Het oude nederlandsche lied: -2. deel. Het wereldlijk lied

Couverture
M. Nijhoff, 1903
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Fréquemment cités

Page 133 - Jesus bruit: mocht icse eens sien of spreken! si soude wel comen uit.' 11. Dat alderjoncste nonneken ghinc voor den ruiter staen, haer haerken was afgheschoren, de minne was al ghedaen. 12. 'Ghi meucht wel thuiswaert riden, ghi meucht wel thuiswaert gaen, ghi meucht een ander kiesen, mijn liefde is al vergaen. 13. Doen ie een haveloos meisjen was, doen stiet ghi mi metten voet; hadt ghi dat woort ghesweghen, het hadde gheweest al goet.
Page 63 - ... myn weerde vrouwe ryk, daer is een man beneden, ter eere des hertogs van Brunswyk zoudt gy een dronk my geven ! " 57. De hertogin zeer koen sprak met woorden in dit gespan : „dit wil ik geerne doen, want dit was eens myn man, die, helaes! nu is dood, god wil zyn ziel gedenken ! " En uit een schael van goud gaf zy den man te drinken. 58. Den knegt sprak overluid ten hertog zonder verdriet : „dezen wyn zendt u de bruid voor een gedenkenis, ziet.
Page 58 - Zy voeren met verdriet zoo menigen langen dag. den edelen hertog ziet die sprak met groot geklag : 'myn lieven vrienden gewis, laet ons zeilen zonder staken, 't is even eens waer 't is, tot dat wy aen 't land geraeken.' 10. Den wind verhief nog meer en de zee die wierd zoo strang, zoo dat met groot verzeer al tegen hunnen dank al in de zee zeer kwaed kabels en zeilen moesten ontblyven, lieten 't schip op gods raed en gods genaede dryven. 11. Zy voeren op gods genaed meer als vier dagen lang, nog...
Page 324 - Tmeysken si was beraden. si liet haer liefsten in heymelic al stille in een cleyn camerkin, daer lagen si twee verborghen een corte wijle ende niet lanc. die wachter opter mueren hief op een liet, hi sanck.
Page 711 - vrouw maget verschrik zoo niet! al ben ik vol wonden, ik sterf noch niet. 4. AI ben ik mijn jong hart doorwond, wou gij mij verbinden dan waar ik gezond.' 5. 'Dat's uwe verbinder wil ik niet zijn, ik draag er verborgen een kindje zoo klein.
Page 242 - Vont ghise ghister avont op enen blauwen stein, so brenctse wederomme, sen hoorter dats u, niet mijn ; so brenctse weder sonder verdrach ! daer sullen noch drie om sterven, eer datter aencomt den dach.
Page 44 - Zou ik mijn ouders noemen, wie weet of gij ze wel kent? de koning van de Grieken dat is er de vader van mijn. 9. Zijn huisvrouw Margareta dat is er de moeder van mijn. de naam moogt gij wel weten wie dat er mijn ouders zijn.' 10. 'De koning van de Grieken dat is zoo een mooijen man. zoudt gij niet hooger wassen, wat baat jou 't leven dan?
Page 692 - Oost ie u eer of doocht bewisen, dat sal ie doen nae mijn vermach, bi u te bliven nacht ende dach % sonder verdrach, sonder besweer te sijn.
Page 102 - Een kind, en een kind, en een kleyne kind, en een kind van zeven jaren, 't had in een konings warandetje geweest, waer dat alle de konyntjes waren. 2. Een kind, en een kind, en een kleyne kind, en dat kind die hadde en boogje; en dat; boogje was gespande ; het schoter het schoonste konyntje dood die daer was in de g'heele warande.
Page 63 - ... hy mogt by zyn bruid niet slapen. 61. Daer was een groot gekryt onder den bruidegoms vrinden, die te vooren waren verblyd en hun daer lieten vinden. de hertogin met beklag viel door blydschap van haer zelven als zy haren heere zag, haer hert scheen te overwelven. 62. Als een hertog zeer fier wierd hy aenstonds gekleed, en zoo in alle kwartier voor een wonderzaeke verbreed: den hertog met bezwaer zyn ryk wederom verworven, maer korten tyd daer naer den hertog is gestorven. 63. Hoort, met wat liefde...

Informations bibliographiques