-
őrzési viszonyai 8. és 24.; fegyelmi ügyei 17-

szolgálati viszonyainak szabályozása 29.;
magánorvosi gyakorlata 31. (24.); esküdtszéki
szolgálat alól mentessége 32.; államositása alkal-

23.;

« PrécédentContinuer »