A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk revisiója

Couverture
Országos iparegyesület, 1905 - 403 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 290 - Ha a zárhatáridő alatt a szabályszerű meghatalmazás be nem mutattatik : a meghatalmazás nélkül indított kereset végzéssel hivatalból megszüntetendő, a meghatalmazás hiányának egyéb eseteiben pedig a fél meg nem jelentnek tekintetvén, ellene további eljárás nélkül, a meg nem jelenés törvényes következményei alkalmazandók, s egyúttal mindkét esetben a fél helyett eljárt személy a fellépése által az ellenfélnek okozott költségben elmarasztalandó.
Page 91 - ... tapasztalásait használta fel a találmány bitorlására. E szabályok akkor is alkalmazandók, ha a használt találmány ugyan még nem szabadalmaztatott, de a 34. §. szerint ideiglenes oltalomban részesül.
Page 79 - A z eljárás. 29. §. A találmány bejelentése a feltaláló, annak jogutódja vagy igazolt meghatalmazottja által a szabadalmi hivatalnál irásban nyujtandó be. A találmány bejelentésének elsőbbsége az iktató sorszám szerint itélendő meg.
Page 85 - Az idézésre meg nem jelenő vagy vallomásaikra az esküt megtagadó tanuk és szakértők birságolását, a szabadalmi hivatal megkeresésére a kir. biróságok teljesitik. A szabadalmi hivatal által az eljárási költség és kiszabott birság tekintetében hozott és jogerőre emelkedett határozatok végrehajtható közokiratok.
Page 339 - ... 2. ha elmebeli vagy testi fogyatkozásánál fogva a valóságot meg nem tudhatta vagy közölni nem képes ; 3. ha a tanu hamis tanuzásért vagy hamis esküért jogerejülcg el volt itélve, habár büntetését kiállotta; 4.
Page 372 - A tényállás előadása az előkészitő iratok és a birósági iratok tartalmára való hivatkozással is kiegészithető vagy pótolható, azonban a per tárgyát képező jogvita és azok a ténykörülmények, a melyek az itélet megértéséhez szükségesek, az itélet megokolásában ilyenkor is előadandók.
Page 74 - A szabadalom megsemmisitendo es ehhez képest ugy tckintendo, mintha meg nem adatott volna : 1. ha a szabadalom tárgya szabadalmazásra alkalmatlan volt (1 — 3. §§.) ; 2. ha nem a valóságos feltalálónak vagy jogutódjának adatott (5. §.) ; 3. ha valamely érvényben alió szabadalom tulajdonosa kimutatja, hogy a megtámadott szabadalom az ó korábbi szabadalmával azonos ; 4.
Page 68 - A pótszabadalom önálló szabadalommá válik, ha a törzs-szabadalom lemondás, megvonás vagy megsemmisités folytán érvényét veszti. II. FEJEZET. A szabadalom hatálya. 8. §. A szabadalom, jogos fennállása egész idejére, a szabadalom tulajdonosának kizárólagos jogot ad arra, hogy találmánya tárgyát iparszerüleg készithesse, forgalomba hozhassa és iparszerüleg vagy üzemi berendezésként használhassa.
Page 70 - ... belföldi szabadraktárakba átvitel vagy isméti kivitel czéljából szállittatnak, anélkül, hogy a belföldön forgalomba hozattak volna. 14. §. A szabadalom hatálya korlátozható annyiban, hogy az a kereskedelemügyi minister rendelete alapján a hadsereg, a honvédség, vagy a haditengerészet részére, vagy az állami egyedárúság czéljaira az állam részére egészben vagy részben, a szabadalom egész tartamára vagy ennél rövidebb idore igénybe veheto.
Page 82 - A bejelentés kozhirré tétele oly módon torténik, hogy a bejelento nevé, állása es lakhelye, a találmáuy tárgya, vagyis az, ami a szabadalmi oltalom ala helyezni kivántatik, a szabadalmi hivatal hivatalos lapjában egyszer kihirdettetik azon figyelmeztetéssel, hogy a kozzétételtol számitandó két havi határido alatt a bejelentés eilen felszólalások adhatók be.

Informations bibliographiques