Images de page
PDF

27. Kutenkampianus,

membranaceus et ejusdem formse eleganterque scriptus, sed recentior, neque magni pretii, etsi lectiones interdum exhibet in aliis membranis nondum repertas. Consentit plerumque cum Lipsiensi, et ex eodem fbrsan fonte fluxit. Fuit olim in praeclara b. Kulenkampi bibliotheca; ex qua qui eum emerit ignoro. Paulo vero ante quam haec Goettingae vendebatur, illum benignissime ad me una cum multis editt. awtt. misit Heyne, unicus praeceptor meus fautorque generosissimus.

CODEX ROB. STEPHANI.

28. Codex uetuslus Rob. Stephani,

cujus variae lectiones ad calcem edit. Stephani, Lutet. 1544» in-8°, deprehenduntur, quae bonse quidem plerumque sunt et ab optimis editoribus recepta;. Sed Stephanus paucas tantum enotavit ( v. c. in Sat. IX, X et XII, non nisi unam ; in Sat. III et XIII binas; in Sat. II et VII trinas), neque ipsum codicem accuratius descripsit.

29. CODEX BASILEENSIS, ,

e quo varietatem lectionis excerptam dedit Wetstenius in edit. Amstel. 1684, in-8°, ubi tamen ulterior ejus descriptio frustra quaeritur.

ALII CODICES AB ALIIS MEMORATI.

Praeter hos, quos jam recensui, codices viri docti passim in commentariis scriptisque suis laudarunt alios et varias ex iis lectiones, sed paucas tantum, protulerunt, quas ego, quanto fieri potuit, studio eongessi.

3o. Codex Domitii Calderini, qui eum in commentariis suis nonnunquam memorat et certissimae dicit fidei esse ac summae vetustatis.

3i a. Codex Vallce, antiquissimus, de quo vid. inf. ad ejus edit. Venet. i486..

3i b. Atii ejusdem Vallce codices, qui in comment. ejus nonnunquam laudantur, sed tam parum distincte, ut nescias utrum scripti fuerint an editi.

3a. Codex Mancinelti unus et alter, quorum is aliquoties mentionem facit in Comm.

33. Codex vetustissimus Lubini, et

34. Codex alter ejusdem,

de quibus vid. inf. ad edit. Hanov. i6o3.

35. Codex vetustus Canteri, et

36. Codex alter ejusdem;

37. Codex vetustus Carrionis, et

38. Codex alter ejusdem,

e quibus quatuor Codd. Lipsius Heinsiusque passim lectionis varietatem enojarunt.

3g. Codex antiquissimus Casp. Barthii, et

4o. Codex alter ejusdem, quorum in Adversariis ejus subinde mentio fit.

4i et 42. Codices antiquissimi Plathneri, qui passim laudantur in ejus Lectionibus Juvenalibus, de quibus vid. inf. Ind. Editt. extr. Suspicor tamen, bos esse Gothanos, de quibus vid. sup. ad n° 23 et 24.

43. Codex Divcei antiquus, unde aliquot lectiones protulit Lipsius in Operibus suis.

44- Codex antiquissimus, et

44 b. Codex alter Vossii, qui ab eo in Comment. ad Catullum et al. interdum excitantur.

83. Codex Leydensis, et

84. Codex Perizonii,

e quibus aliquot lectiones attulere Nic. Heinsius et Jo. Schrader. ille in Comment. in Ovid. hic in Emendationum Libro et in Obss. criticis, quas exemplo Juvenalis Henniniano adleverat, unde exscriptas ad me misit doctiss. et humaniss. Herbellius, qui de Silio quoque meo bene meritus est.

85. Fragmentum Ertanyense,

vetustum, quod Sat. VI, 66—197, 264—661, continet et mecum ab Harlesio est communicatum , qui etiam benevole adjunxit edit. Marshall. Lond. 1723, cujus margini adscriptae sunt variae lectiones codicis MS. qui designatur litera E, quem tamen Ebnerianum vel Norimbergensem I, esse mox animadverti. Fragmentum plerumque consentit cum cod. Norimberg. tertio , sed non paucas quoque lectiones tum alias, tum sibi proprias exhibet et nonnunquam non spernendas. Accedit nunc

ELENCHUS CODICUM MSS. XXXV.

Qui olim exstiterunt in Bibliotheca Regia Parisiensi et collati sunt a cl. Nic. Lud. Achaintre, qui indolem eorum his verbis indicavit.

