Magyar Czéfjog: a czégjegyzék-birói felügyelet szabályainak kézikönyve. Az erre vonatkozó törvények, rendeletek és birói határozatok összegyüjtésével és a Budapesti kir, kereskedelmi és váltótörvényszék gyakorlatára különös figyelemmel

Couverture
Franklin-Társulat, 1906 - 644 pages

Ŕ l'intérieur du livre

Table des matičres


Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 510 - ... a közgyűlés mikénti összehívását, megtartásának helyét és idejét, hatáskörét, tárgyalási rendjét, a határozatok hozatalának módját és annak megállapítását, hogy mi történjék az esetben, ha az összehívott közgyűlés határozatképes nem volt; 12. a tagok szavazati jogát és ennek mikénti gyakorlását; 13.
Page 498 - Az előbbeni §-ban megállapított büntetésnek van helye: 1. az alapitók ellen, kik a tervezetben tudva valótlan adatokat közölnek ; 2. a felüg^yelő bizottság tagjai ellen, ha ezek az évi számadások, a mérleg és a nyereség felosztása iránt a közgyűlés elé terjesztett jelentésüket tudva valótlan adatokra alapitják ; 3.
Page 68 - Kereskedelmi ügyleteknek tekintendők : 1. áruk, s általában ingó dolgok vétele vagy egyébkénti megszerzése azon szándékkal, hogy azok természetben, át- vagy feldolgozva ismét tovább adassanak; 2. az előbbeni pontban érintett oly tárgyak szállításának elvállalása, melyeket a szállító fél e végből szerez meg ; 3. állampapírok, részvények vagy más a kereskedelmi forgalom tárgyát képező értékpapírok vétele vagy egyébkénti megszerzése az esetben is, ha a...
Page 79 - A közös haszon vagy veszteségre, egy vagy több kereskedelmi ügylet tekintetében keletkező (alkalmi) egyesülések, a jelen törvénynek a kereskedelmi társaságokról szóló határozatai alá nem esnek. Az ily egyesüléseknél, a mennyiben a felek szerződésileg máskép nem intézkedtek, a résztvevők egyenlő mértékben járulnak a közös vállalathoz ; a nyereség és veszteségben más megállapodás hiányában fejenkint osztozkodnak.
Page 349 - ... 110. §. A felszámolók kirendelése a társasági tagok által, a kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetés végett az illetékes törvényszéknél bejelentendő ; kötelesek lévén egyúttal a felszámolók ugyanott aláírásaikat hitelesíttetni, vagy hiteles alakban bemutatni. Ha valamelyik felszámoló kilép, vagy meghatalmazása megszűnik, e tény a kereskedelmi czógjegyzékbe bevezetés végett hasonlag bejelentendő.
Page 315 - Ez által a társtag kötelezettségén a netalán okozott nagyobb kár niegtéritését illetőleg és cselekvényeinek egyébkénti jogkövetkezményein változás nem történik. 74. §. Egyik társasági tagnak sem áll jogában a többiek beleegyezése nélkül a társaság üzletkörébe eső ügyletet saját vagy más részére kötni ; nem áll továbbá jogában azonos üzletkörrel biró más társaságban beltagként részt venni. A társasági tagok beleegyezése valamely azonos...
Page 389 - Az alapítók az aláírás záridejétől számítandó 2 hó alatt az aláírókat alakuló közgyűlésre meghívni tartoznak. E gyűlés feladatához tartozik : 1. az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt biztosításáról meggyőződést szerezni; 2. az alapszabályokat megállapítani, s az alapitókkal vagy másokkal netalán történt megállapodások iránt határozni; 3. a társaság meg-, vagy meg nem alakulása iránt határozni; 4. a társaság igazgatóságát,...
Page 302 - Minden közkereseti társaság felállítása a társasági tagok által, az üzlet megkezdésekor azon törvényszéknél, melynek területén a társaság székhelye van, s ezenfelül minden törvényszéknél, melynek területén fiókteleppel bir, a kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetés végett bejelentendő. A bejelentésnek magában kell foglalni : 1. a társasági tagok nevét, polgári állását és lakhelyét ; 2. a társaság czégót és székhelyét ; 3.
Page 527 - A kivált tagok vagy örököseik, a mennyiben az alapszabályok másként nem intézkednek, a szövetkezet tartaléktőkéjére és más vagyonára igényt nem tarthatnak. Ellenben igényük van a kiválás évéről szóló zárszámadás szerint reájuk eső üzletrészhez.
Page 90 - Trilf közhelyeken a közönség számára személyszállító eszközöket tartanak készen, vagy szogálataikat ajánlják ; g) az építőmester ipara ; h) mérges anyagok és gyógyszerek készítése és a velük, valamint a gyógyszerfélékkel való kereskedés ; i) robbanó szerek készítése és a velük való kereskedés.

Informations bibliographiques