Images de page
PDF
ePub

XX. t. cz. A balaton-vidéki vasut megépitéséről .....

XXI. t. cz. A kisküküllövölgyi helyi érdekű vasut részvénytársaság küküllőszög-sóváradi és sóvárad-parajdi vasutvonalainak épitésére és üzletére kiadott engedélyokiratnak és engedélyokirati függeléknek egyesitése tárgyában .....

XXII. t. cz. A közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt Görögországgal 1904. évi deczember hó 21/8-ik napján kötött államszerződés beczikkelyezéséről

Lap

318

323

334

XXIII. t. cz. Az állami számvevőszék szervezetére vonatkozó 1880: LXVI. és 1893 : XXX. törvényczikkek módosításáról

346

XXIV. t. cz. Az ügyvédi rendtartásról szóló 1874: XXXIV. törvényczikk módosítása tárgyában

349

XXV. t. cz. A közösügyi kiadásokból a magyar szent korona országaira eső, de törvényhozásilag még nem engedélyezett összegeknek, mint a magyar szent korona országait terhelő kiadásoknak törvénybe iktatásáról....

XXVI. t. cz. Az állami elemi népiskolai tanitók illetményeinek szabályozásáról és az állami népiskolák helyi felügyeletéről

XXVII. t. ez. A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanitók járandóságairól

354

357

370

XXVIII. t. cz. A dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József király megkoronáztatása negyvenedik évfordulójának emlékére alkotandó müvekről 394 XXIX. t. ez. A m. kir. államvasutak és a magyar kir. posta- és távirdaintézet részére beszerzendő forgalmi eszközök, valamint a m. kir. államvasutak állomásain és vonalain szükséges beruházások költségeinek fedezéséről

395

XXX. t. ez. A sopron-kőszegi helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

403

XXXI. t. cz. A marokkói sáska irtásáról...

404

XXXII. t. cz. A török beviteli értékvámok felemeléséhez való hozzájárulásról

411

XXXIII. t. cz. Az 1907. évi pécsi mező- és erdőgazdasági, ipari és művészeti országos kiállitás állami támogatásáról

412

XXXIV. t. cz. Az ország szent koronája egyik örének megválasztá

sáról

413

XXXV. t. cz. Az állami vasgyárak beruházási költségeinek fedezéséről

413

XXXVI. t. cz. Az országos közlekedési tanácsról

414

XXXVII. t. cz. A karánsebes-hátszegi helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

418

XXXVIII. t. ez. Az oravicza-németbogsán-resiczabányai helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

420

XXXIX. t. cz. A temesvár-varjasi helyi érdekű vasut engedélyezése tárgyában

423

XL. t. cz. A fogaras - brassói helyi érdekű vasut engedélyezése tárgyában

424

XLI. t. cz. A szlavoniai drávavidéki helyi érdekű vasut részvénytársaság részére engedélyezett vasutvonalak engedélyokiratának és enge

délyokirati függelékeinek egyesitése, továbbá a vasuthálózat kiegészitėseként Belisčétől Eszékig és a moslavina-vörösmajori iparvasut felhasználásával Moslavinától-Vörösmajorig tervezett vasutvonalak engedélyezése tárgyában

Lap

428

XLII. t. cz. A borsavölgyi gazdasági vasut engedélyezése tárgyában 443 XLIII. t. cz. A duna-ipolyvölgyi helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában...

XLIV. t. cz. Az országos ipartanácsról

447

449

XLV. t. cz. A gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról

453

XLVI. t. cz. A gazdasági munkásházak épitésének állami támogatásáról

XLVII. t. cz. A koronaérték megállapításáról szóló 1892. évi XVII. törvényczikk további kiegészitéséről

XLVIII. t. cz. Az 1892. évi XVIII. törvényczikk alapján a magyar szent korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szerződést kiegészitő ujabb pótszerződésről XLIX. t. cz. A vasuti szolgálati rendtartásról

475

483

485

486

L. t. cz. A magyar királyi államvasutak évi fizetéssel biró alkalmazottai illetményeinek rendezéséről.

487

LI. t. cz. Miskolcz rendezett tanácsu városnak törvényhatósági joggal felruházásáról

513

LII. t. cz. Az 1908. év első hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról

515

LIII. t. cz. Az autonom vámtarifáról

515

LIV. t. cz. Az Ausztriával kötött némely gazdasági és pénzügyi megegyezés jóváhagyásáról

611

LV. t. cz. Arról az arányról, a melyben a magyar korona országai az 1867. évi XII. törvényezikkben közösöknek elismert állami ügyek terheihez hozzájárulnak..

LVI. t. cz. A külkereskedelmi és forgalmi viszonyok ideiglenes rendezéséről

LVII. t. cz. A konzuli biráskodás szabályozásáról szóló 1891 : XXXI. t. cz. hatályának meghosszabbitásáról

613

614

. 615

LVIII. t. cz. A vármegyei közigazgatás rendezéséről szóló 1891 : XXXIII. törvényezikk hatályon kivül helyezéséről

617

LIX. t. cz. Az állami és a törvényhatósági alkalmazottak nyugdijviszonosságának szabályozásáról

618

LX. t. cz. A magyar királyi közigazgatási biróság hatáskörének kiterjesztéséről

624

LXI. t. cz. A hatásköri biróságról

641

RÖVIDITÉSEK MAGYARÁZATA.

Ap. P. T. a. vagy ed. = Approbatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus vagy edictum.

Art., art. Articulus.

B. M. = belügyminiszteri.

B. T. L. Az osztrák Birodalmi Törvénylap (Reichsgesetzblatt. Pl. 1851. B. T. L. 49 1851. évi Birodalmi Törvénylap. 49. szám).

Comp. P. T. a. = Compilatæ Constitutiones Pars, Titulus, articulus.

CS.

Cz.

= császári.

= Czim.

Decr. = Decretum.

E., eln. = elnöki.

F. M. = földmivelésügyminiszteri.

Hk.

= Werbőczy István Hármaskönyve. (Hk. I. 1. = I. Rész 1. czim.) H. M. = honvédelmi miniszteri.

Id. törv. szab. = Az 1861. évi országbirói értekezlet által javaslatba hozott, ideiglenes törvénykezési szabályok.

[blocks in formation]

kor. e.

=

=

igazságügyminiszteri.

kereskedelemügyminiszteri.
könyv, kötet.

= A II. Mátyás megkoronázása előtt alkotott 1608. évi törvényczikkek. kor. u. = A II. Mátyás megkoronázása után alkotott 1608. évi törvényczikkek. min. = miniszter, miniszteri.

M. E. = miniszterelnöki.

Ny. p., par. Császári nyilt parancs.

P. M., P. Ü. M. = pénzügyminiszteri.

R. G. Bl. Az osztrák «Reichsgesetzblatt» (hivatalos törvény- és rendeletgyüjtemény. Pl. 1878. R. G. Bl. 64.

R. T. =

=

1878. Reichsgesetzblatt 64. szám). Magyarországi Rendeletek Tára (Pl. 1869. R. T. 89 = 1869. évi Rendeletek Tára 89. lap).

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

V. Ô.

= urbéri.

vallás- és közoktatásügyminiszteri.

= Vesd össze. (Pl. v. ö. 1875: XX. t. cz. 20. §. = vesd össze az 1875: XX. törvényczikk 20. §-ával.; v. ö. 36. §. =vesd össze az illető t. czikk 36. §-ával.

1907. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

Magyar Törvénytár. 1907.

1

« PrécédentContinuer »