Images de page
PDF
ePub

AZ 1900. ÉVI

TÖRVÉNYEK

GYŰJTEMÉNYE.

3

94-

Hungary, haws, statutes, etc, Session laws
*AZ 1900. ÉVI

TÖRVÉNYEK

GYÜJTEMÉNYE.

MAGYAR

KIRALY

Főbizományos: TOLDI LAJOS könyvkereskedő.

(Budapest, II. ker. Fó-utcza 2. sz.)

BUDAPEST, 1900.

Nyomatott a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság«-nál

BELÜGYM

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

KIADJA: A M. KIR. BELÜGYMINISTERIUM.
(AZ ORSZÁGOS TORVÉNYTÁR SZERKESZTŐSÉGE.)

OCT 9 1934

10/9/34

1

II.

I. t.-cz. Az 1889. évi VI. törvényczikk 14.,
valamint az 1890. évi V. törvény-
czikk 3. szakasza rendelkezésének,
illetőleg a közös hadsereg és hadi-
tengerészet, valamint a honvédség
számára megállapitott ujonczjutalék
mennyiségének az 1900. év végéig
való fentartása tárgyában.
Az 1900. évben kiállitandó ujon-
czok megajánlásáról

Az 1897. és 1898. évi közösügyi
kiadásokra Magyarország által pót-
lólag fizetett összegekről

A lelkészi jövedelem kiegészitésé-
ről szóló 1898 XIV. t.-cz. végre-
hajtásához az 1899. évre szük-
séges póthitel engedélyezéséről

V. » Az egyetemek számára az 1897. évi
XXV. törvényczikkel engedélyezett
telek vásárlások és épitkezések több-
költségeinek fedezésére szükséges
póthitelről

III.

[ocr errors]

VI.

»

IV. »

TARTALOM,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Az 1900. évi állami költségve

tésről.

a

[ocr errors]

Lapszám

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »