Images de page
PDF
ePub
[graphic]

1) VAT 4469 E s. 93)

-

℗ 1 gið mes (? dub)-ha - udu - šú; gið-da-bi ú-6, [Ju-bad 1
[šú]-[-bi ú-2 su-bad 1

@ 1

2

gis mes (? Sub) - ha- udu-sû; gid-da-bi ú-6 sú--bi ú-2 1 gis mes (? dub)-ha - udu -šú; gið -da-bi ú - 4☺žú--bi ú-2

иб-на sangu-nd

s. 3), 5), 7, 9), 10), 11), 13), 30), 67), 86), 126), 148). 1 60+ ? gis ur gis úr ais nou sú

En-li - kar-zi, Pa-ke-si Lagas thi-ge,

wate

2) VAT 4854

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

A giš- Crsete (1)-50; 50′′-148).

[ocr errors]

mas;

gis úr - húl - Sū

3) DP 431, L2 s. 2)

104

540

C 1110 pa-s
-sa-lol-

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

giš - na
-rikg) -ga
Bár-nam- Xar-ra

бат

1

En-ig-gal, Ilu- banda,

[ocr errors]

W

<

zag - gú - lal

JJ

"}

50 gis ir gið úr gis -udu-šú

19 pa-kud
giš

18 gis ir gis úr zag-gú - lal

1)

12 pa-knd, 16 gis ür 35 per-knd "

[ocr errors]
[ocr errors]

Киб
Kus gis ú gis bil-la-gal-qal

gið ú - bith-la- tur - tur
lal-ai
1 gis

søg - numun;

[ocr errors]

10 gis ki-say-mar.
sag
6 gis oir- or
giš
5 Kum: 2 gis....

vor - mar

2 gis šu-nir má- lugúð-
видиб - ба

Su gis
1 gis é (?) (

gi

12 gis RIN-ú - KÄM-ra;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

D

tir Ambar Ka.

Sugal - an

na - ne

é-oi-sig-ga

"1

R4) so

42

[ocr errors]

por

- Kud gis úr á-gi-sig-ga 35 gis Ka-mar

10 gis hubur + asgab-
3 gis igi

e-rity).

60

40 SOL

-ra su- e-na-kid

4.

1 gis mud

[ocr errors]

asgab-mar + dib má-lugúð-da

[graphic]

Sa, Pa-Xe-si Lagas Ki-ta.

1.

・mar

[graphic]
[graphic]

<

pa-sa-lal - a a-tu + gab + lis

gir

[blocks in formation]
[graphic]

4 gis Ki-say-mar; 10 gis ka, 10......... . . .
ṣum-da-nad)-mar; 7 gið

10 gis

1206gis ú-bíll)-la gal gal

174

11

Xur-Xur

2

3

لته

4

2

(3

[ocr errors]

2

1

4

L3

4) VAT 4778 £3 giš

1 14

ma +

・gunu-cu-zag-gar;
10 giš
Su-Xi- mar; 156 "

142

и

Car

НО

3 " gestin + kur - ni-ru-an-na-har-ha-da; 3 gis se-hi - šaty)-si-mar
se-hi - Su-ha-har-r
a-lu + gab + lis-ma-gið - mar;
a-ku + gab + lis gis Sam-opin; 1

11

・ra-na;

5 giš

10 " a-Xu +

0

a- lu + gab + lis - sum-da-nad-mar;

1

-Xu +

hubur + asgab (?). 13 gid is - bílf)-ha
bal- gis ma +
pa-so-lal-a gis
gis

101

[ocr errors]

г-та-би

Ki

Sam Lugal

gis-na-ritg)-ga tir-Ambarth-ka. Bár-nam-Xar-ra, Lugal-on-Sa, par- te- si "Lagas -Ka. En-ig-gol, Ilu- banda,

Ki

·ne-rig). 2.

