Images de page
PDF
ePub

καὶ τίθησι αὐτὸν ἐν τῷ δίσκῳ

καὶ ὁ διάκονος Θῦσον δέσποτα καὶ ὃς τέμνων αὐτὸν σταυροειδῶς λέγει θύεται ὁ ἀμνὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας ὁ θυόμενος καὶ μὴ δαπανώμενος, ὁ κενούμενος καὶ μηδέποτε πληρούμενος· πάντοτε. 5 Εἶτα λέγει ὁ διάκονος Νύξον δέσποτα καὶ δὲ νύττων τὸν ἄρτον ἐν τῷ δεξιῷ μέρει λέγει

Καὶ εἷς τῶν στρατιωτῶν καὶ τὰ ἑξῆς

καὶ εὐλογοῦντος τοῦ ἱερέως βάλλει ὁ διάκονος τὸ νᾶμα καὶ τὸ ὕδωρ.
Εἶτα λαβὼν ὁ ἱερεὺς ἑτέραν προσφορὰν λέγει

10 Εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῆς παναχράντου δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ἧς ταῖς ἱκεσίαις πρόσδεξαι τὴν θυσίαν ταύτην εἰς τὸ ὑπερουράνιον θυσιαστήριον

13

Δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ιωάννου καὶ τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων. Τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ἁγίων ἀρχιεραρχῶν καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων Βασιλείου . . Χρυσοστόμου (p. 358) καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἱεραρχῶν. Τῶν ἁγίων καὶ ἐν όξων 2ο μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου Δημητρίου Θεοδώρου καὶ πάντων τῶν ἁγίων μαρτύρων. Τῶν ὁσίων . . . Σαβᾶ (p. 358) καὶ πάντων τῶν ὁσίων. Τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων μεγάλων ἰαματικῶν ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἀναργύρων. Τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων. Καὶ τοῦ ἁγίου ὁ δ ̓ οὗ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων ὧν ταῖς ἱκεσίαις πρόσδεξαι 2; τὴν θυσίαν ταύτην εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου θυσιαστήριον

30

καὶ τίθησι τὴν μερίδα ἐν τῷ ἀριστερῷ μέρει τοῦ ἁγίου ἄρτου
εἶτα λαβὼν καὶ ἑτέραν λέγει

40

εἶτα λαβὼν καὶ ἑτέραν προσφορὰν λέγει

Ὑπὲρ σωτηρίας κράτους νίκης καὶ διαμονῆς τῶν εὐσεβεστάτων καὶ φιλοχρίστων βασιλέων ἡμῶν. Ὑπὲρ τοῦ ἐπισκόπου ἡμῶν. Ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος. Καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν εἶτα μνημονεύει καὶ οὓς βούλεται· τελευταῖον δὲ λέγει

Μνήσθητι Κύριε πάντων τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις αὐτῶν ὑπερεύχεσθαι. Μνήσθητι καὶ τῆς ἐμῆς ἀναξιότητος· συγχώρησόν μοι πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιον τε καὶ ἀκούσιον.

Καὶ εὐθὺς λέγει ὁ διάκονος Εὐλόγησον δέσποτα τὸ θυμίαμα καὶ δὲ εὐλογῶν λέγει 35 Θυμίαμά σοι προσφέρομεν Χριστὲ ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κτλ (p. 359)

καὶ ὁ διάκονος Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν καὶ ὁ ἱερεὺς λαβὼν τὸν ἀστερίσκον ὑποθυμιῶν αὐτὸν λέγει

Τῷ λόγῳ Κυρίῳ καὶ τὸ ἑξῆς· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἔστη οὗ ἦν τὸ παιδίον

καὶ τίθησιν αὐτὸν ἐν τῷ ἁγίῳ δίσκω

-- -- --

καὶ λαβὼν τὸ κάλυμμα καὶ θυμιάσας αὐτὸ τίθησιν ἐπάνω τοῦ δίσκου λέγων καὶ ταῦτα

̔Ο Κύριος ἐβασίλευσεν (p. 36ο. 7)

καὶ λέγει ὁ διάκονος Κάλυψον δέσποτα καὶ ὃς λαβὼν καὶ τὸ ἕτερον καὶ θυμιάσας καλύπτων τὸ ἅγιον ποτήριον λέγει

Ἐκάλυψεν οὐρανούς (p. 36ο. 14)

καὶ πάλιν ὁ διάκονος Σκέπασον δέσποτα καὶ ὁ ἱερεὺς ὑποθυμιῶν καὶ τὸ ἕτερον τίθησι λέγων

Σκέπασον ἡμᾶς (p. 36ο. 20).