I. E CATALOGO IMPRESSO CODD. MSS.

1. Codex Puteanus (catalogi n° 7900. A).

Codex membranaceus, formae quam vocamus in-folio, exeunte nono saeculo, ut nobis visum est, exaratus, constans i55 foliis. Praeter Juvenalis Satiras, in quinque libros dispertitas, continet Terentii Comoedias, Horatii lyrica Carmina et Epistolas, Lucanum et Martianum Capellam cum scholiis, et quidem copiosissimis, sed parum utilibus. Hujus codicis scriptura non recta quidem, nec pulchra, sed levis et lectu facillima, etsi quibusdam in locis minutissima, pallida atque vetustate prope deleta. Inter caeteros memorandus idem est propter antiquitatem et propter varietatem lectionum, quarum notabiliores aliquot in praesentis editionis curriculo notavimus : non tamen mendis expers, sed a manu recentiori emendatus est. At quisquis ille fuerit intempestivus castigator, melius certe codicis auctoritati consuluisset, si eum integrum reliquisset. In quibusdam libri locis reperiuntur majores literae et figurae calamo delineatae, sed rudes ac deformes et plane saeculo, quo ille scriptus fuit, convenientes. Eo autem codice plurimum usi fuimus, quippe qui ex eodem atque vetus schol. Pithcei exemplari ductus, pervetustus item, nobis in hac editione recensenda maximi esse momenti visus est.

2. Mazarineus I (n° 3uo).

Cod. membr. in-fol.X saeculo exaratus, constans 84 foliis. Continet opus de Regimine Principum, primas quinque Persii Satiras, Priscianum de Grammatica et alia opuscula poetica; denique XIV Satiras Juvenalis cum notis intcr lineas scriptis. Eleganter quidem scriptus est ille codex; sed ubique mendis scatet, nec ullam fere memorandam lectionem prasbet.

3. Colbertinus I (n° 7906).

Cod. membr. in-fol. X saec. exaratus, et quidem a manu diversa. Optimae tamen est notae, etsi mutilus. In eo leguntur Juvenalis Satira IV a vs. 10, Satirae V, VI, VII, et octavae tantum 24 primi versus. In eodem volumine exstant integcr Terentius, sed XIII saeculi; jEneidos lib. IV et V, saec. IX; Daretis Phrygii ejusd. saec. historia; Gregorii Turonensis Gesta Dei per Francos ejusd. saec. et carmen religiosum cui titulus Disputatio mundi et religionis XIV saec.

4- Thuaneus I (n° 8071).

Cod. membr. in-fol. X saec. exaratus, constans 61 foliis. Scriptura ejus perspicna satis est, nec inelegans, etliterarum forma duobus praecedentibus plane similis. Caeterum non adeo bonae notae cbdex iste est; quippe in eo multa reperiuntur menda: praeterea desiderantur tres Satirae Juvenalis priores, aliae ita ordinantur: 4, 5, i3, i4, i5, 16, 10, 11, 12, 8, 9 (cujus pars. media deest a vs. 38), 7,6. His adde Martialis libros tres tantum, aliquot Catulli Epigrammata, Pervigilium Veneris et alia quaedam opuscula poetica minimi pretii. Primofolio, quoddicimus feuille de garde, ultima linea, eadem manu, sed majusculo charactere, haec scripta sunt:

Iuuenalis ex orthographia Beda presbyteri.

5. Cod. Fauchelii (n° 8070). •

Membranaceus in-fol. XI saec. exaratus, constans I4i foliis, eleganti simul et docta manu scriptus, charactere quidem minutissimo, sed nitido et lectu facili, qui quidem e bono exemplari ductus videtur. Exhibet Juvenalis Satiras cum commentario non integro (quinque tantum priores Satiras complectitur) cumque scholiis ad marginem et inter lineas scriptis; praeterea Persii Satiras VI, sed X saec. exaratas. Hunc codicem saepe saepius volvimus, veluti doctorum attentione dignissimum. Ita inscribitur : Claudii Fauchetii regii consiliarii curia monetarum pnesidis.

6. Codex Pithoei (n° 8072).

Membranaceus in-fol. XI ssec. exaratus , constans 113 foliis , nitide et accurate scriptus atque propter emendationem inter optimos recensendus; quem non attente minus quam prascedentem perscrutati sumus. In eo reperiuntur XIII priores Satirae Juvenalis absque scholiis, Horatii Lyricorum libri tres Persii Satirae sex, in parvo codice separato 12 foliis constante; denique ejusdem Juvenalis Satirae I, II, III, V, VI, repetuntur cum fragmentis aliorum recentiori manu scriptae ac mendis refertae. Primo autem folio legitur hoc nomen, P. Pithoeus, manu ipsius possessoris scriptum. Idem codex exinde transiit in bibliothecam Jac. Aug. Thuani, postea Colberti, demum post mortem hujus inter Regios fuit relatus.

7. » Colbertinus II (n° 8285).

Cod. membran. in-4° min. constans 60 foliis, XII saec. exaratus charactere Gothico, neque eleganti, neque nitido, quin etiam ita pallido, ut vix legi queat: attamen hon infimae notae videtur ille codex, sed e bono ductus exemplo.

8. Codex Memmii (n° 8287).

Membran. in-4°, constans 48 foliis, XIII saec. exaratus, mendosus asque ac ineleganter scriptus, cum scholiis ad marginem et inter lineas scriptis.

9. Codex Silvestri de Florentia (n° 8292).

Membran. in-4°, constans 74 foliis, XIII exeunte saec. vel XIV ineunte exaratus, eleganter quidem, sed non adeo diligenter nec accurate : memorabiles tamen reperiuntur lectiones, qui

« PrécédentContinuer »