[ocr errors]

дипи

42 раз-ниб

2 gis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5) VAT 4734 L3 s. 4), 10 f.), 13), 30). иби-той 54 gis ir gið úr gis non-sú

® giš

1

[merged small][ocr errors]

11 par-kud.

55(3) ur

8 pa-kud.

42 gis ir gið úr é-gi-sig-ga

in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gis

[ocr errors]

banda, na-ne-rity)

© gis-na-rity)-ga sar Ur-ki-Ka.
En-ig-gal, Hu-banda,
Bár-nam-lar-ra, dam Lugal-an-da, Pa-to-si Lagaski-ka.

[ocr errors]
[ocr errors]

4

[ocr errors]

- zag-gú-lal

n

[ocr errors]
[ocr errors]

4

h

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

·

numun - gal-gal; 6 gis Ka;

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

12

nag-ku; 12 gis numun - gi

1 gis zu-nir má (3)-udu - šu-Ka

giš

8 (19) gis mas; 5(1) gis Ki - sag
5 gis bir-mar;

giš

pi - mar

[53] gis Pi - apin; [?:10] gis Jam-apin - lal

gis

77 pa-sa-lal-a a-ku+gab + lis

дав

32
32 gái
ди

bil)-gi-giš

[blocks in formation]

41 salg) - si-ri-gí-ne-li; 83 gið hubur + ašgab

R5

R$ 12,5 [giš] - búl) - la - gal gal

M

Xur- Xur

730

1 200 lol 180 pa-sa-lal-a a-Xu + gab + lis
25 gis
zorg-1
зад

-lal-il

Xir-ra

[blocks in formation]

mu

na-ne-r

[blocks in formation]
[blocks in formation]

3.

e-ma-Su

[graphic]
[ocr errors]

I ois-na-rig)-go Xir ambarki
Bar-nam-tar-ra, dam Lugal-on-da, Pa-ke-si Lagashi-ka-ka.
En-ig-gal, Hu-banda, ® na-ne-

na-ne-rity).

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3.

ma ám.

ra

ba-sun (? kúr) su-an

u-gál

mu

1

[graphic]
[graphic]

1270 gis ú-bill-la-Xur- Xur
sa-hal-a

1800 ры-ва-
pisan + nun & Arles
дат-ві з

• Thes-an-Ju
би

gan.

Хір Отварні Ка

nikov.

gis-na-ritg)-ga

Bár-nam-tar-ra, Sam Lugal-an-da, pa-te-si Lagashi

4.

En-ig-gal, Ilu-banda,

8) Hik. 280 (L+ 29 giš

[merged small][ocr errors]

35

9) VAT 4718

10) VAT 4704 LS) s. 2).
L5
℗ 27 gis ir gið úr gis

1

^

3 # "}

zag-gú- lal
gis

[ocr errors]

ma +

дити
91 gis Sū-ha-har.

33

на - па

10,

27 pa-sa-lal-a gis ma +
2-kam-ma-ka sar

[ocr errors]

3 51 pa- Kid" ра-Киб

gis ùr,

giš

En-ig-gal, Ilu- banda, na-ni-mi-ritg)
Bar-nam-lar-ra, Jam Lugal-an-da, Pa-te-si Lagashi - Ka
é-ki-síl (-KA)-la-ka ba-du; Ú-ú, agrig šu-ni ba-šid.

t

L4

منه

9 por-[Kud]"

}} 11

53 gis ir gis úr-
32 "pa-kud gis úr-"

93 "ir gis úr-x-gi-sig-ga

[ocr errors]

banda, na-me-rity).

[ocr errors]

s.

[ocr errors]

$. Gr. 5.322.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

giš

gis ti-mar

-udu -šú

N

зоид-дй-lal
gú-lal

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

1/

gfis-Xir-Kam
gis (?)
тиб-mari

ma

-gid-mar; 1 giš

3

say-apin; 12 Sam-apin; 8 gis nag-..., 95 gis saly)-si-ri(g)-gi-ne-lù © 66 gis hubur + asyab-mar-ka; 15 gis Ka-mar; 38 gið Sar-ra; 5 gis Ki-sag.

mou

+ nun

-ú-na e-gál

giải sự
gi mun geo
En-iq-qal, Ilu-banda, ni-du.

