Images de page
PDF
ePub

1898. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

Corpus Juris HUNGARICI

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR

H

MILLENNIUMI EMLÉKKIADÁS

BUDAPEST

FRANKLIN-TÁRSULAT

MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

1899

[blocks in formation]

Minden jog fentartva.

NOV 30 1923

Frantilin-Társulat nyomedija.

TARTALOM

1898.

A betürendes tárgymulatót (1000—1898) a gyüjteményt befejező kötet tartal

mazza.

19

1898. évi törvényezikkek.

Lap I. t. cz. A vám- és bankügynek, valamint ezekkel összefüggő némely kérdésnek ideiglenes szabályozásáról

3 II. t. cz. A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról

5 III. 1. cz. Az 1898. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról 19 IV. t. cz. A község- és egyéb helynevekről

V. t. cz. Az 1818-ik évi törvények megalkotása emlékének ünnepléséről

21 VI. t. cz. Az 1898. évi állami költségvetésről

21 VII. t. cz. A kisajátításról szóló 1881. évi XLI. t.-cz. kiegészítéséről. 37

VIII. t. cz. A magyar kir. postatakarékpénztár kamatozó betétmasi.. mumának és tartalékalapjának felemeléséről

38 IX. t. cz. A Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársasággal kötött szerződés beczikkelyezéséről...

X. t. cz. Az 1881 : LIX. törvényczikk 3. §-ának módositásáról 49

XI. t. cz. A kisbirtokosok országos földhitelintézetéről szóló 1879 : XXXIX. törvényczikk módositásárol ...

52 XII. t. cz. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetéséről szóló 1885 : XXIV. t.-cz. némely rendelkezéseinek módositása és kiegészítése tárgyában

54 XIII. t. cz. A honvéd-főparancsnoksági palota berendezésére, továbbá a budapesti honvéd-kórház és a váczi honvédhuszárlaktanya kiépitésére, valamint a honvédségi ruházat és felszerelés kiegészitésére szükséges rendkivüli, illetőleg pothitelről

61 XIV. t. cz. A lelkészi jövedelem kiegészitéséről

61

39

« PrécédentContinuer »