Nederlandsch liederboek

Couverture
J. Vuylsteke, 1891
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 3 - Lijdt u mijn Ondersaten Die oprecht zijn van aert, Godt sal u niet verlaten Al zijt ghy nu beswaert : Die vroom begheert te leven Bidt Godt nacht ende dach, Dat hy my cracht wil gheven Dat ick u helpen mach.
Page 81 - Vlaming leeft, Zoolang de Leeuw kan klauwen, Zoolang hij tanden heeft. De tijd verslindt de steden, Geen tronen blijven staan! De legerbenden sneven; Een volk zal nooit vergaan.
Page 215 - Tyran vermeten Heb ick den Slach verwacht, Die by Maestricht begraven Bevreesde mijn ghewelt, Mijn Ruyters sachmen draven Seer moedich door dat Velt.
Page 3 - End mijn Vervolghers zijn, Mijn Godt wilt doch bewaren Den trouwen dienaer dijn: Dat sy my niet verrasschen In haren boosen moet, Haer handen niet en wasschen In mijn onschuldich bloet.
Page 4 - Soo het den wille des Heeren Op die tijt had gheweest, Had ick gheern willen keeren Van u dit swaer tempeest; Maer de Heer van hier boven Die alle dinck regeert, Diemen altijt moet loven, En heeftet niet begheert.
Page 215 - Als David moeste vluchten Voor Saul den Tyran: Soo heb ick moeten suchten Met menich Edelman: Maer Godt heeft hem verheven, Verlost uut alder noot, Een Coninckrijck ghegheven In Israel seer groot.
Page 215 - Na tsuer sal ick ontfanghen Van Godt mijn Heer dat soet, Daer na so doet verlanghen Mijn vorstelick ghemoet, Dat is dat ick mach sterven Met eeren in dat Velt, Een eewich Rijck verwerven Als een ghetrouwe Helt.
Page 34 - Nederland! let op u saeck ! De tyt en stont is daer, Opdat nu in den hoeck niet raeck U vryheyt, die...
Page 214 - Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den vaderlant ghetrouwe Blijf ick tot inden doot; Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert. In Godes vrees te leven Heb ick altijt betracht, Daerom ben ick verdreven, Om landt, om luyd gebracht; Maer God sal mij regeren Als een goet instrument, Dat ick sal wederkeeren In mijnen regiment.
Page 41 - Dring' luid, van uit ons feestgedruis, Die beê uw hemel in: Bewaar den vorst, bewaar zijn huis En ons, zijn huisgezin. Doe nog ons laatst, ons jongst gezang Dien eigen wens gestand: Bewaar, o God! den koning lang En 't lieve vaderland.

Informations bibliographiques