+

Ales-an-Su-ka

@gür-bi 1-an

2

[gür]-bi [1]-an,

ba-Su.

[graphic]
[graphic]
[blocks in formation]

3.- [Kam]

as-king-gud,

4. Kam úr-bith) -α (?)

Дуйт-ві пі-би

5. Ham

н.

[graphic]

Ki

Bár-nam- Xar- ra, dam Lugal-an-da, Pa-te-si Lagas

бат

[ocr errors][merged small]
[graphic]

11) DP 43

30

433 15

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

A

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

zag-gú-lal

[ocr errors]

23 pa-kend".

93 gis ir gis úr é-gi-sig-ga
33(1) pa-kud is úr &-gi- sig-ga
13 gis ka near; 13 gis mas-mar; 5 gis ki-say-mar
1 gis mud- mar; 6 zis nag-ku; 1 gis
33 gis satq) - si - ri- gí -

-gí

ne- lu

54 gis hubur - mar-ka.
10 giš

song-ki

ú - KAM-m

-song
260 gis ú glis bill)-la-gal-gal

490

11

Xur - Xur

1330 pa-sa-lal-a a-tu + gab + lis
pisan

+ nun darles

an-би- Ка

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

n

Xir-ba

-bi: 3 gan.

gan

gis

да

-na-rig-ga tir Ambarki-ka. Bár-nam-kar-ra, dam Lugal-on-da, pa En-ig-yal, Hu-banda, na-ne

12) DP 410 [3

2 gis soug

sag-apin; 2 gis Sam-apin;

2 gis

ma

gid-m

2 gið úr úr é-gi-gid; 6 g0 šaty) - si - ri-gí-ne-lù
Sa
ú gis bill)- Xo: 42

gis

Var

21

M

gis 4 Jiš

pa-sa-lal-a

gi-yid gis zi-nad); 120(3) pa-sa-lal - a zis gi-gid

діб

giš

150 gis igi + Sib-ku gi3 a-si-gí-qal-qal;

giš 32% a

gis

a-si-gí 3 Kam-ma-us; 9 gis 38 gis úr - úr

a-si-gí-us-bi gi-na

é-gi-sig-ga;

44 gis zaty)-si-ri-gí - ne- lù

34 gis hubur-mar-ka; 21 gis ú-bill)-la

mar

mu

om-da, pa-k-si Lagas

・rikg).

ba-Eu.

63

pa-sa

-sa-lal-a-a-tu + gab + lis

1 gið ma-gid-mar; 1 gis as-ting - gutes, 1 gis

sag-apin

1 gis Jam-apin; 10 pa-sa-lal - a a-tu + gab + lis 12 gis igi -si-gí-gal, 20 gis igi + dil-Ku gis a-si-gí us-bi,

+ Dib-Ku gis a-si

giš

20 giš

a-si-gí 3-ham-ma- us, vis-na-rity) - ga sar-Kam, itu Lugal Lugal-uru-bar En-ig-gal, Ilu-banda, na-ne-ritg). Bár-nam-Xar-ra, dam Lugal-a

a-tu + gab + lis

<

[ocr errors]

·

gi3 igi + Sib - Ku - an

[ocr errors]
[graphic]
[blocks in formation]

an

[ocr errors]

Ki

5.

sar E-Xa-dul-du na-ni-1

[ocr errors]

- Ra,

sar Ur-ki- ta

na-ni-rify)

--bar-ra-ge í - salg)-ya ni-a-kú-a-a

sar E-Xur)-
la na-ni-ri(g)

[graphic]
[ocr errors]
[graphic]

5.

« PrécédentContinuer »