Images de page
PDF
ePub

Lap

XV. t. cz. A szeszadóról szóló 1888. évi XXIV. törvényczikk 3. §-ában, valamint a czukoradóról szóló 1896. évi XIX. törvényczikkben foglalt határozmányok érvényének meghosszabbítása tárgyában

XVI. t. cz. A szeszforgalmi adóról

XVII. t. cz. A czukor- és sörfogyasztási adóról

XVIII. t. cz. A boritaladónak Horvát-Szlavonországokban leendő behozataláról

XIX. t. cz. A községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról.

XX. t. cz. Az 1895. évi XLVIII. törvényczikk egyes rendelkezéseinek módosításáról ...

XXI. t. cz. A nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről.. XXII. t. cz. A pozsonyi m. kir. állami kórház kibővitéséről... XXIII. t. cz. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről XXIV. t. cz. A Gabela-Bocche di cattaroi keskenyvágányu vasutnak, valamint Trebinje és Gravosa felé vezetendő szárnyvonalainak építéséről...

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

XXV. t. cz. A belišće-prandauovcii keskenyvágányu helyi érdekü gőzmozdonyu vasut engedélyezéséről

133

XXVI. t. cz. Az ó-becse—ujvidék-titeli helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

134

XXVII. t. cz. A zsibó-nagybányai helyi érdekü gőzmozdonyu vasut és sülelmed-szilágycsehi szárnyvonalának engedélyezéséről XXVIII. t. cz. A székesfehérvár-bicskei helyi érdekü gőzmozdonyu vasut engedélyezéséről

134

135

XXIX. t. cz. A bihari helyi érdekü vasut margitta-szilágysomlói szárnyvonalának engedélyezéséről

135

XXX. t. cz. Dicsőült Erzsébet királyné emlékének törvénybe ikta

tásáról

XXXI. t. cz. A mekkai zarándoklásnál való óvintézkedések és a perzsa öbölben szervezendő egészségügyi felügyelet tekintetében követendő eljárás szabályozása iránt 1894. évi ápril hó 3-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény, valamint az ennek függelékét képező és 1897. évi október hó 30-án kelt «nyilatkozat» beczikkelyezéséről

XXXII. t. cz. A Japánnal 1897. évi deczember hó 5-én kötött kereskedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezéséről

136

137

178

RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA.

Ap. P. T. a. vagy ed. = Approbatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus vagy edictum.

Art, art.

B. T. L. =

Articulus.

Az osztrák Birodalmi Törvénylap (Reichsgesetzblatt. Pl. 1851. B. T. L. 49 1851. évi Birodalmi Törvénylap 49. szám). Comp. P. T. a. Compilatæ Constitutiones Pars, Titulus, articulus. = császári.

CS.

Cz., cz.

Decr.

Hk.

=

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Id. törv. szab. = Az 1861. évi országbirói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes törvénykezési szabályok.

[blocks in formation]

kor. e. = A II. Mátyás megkoronázása előtt alkotott 1608. évi törvényczikkek: kor. u. = A II. Mátyás megkoronázása után alkotott 1608. évi törvényczikkek. min. = miniszter, miniszteri.

[ocr errors]

Ny. p., par. Császári nyilt parancs.

R. G. Bl. = Az osztrák «Reichsgesetzblatt» (hivatalos törvény- és rendeletgyüjtemény. Pl. 1878. R. G. Bl. 64. = 1878. Reichsgesetzblatt 64. szám. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára (Pl. 1869. R. T. 89 1869. évi Rendeletek Tára 89. lap).

[blocks in formation]

=

[blocks in formation]

V. Ô. = Vesd össze (Pl. v. ö. 1875: XX. t. cz. 20. §.

= vesd össze az 1875:

XX. törvényczikk 20. §-ával); v. ö. 20. §. = vesd össze az illető t. czikk 20. §-ával.

1898. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

Magyar Törvénytár. 1898.

1

« PrécédentContinuer »