Erdészeti Lapok, Volume 10

Couverture
1871

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 491 - Ha a kihágást a tulajdonos vagy haszonbérlő követte el, vagy nem tudatik, hogy a kihágás kinek tulajdonán történt : az egész pénzbirság a szegények javára esik. Ha pedig a kihágás ugyanegy alkalommal több határban követtetett el, a pénzbüntetés egyik fele a vadászat tulajdonosok vagy haszonbérlők, másik fele pedig a községek között egyenlően osztandó fel.
Page 445 - A vadászati jog a földtulajdonnak elválaszthatlan tartozéka. 2. §. Saját földbirtokán a tulajdonos, vagy az, a kinek az jogot vagy engedélyt adott, a vadászatot az ezen törvényben meghatározott korlátok között szabadon gyakorolhatja, ha az : 1. egy tagban vagy összefüggésben álló részekben legalább 200...
Page 453 - A madarak közül kivételt képeznek a vándor- és vizimadarak, de ott, hol ez utóbbiak költenek, a párosodás és költés időszaka alatt a tilalom reájuk is kiterjed. 12. §. Tiltott időszak alatt is szabad vadászni a seregekben...
Page 489 - Ha az orvvadászat éjjel vagy keritett helyen, vagy tiltott eszközökkel történt, vagy ha az orvvadász álczázva, avagy másképen ismerhetlenné téve találtatik, vagy ha nevét eltagadja, avagy álnévvel azt, ki tetten kapja, félrevezetni igyekszik, vagy azt veszélyesen fenyegeti, ellene fegyvert fog vagy erőszakot használ: 100 frttól 200 frtig terjedhető pénzbirságban elmarasztalandó.
Page 492 - ... hivatalos bizonyitványnyal vannak ellátva. 42. §. A vadászat tulajdonosa vagy haszonbérlője és a felvigyázó személyzet, nemkülönben a közrend fentartására hivatott közegek jogosítva vannak, mindenkit, kit tilos vadászaton kapnak, ha magát fel nem ismerhetővé tette, nevét eltagadta, vagy állandó lakhelye ismeretlen, a legközelebbi községi hatósághoz kisérni, hogy itt kiléte kiderittessék. 43. §. Vadászati kihágásokra nézve a hatósági illetőséget az elkövetés...
Page 448 - Azon községekben, hol a birtokszabályozás és az úrbéri elkülönzés meg nem eszközöltetett, a vadászati jog a közös legelőkön, erdőkben és nádasokban a községet; azon erdőkben és nádasokban, melyek a korábbi földesúr tulajdonát képezik, habár a volt úrbéreseket illető...
Page 489 - Ha a haszonbérbe adott vadászati téren a tulajdonosok valamelyike a haszonbérlőt vagy azt, a ki ennek engedélyével vadász, megtámadja vagy akadályozza: annyiszor, a mennyiszer 10 írttól 50 forintig terjedhető pénzbüntetésben marasztalandó.
Page 491 - Ha a fogságban lévő a pénzbüntetésnek a szenvedett fogság által még le nem rótt részét lefizeti : azonnal szabadon bocsátandó. V. FEJEZET. Az eljárásról. 34. §. Az előbbi fejezetben meghatározott büntetéseknek kiszabása...
Page 449 - ... elkülönzés megtörtént és a korábbi földesúr a vadászati jogot a volt úrbéresek tulajdonában magának jövőre is fentartotta, az ily kikötés érvényét veszti. A volt úrbéresek azonban kötelesek, ha a földesúr a vadászati jog fentartásáért, akár ingatlanban, akár más módon bármi árt adott, ezen szolgalmat azon szabályok szerint megváltani. a melyek az úrbéri természetű szolgálmányok megváltására külön törvény által megállapittattak.
Page 453 - A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vadtenyésztés czéljából szedetik.

Informations bibliographiques