Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

HADRIANI

VALESII

RERVM FRANCICARVM

LIBER OCTAVVSDECIMVS.

OST funeftas bellorum ciuilium tempeftates reddita Franciæ ferenitas, & fingulari Dei beneficio sublatis malis Regibus, bonus Princeps tribus Francorum Regnis vnus potitus eft: quem meritò auo fuo Chlothario feliciorem dixeris, quòd & multo diuturniorem, & nullis exter

nis atque domesticis motibus inquietatum principatum obtinuit. Tum igitur læta pace cuncta refouente, Francia viris, opibúfque floruit, omnibúfque virtutum generibus, & quantam ea ætas capere poterat, variarum artium fcientiâ enituit, nec vmquam aliàs plura eximiæ pietatis fanctitatífque perhibuit exempla. Tum reftituta vis legibus, magiftratibus auctoritas, facris fuus honor & cultus. Tum vindicati à potentium iniuriis humiliores; decorati dignitatibus boni; mali fuppliciis ac meritis poenis affecti. Denique id vnum verè dici poteft, à Chlodouco Magno ad ea tempora numquam æquioribus imperiis paruiffe Gallias, numquam florentiore ac fortunatiore in ftatu, numquam meliore fuiffe fub Rege: quem & ob animi dotes egregias plurimùm amarent fui venerarentúrque, & finitimi omnes Tom. 111.

A

[ocr errors][merged small][merged small]

populi quietum focium atque amicum bello laceffere non
auderent, pacem haud impunè rupturi. Planè quicum-
que fuperiorum temporum conditionem cum præfenti
Reip. tranquillitate conferebant, non magis feroces immi-
téfque dominos iufto Rege aut veriùs patre mutauiffe,
quàm ipfi in alios mutati, & quodammodo renouati esse
fibi videbantur.

Chlotharius, Austria atque Burgundia in ditionem redactis, vtrumque Regnum ordinare decreuit. Warnacharium igitur in Burgundia Maiorem domus conftituit, vel potiùs dignitati honoríque eum fuo reftituit. Nam viuo Theodorico, iam Præfectus Palatij fuerat. Datum id meritis viri, cuius maximè operâ Burgundiam in poteftatem fuam redegerat. Nec tamen antè Warnacharius Præfecturam Palatij recepit, quàm Rex, ficut pollicitus ferebatur, iurauiffet neminem fe in viui locum fuffecturum. Austrasiis Rado,vir spectatæ virtutis, Maior domus Regiæ præponitur. Hi duo omnium primi, alter Auftriam; alter Burgundiam vice abfentis Regis & in Neustria fedem habentis adminiftrauere, & fub nomine Maiorum domus Regiæ Proreges fuere: quibus non modò aula Rege vacua, fed etiam ingentia Regna commiffa funt. Itaque Maiores repentè maximi ex mediocribus redditi: qui cùm ex Præfectis Palatij Præfecti Procuratoréfque Regnorum facti effent, mox tutores ipforum Regum, ac poftremò ipfi Reges euaferunt. In Neuftria Landerico fuccefferat Gundolandus, vir nobilis, egregius, atque induftrius, quem Chlotharius Maiorem domus fuæ habebat, cùm Theodorici filiis intulit bellum. Dicitur tum Chlotharius, à Columbano fibi prædicta accidiffe videns, miffo Euftafio Luxouienfi Abbate cum reuocauiffe: qui negauerit vllo se pacto in Gallias rediturum, Chlotharióque fcripferit, vt fe haberet excufatum, ac fodalium fuorum Luxouium incolentium curam ageret. Quos ille annuis cenfibus in Columbani gratiam,&terminisMonafterij circum vndique promotis auxit.

Rex anno regni fui tricefimo Herponem natione Francum, fummoto Eudila, in pago Burgundiæ Tranfiurenfi Ducem Patriciúmve conftituit. Armorum ciuilium fu

[ocr errors][ocr errors]

ror multorum animos efferauerat. Nobilitas, tamquam non mutauiffet Regem, fed omnino amififfet, fuas iniurias perfequi, & humiliorum capitibus atque fortunis infultare fibi licere arbitrabatur. Hæc Herpo, vir iuris & æqui feruantiffimus, ferre non potuit, pacem publicam priuatis odiis latrociniífque turbari. In pago fibi commisso restituere vim legibus, auctoritatem iudiciis, ac malorum audaciam reprimere decreuit. Itaque quicumque alicuius fibi facinoris conscij erant, Herponem odiffe ac pro inimico habere, fibi timere ac cauere cœperunt. Erant in ea regione potentiffimi Aletheus Patricius, Regiæ Burgundionum ftirpis fe ferens, ac fiducia meritorum tumens, Leudemundus Sedunenfis Epifcopus, & Herpinus Comes: qui malis erant præfidio, & licentia temporum fruebantur. Hi aduerfariis Herponis clàm perfuadent, vt hominem, prisca seueritate omnibus grauem, feditione vulgi interficiendum curent. Eum in modum Herpo Dux, dum prauos coërcere conatur, ab incolis pagi cui præerat, inftigantibus inimicis, confilio Alethei, Leudemundi & Herpini Comitis interemtus eft. Qua cognita re Chlotharius cum Bertetrude coniuge Alefatiam petiit, & in regionis villa fiscali nomine Marilegio de cæde Herponis quæstionem habuit. In multos facinoris participes gladio animaduerfum. Multi, aliorum criminum rei & quietis publicæ turbatores, damnati affectíque fupplicio.

Dum in villa publica Marilegio Rex & Regina com- DCXIV. morantur, Aletheus Patricius, fiue meritæ pœnæ metuens discrimen, quòd auctor cædis Herponis fuiffet, fiue Burgundiæ Regnum affectans, occidendi Regem confilium iniit, mifitque Leudemundum Sedunenfem Epifcopum, amicum & coniurationis participem ad Bertetrudem, qui fecretò ei diceret, Chlotharium co anno fine dubitatione moriturum, fuaderétque vt Sedunos in vrbem fuam natura loci tutiffimam, quàm occultiffimè poffet, opes Regias transferret. Aletheum Patricium, dimiffa vxore fua, ipfam in matrimonium accipere paratum effe: qui quoniam Regio Burgundionum genere ortus erat, poft Chlotharij mortem facilè Regnum occupare poffet. Regina, Tom. III.

A ij

[ocr errors]

quæ virum fuum valdè amabat, hoc à vate dictum putans, Chlotharium tamquam iam mortuum lugere coepit, lacrimáfque effundens in cubiculum fuum reuertit, nec vlto hominem refponfo dignata eft. Tum Leudemundus intelligens, quantum aditurus effet periculum, fi (quod futurum videbat) à Regina proderetur, noctu Sedunos Scdem fuam fugâ petiit, ac ne ibi quidem ratus se tutò poffe confiftere, clàm in Monafterium Luxouium ad Eustasium Abbatem, piiffimum Columbani discipulum succefforémque confugit: quem à Rege plurimi fieri ac magno honore coli non ignorabat. Ille pro Epifcopo Chlotharium deprecatus, impetrauit ab eo, vt fonti ignofceret, & Sedunos redire permitteret: homini, nefcias impudentiori, an imprudentiori, qui Reginæ, caftiffimæ optimæque feminæ perfuaderi poffe crediderit, vt viro fuo mochum, Regi priuatum, præfentibus incerta ac periculosa præferret, aut.vt Regias opes & fe pariter adultero traderet, Regnúmque Francorum ab Aletheo Burgundione occupari, quàm ad ftirpem Regiam venire mallet. Et Leudemundum quidem fua ipfius dignitas, & accurate Euftafij preces protexere. At Aletheum Chlotharius, in villa publica Maffolaco cum Proceribus refidens, venire ad fe, & coram Optimatibus caufam dicere iuffit: & cùm fe purgare non poffet obiectúmque crimen refellere, de confilij fententia hominem damnauit. In eum gladio animaduerfum.

Chlotharius cùm Burgundiam Auftriámque obtinuiffet, Farulfum quemdam Ducem, virum potentem, ad pagum Senonicum finitimáfque Burgundiæ regiones ordinandas, & ad decreta Regia populo proponenda exsequendáque à latere fuo mifit. Qui vt Senonas venit, indignè tulit, quòd Lupus Senonicus Epifcopus ipfi cum muneribus non occurriffet. Affirmante Epifcopo, Proceres ad Sacerdotem venire decere diuinis præceptis inftruendos: ille his verbis magis exacerbatus, pium Antiftitem falfis apud Regem criminibus infimulat, adiuncto fibi Medegifilo, Bafilicæ fuburbane S. Remigij Abbate, qui religiofi Pontificis Sedem occupare cupiebat. Itaque ambo calum

« PrécédentContinuer »