Καὶ εὐθὺς ὁ διάκονος Ἐπὶ τῇ προθέσει τῶν τιμίων δώρων τοῦ Κυρίου 10 δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον

καὶ ὁ ἱερεύς

̔Ο Θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον τὴν τροφὴν κτλ.

Καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ οὕτως εὐδοκήσας· δόξα σοι

καὶ δίδωσιν εὐθέως τῷ διακόνῳ τὸν θυμιατὸν θυμιᾷν τὸν ναόν.

5

Καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς τὸν θυμιατὸν θυμιᾷ ἐκ τρίτου τὰ ἱερὰ προσκυνοῦντες 15

ἀμφότεροι καὶ λέγοντες οὕτως

Paris Graec. 2509, ff. 226 v-230 v, of about 1430 (see App. R), is a supplement to the text of the Liturgy in its ordinary form, consisting mainly of the rubrics 20 and the cue-words of the formulae. It probably represents the central type of prothesis of the fifteenth century.

XIV

The editio princeps of the Greek Liturgies (Rome 1526) gives a form which differs little from XIII, except in prefixing the lavatory and in more fully 25 rubricating the manipulation of the first oblate and the placing of the particles. This form is also contained in MS. Bodl. Baroc. 42 (A.D. 1551).

XV

The Εὐχολόγιον Venice 1600 gives the fully developed form, as above pp. 356 sqq.

30

APPENDIX R

A BYZANTINE DIPTYCH

Diakonika of S. Chrysostom, MS. Paris Graec. 2509, f. 232 v.

The date of the diptych is fixed by the names as between 1427-1439. John VII Palaiologos reigned 1425-48, and married Maria Komnena in 1427: 35 Irene or Helene, daughter of Constantine Dragases prince of Macedonia, and

widow of Manuel Palaiologos (died 1425), took the veil under the name of Hypomone before 1450, when she died: Eugenia Kantakuzena was widow of Stephen Bukovitz despot of Servia 1389-1421 or 1425 (Du Cange Familiae byzantinae Venet. 1729, pp. 200, 198, 26ο). Joseph II was patriarch of Constan5 tinople 1416-39; Philotheos of Alexandria and the successor of Mark III of Antioch were both represented at the Council of Florence 1439: Theophilos II of Jerusalem was living in 1419 (Lequien Oriens christianus i. 306, ii. 500, 768, iii. 513).

Ο διάκονος

1ο Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει καὶ πάντων καὶ πασῶν

Ἰωσὴφ τοῦ ἁγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, Φιλοθέου ̓Αλεξανδρίας, Μάρκου ̓Αντιοχίας, Θεοφίλου Ἱεροσολύμων

Καὶ ὑπὲρ τοῦ προσκομίζοντος τὰ ἅγια δῶρα Κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν ὁ δεῖνος τοῦ ἐντιμωτάτου ἱερέως, τῶν συμπαρόντων ἱερέων, τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας καὶ παντὸς ἱερατικοῦ τάγματος

15

Ὑπὲρ σωτηρίας κράτους νίκης καὶ διαμονῆς τῶν εὐσεβεστάτων καὶ φιλοχρίστων βασιλέων ἡμῶν, τῆς εὐσεβεστάτης καὶ φιλοχρίστου δεσποίνης ἡμῶν Ὑπομονῆς μοναχῆς, τῆς εὐσεβεστάτης καὶ φιλοχρίστου δεσποίνης ἡμῶν Εὐγενίας μοναχῆς, τῶν εὐσεβεστάτων καὶ φιλοχρίστων βασιλέων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Μαρίας

20

25

Ὑπὲρ εἰρήνης καὶ καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν

Ὑπὲρ ἀπολυτρώσεως τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν αἰχμαλώτων, εὐοδώσεως καὶ ἐνισχύσεως τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ, σωτηρίας τοῦ περιεστῶτος λαοῦ πάντων καὶ πασῶν.

INDEX OF BIBLICAL QUOTATIONS

In the numbering of the Psalms, in the Greek texts the LXX is followed with
Dr. Swete's numbering of the verses: elsewhere the Prayer Book version is followed
simply. The biblical references are given for each passage generally in its original
position only, with cross-references in thick figures to the derived passages. In
the derived passages references are given to the original, but not necessarily
to parallel derived passages. Cross-references between pp. 309-344 and pp. 353-
411 are omitted as unnecessary: and in pp. 400-411 the marks of quotation are
not repeated in the text.

[blocks in formation]

CROSS-REFERENCES

Ez xi 19; xviii 31;
Ps 1 12

1 Chr xxix 9;

xxviii 9

I Tim i I

Mt xii 29

[blocks in formation]

AND

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »