Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TARTALOM

1900.

A betürendes tárgymutatót az egész gyüjteményre (1000—1900) kiterjedő kötet

tartalmazza, mely az 1901. év folyamán okvetetlenül megjelenik.

1900. évi törvényczikkek.

Lap I. t. cz. Az 1899: VI. törvényczikk 14., valamint az 1900 : V. törvényczikk 3. szakasza rendelkezésének, illetőleg a közös hadsereg és hadi tengerészet, valamint a honvédség számára megállapitott ujonczjárulék mennyiségének az 1900. év végeig való fentartása tárgyában

3 II. t. cz Az 1900. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról...

3 II. t. cz. Az 1897. és 1898. évi közösügyi kiadásokra Magyarország által pótlólag fizetett összegekről

4 IV. t. cz. A lelkészi jövedelem kiegészitéséről szóló 1898 : XIV. t. cz. végrehajtásához az 1899. évre szükséges póthitel engedélyezéséről

4 V. t. cz. Az egyetemek számára az 1897 : XXV. törvényczikkel engedélyezett telekvásárlások és épitkezések többköltségeinek fedezésére szükséges póthitelről

5 VI. t. cz. Az 1900. évi állami költségvetésről

6 VII. t. cz. Az 1893: IV. törvényczikk némely intézkedéseinek kiegészitéséről

26 VIII. t. cz. Az 1897 : XXX. törvényczikk alapján foganatositott beruházások költségeinek részbeni fedezéséről

29 IX. t. cz. Az 1899: XXII. t. cz., valamint az 1899 : XXIV. t. cz. némely határozmányainak módositása tárgyában

31 X. t. cz. A naptárak, hirdetmények, hirlapi beiktatások, külföldi hirlapok és időszaki lapok bélyegkötelezettségének megszüntetéséről... 42 'XI. t. cz. Az értékpapir-forgalmi adóról...

43 XII. t. cz. A nagykikinda-nagybecskereki és szeged-karlovai helyi érdekű vasutak engedélyokiratainak egyesitése tárgyában

54 XIII. t. cz. Budapest székesfőváros területén uj királyi zálogházi épület emeléséről..

65 XIV. t. cz. Az országgyülési képviselő-választói jog gyakorlásának némely községet, pusztát és telepet érintő rendezéséről

66 XV. t. cz. Az 1886 : XXIX.. az 1889 : XXXVIII. és az 1892 : XXIX. törvényczikk módositásáról és kiegészitéséről.

67

« PrécédentContinuer »