Kjøbenhavns universitets historie fra 1537 til 1621 af Holger Fr: Rordam, Partie 4

Couverture
B. Lunos bogtrykkeri, 1868
0 Avis
Les avis ne sont pas validés, mais Google recherche et supprime les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Fréquemment cités

Page 664 - Delen.) Historisk-biographiske Samlinger og Bidrag til den danske Sprog- og Literatur-Historie, i aeldre og nyere Tid, udgivne
Page 497 - omnia mea studia, omnem operam, curam, industriam, cogitationem, mentem denique omnem in
Page 276 - pompam regiam et apparatum recensere supersedeo, nisi hoc, quod comoedias duas, vnam latinam de Susanna alteram germanicam de Dauide trucidante Goliath, in conuiuio regio exhibuimus.
Page 573 - Blev af DD. Professoribus, som da tilstede vare, svaret: 1. At han havde fuldkommelig forligt sig med Kvinden; 2. At Universitetet havde intet at klage paa hannem; 3. Om Lensmanden ikke vilde bevilge hannem, han maatte holde en Kapellan paa en Halvaarstid, og midlertid
Page 266 - daler. Oc for twende Leygser j. gamil daler. Oc skall icke regnis for enn Leygse mindre end xx. par peblinge. End gaar aid Scolen oc ther leggis icke anditt paa Liiged end teppe eller Sengklede , tha
Page 267 - hiemme i husedt, som thill thess skied er. 6. Maa thett were friitt for huer, som icke will legge Engilsch Klede paa Lüg, att loene Laugsens Tepper, hwad hellder the ere giortt
Page 41 - en vniuersitetens iordt, gordt oc gordzrom wdj lenge oc brede op oc neddre, som then nu bygdt, indhegnett oc forfunden er,
Page 78 - Om hand den vil rettelige bruge. Ja det er io tusindemaal bedre at haffue oc bruge saadanne B0ger, som
Page 16 - particulares restituendi sunt, ut maior sit frequentia discentium. Nam et ad Ecclesias erudiendas et ad multa civilia negotia magna
Page 82 - consortes naturœ, et tarnen esse 'non desinit substantia vel natura pañis et vini.

Informations bibliographiques