Images de page
PDF
ePub

93

Lap XVI. t. cz. A gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárról

72 XVII. t. cz. Az állatorvosi közszolgálat államositásáról

81 XVIII. t. cz. Az 1897. évi közösügyi zárszámadásra alapitott végleges leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről, továbbá az 1898. és 1899. évi közösügyi kiadásokra Magyarország által pótlólag fizetendő összegekről

93 XIX. t. cz. A magyar-román határvonalon felállitott határjelek kicserélése folytán felmerülő költségek fedezésére szükséges hitel engedélyezéséről XX. t. cz. A községi közigazgatási tanfolyamokról

94 XXI. t. cz. A találmányok, védjegyek és mustrák oltalma tárgyában Spanyolországgal kötött egyezmény beczikkelyezéséről

97 XXII. t. ez. Az 1899. évi XV., t. cz. 98. S-ának kiterjesztéséről

103 XXIII. t. cz. A pestis elleni védekezés tárgyában Velenczében 1897. évi márczius 19-n kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről. 103

XXIV. t. cz. Ő cs. és kir. Fensége ausztria-estei Ferencz Ferdinand föherczeg Úrnak chotkowai és wognini Chotek Zsófia Maria Josefina Albina grófnővel kötött házassága alkalmából kiadott nyilatkozata beczikkelyezéséről

183 XXV. t. cz. Az 1884. évi XVII. t. cz. 50. -ának a megrendelések gyüjtésére vonatkozó rendelkezései módositásáról

185 XXVI. t. cz. A vinkovce-zupanje-szávaparti helyi érdekü gözmozdonyú vasut engedélyezéséről

187 XXVII. t. cz. A birtokos és a gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról

188 XXVIII. t. cz. Az erdőmunkásokról

193 XXIX. t. cz. A dohánytermelők és a dohánykertészek közötti jogviszonyok szabályozásáról

202 XXX. t. cz. Közérdekű öntöző csatornák létesitése lárgyában 209 XXXI. t. cz. Az 1901. év első három hónapjában viselendő közterhekröl és fedezendő állami kiadásokról

228 XXXII. t. cz. A Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok között létrejött pénzügyi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1889. évi XL. t. cz. hatályának ujabbi meghosszabbitásáról

229 XXXIII. t. cz. Az 1887. évi XLV. t. cz. módositásáról Horvát-Szlavonországokat illetőleg

229 XXXIV. t. cz. Több állami beruházás költségeinek fedezéséről 230

XXXV. t. cz. Az 1895. évi L. t. cz. hatályának meghosszabbitásáról 231

XXXVI. t. cz. A ruma-klenáki helyi érdekű vasut engedélyezése tárgyában

231

RÖVIDITÉSEK MAGYARÁZATA.

Ap. P. T. a. vagy ed. = Approbatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus

vagy edictum. Art, art. = Articulus. B. T. L. = Az osztrák Birodalmi Törvénylap (Reichsgesetzblatt. Pl. 1851.

B. T. L. 49 = 1851. évi Birodalmi Törvénylap 49. szám).
Comp. P. T. a. = Compilatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus.

. cs. = császári. Cz., cz. = Czim. Decr. Decretum. Hk. = Werbőczy István Hármaskönyve. (Hk. I. 1. = I. Rész 1. czim.) Id. törv. szab. = Az 1861. évi országbirói értekezlet által javaslatba hozott

ideiglenes törvénykezési szabályok k. = könyv, kötet.

= kor. e. = A II. Mátyás megkoronázása előtt alkotott 1608. évi törvényczikkek, kor. u. = A II. Mátyás megkoronázása után alkotott 1608. évi törvényczikkek. min. minister, ministeri. Ny. p., par.

= Császári nyilt parancs. R. G. Bl. = Az osztrák «Reichsgesetzblatt) (hivatalos törvény- és rendelet

gyüjtemény. Pl. 1878. R. G. Bl. 64. = 1878. Reichsgesetzblatt 64. szám. R. T. =

Magyarországi Rendeletek Tára (Pl. 1869. R. T. 89 = 1869. évi Ren

deletek Tára 89. lap). rend. = rendelet szab. = szabály, szabályzat T., Tit. = Titulus. urb. = urbéri. V. Ö. = Vesd össze (Pl. v. ö. 1875 : XX. t. cz. 20. g. = vesd össze az 1875 : XX. törvényczikk 20. §-ával); v. 7. 20. 9. = vesd össze az illető t. czikk

t 20. 8-ával.

1900. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

Magyar Törvénytár. 1900.

1

« PrécédentContinuer »