Images de page
PDF
ePub

· εὐωχοῦντι, ποιεῖν ἰσχυρὸν καὶ τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ · τὸν λέοντα· τὸν δὲ ἄνθρωπον λιμοκτονεῖν καὶ ποιεῖν ἀσθενῆ, ὥςτε ἕλκεσθαι ὅπη ἂν ἐκείνων ὁπότερον ἄγοι· καὶ μηδὲν ἕτερον ἑτέρῳ ξυνεθίζειν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ' ἐᾶν αὐτὰ ἐν αὑτοῖς δάκνεσθαί τε καὶ μαχόμενα ἐσθίειν ἄλληλα.

Οὐκοῦν αὖ ὁ τὰ δίκαια λέγων λυσιτελεῖν, φαίη ἂν, δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ ταῦτα λέγειν, ὅθεν τοῦ ἀνθρώ που ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος· καὶ τοῦ που λυκεφάλου θρέμματος ἐπιμελήσεται, ὥσπερ γεωργός, τὰ μὲν ἥμερα τρέφων καὶ τιθασσεύων, τὰ δὲ ἄγρια ἀποκωλύων φύεσθαι, ξύμμαχον ποιησάμενος τὴν τοῦ λέοντος φύσιν· καὶ κοινῇ πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησάμενος ἀλλήλοις τε καὶ αὑτῷ, οὕτω θρέψει.

Κατὰ πάντα τρόπον δὴ ὁ τὰ μὲν δίκαια ἐγκωμιάζων ἀληθῆ ἂν λέγοι· ὁ δὲ τὰ ἄδικα, ψεύδοιτο. Πρός τε γὰρ ἡδονὴν καὶ πρὸς εὐδοξίαν καὶ ὠφέλειαν σκοπουμένῳ, ὁ μὲν ἐπαινέτης τοῦ δικαίου ἀληθεύει· ὁ δὲ ψέκτης οὐδὲν ὑγιές, οὐδ ̓ εἰδὼς ψέγει ὅ τι ψέγοι. Πείθωμεν τοίνυν αὐ τὸν πράως (οὐ γὰρ ἑκὼν ἁμαρτάνει) ἐρωτῶντες·

Ὦ μακάριε, οὐ καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ αἰσχρὰ νόμιμα διὰ τὰ τοιαῦτ ̓ ἂν φαῖμεν γεγονέναι; τὰ μὲν καλὰ τὰ ὑπὸ τῷ ἀνθρώπῳ, μᾶλλον δὲ ἴσως τὰ ὑπὸ τῷ θείῳ τὰ θηριώδη ποιοῦντα τῆς φύσεως, αἰσχρὰ δὲ, τὰ ὑπὸ τῷ ἀγρίῳ τὸ ἥμερον δουλούμενα; Ξυμφήσει, ἢ πῶς ; Ἐάν μοι πείθηται. Ἔστιν οὖν ὅτῳ λυσιτελεῖ ἐκ τούτου τοῦ λόγου χρυσίον λαμβάνειν ἀδίκως, εἴπερ τοιόνδε τι για γνεται, λαμβάνων τὸ χρυσίον ἅμα καταδουλούται τὸ

et ses têtes innombrables, le lion et sa fureur, mais d'abandonner l'homme, languissant et faible, au caprice des tyrans qui l'entraînent? Qu'on t'obéisse, et leur intelligence est à jamais détruite, et ils se battent, et ils se dévorent.

Mais le partisan de la vertu nous dit au contraire : Fortifiez par vos paroles et vos actions cet homme intérieur qui doit commander. C'est à lui de veiller sur le monstre à plusieurs têtes, comme l'agriculteur sur ses campagnes ; qu'il nourrisse et cultive ce qui est bon, qu'il coupe tout ce qui est sauvage; qu'il s'aide avec art de la force du lion; enfin, que ses soins infatigables entretiennent parmi ces rivaux une heureuse paix qui le sauvera lui-même.

Ici, je reconnais la vertu; là, tout est mensonge. Considérez le plaisir, la gloire ou l'intérêt, vous croirez toujours l'homme qui loue la vertu : la calomnier, c'est perdre le sens, c'est parler de ce qu'on ignore. Tàchons d'éclairer ces faibles esprits, qui sont peut-être abusés sans être coupables.

Dis-moi, défenseur d'un faux système, d'où vient que parmi nos actions les unes sont réputées honorables et les autres déshonorantes? Tu vois que les unes soumettent la partie animale de notre nature à l'homme ou plutôt à Dieu, tandis que les autres font de nous des bêtes féroces; et tu es obligé d'en convenir. Où donc est l'avantage pour toi de voler de l'or, si l'action qui t'enrichit fait plier en même temps ce qu'il y a de meilleur en toi sous le

[ocr errors]

βέλτιστον ἑαυτοῦ τῷ μοχθηροτάτῳ; Ή, εἰ μὲν λαβὼν χρυσίον, υἱὸν ἢ θυγατέρα ἐδουλοῦτο, καὶ ταῦτ ̓ εἰς ἀγρίων τε καὶ κακῶν ἀνδρῶν, οὐκ ἂν αὐτῷ ἐλυσιτέ λέι, οὐδ ̓ ἂν πάμπολυ ἐπὶ τούτῳ λαμβάνοι; Εἰ δὲ τὸ ἑαυτοῦ θειότατον ὑπὸ τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ μιαρωτάτῳ δουλοῦται, καὶ μηδὲν ἐλεεῖ, οὐκ ἄρα ἄθλιός ἐστι, καὶ πολὺ ἐπὶ δεινοτέρῳ ολέθρῳ χρυσὸν δωροδοκεῖ, ἢ Ἐρε φύλη, ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς ψυχῇ τὸν ὅρμον δεξαμένη;

Ούκουν καὶ τὸ ἀκολασταίνειν οἴει διὰ τοιαῦτα πά και ψέγεσθαι, ὅτι ἀνίεται ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ δεινὸν καὶ τὸ μέγα ἐκεῖνο καὶ πολυειδές θρέμμα πέρα τοῦ δέοντος; Ἡ δ ̓ αὐθάδεια καὶ δυσκολία ψέγεται, οὐχ ὅταν τὸ λεοντῶδές τε καὶ ὀφεῶδες αὔξηται, καὶ ξυντείνεται ἀναρμόστως; Τρυφὴ δὲ καὶ μαλθακία οὐκ ἐπὶ τῇ τοῦ αὐτοῦ τούτου χαλάσει τε καὶ ἀνέσει ψέγεται, ὅταν ἐν αὐτῷ δειλίαν ἐμποιῇ ; Κολακεία δὲ καὶ ἀνελευθερία, οὐχ ὅταν τὶς τὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ θυμοειδές ὑπὸ τῷ ἀχλώ δει θηρίῳ ποιῇ, καὶ ἕνεκα χρημάτων καὶ τῆς ἐκείνου απληστίας προπηλακιζόμενον ἐθίζῃ ἐκ νέου ἀντὶ λέοντος πίθηκον γίγνεσθαι; Βαναυσία δὲ καὶ χειροτεχνία διὰ τί, οἴει, ἄνειδος φέρει; ἢ δι ̓ ἄλλο τι φήσομεν, ἢ ὅταν τὶς ἀσθενὲς φύσει ἔχῃ τὸ τοῦ βελτίστου εἶδος, ὥςτε μὴ ἂν δύνασθαι ἄρχειν τῶν ἐν αὐτῷ θρεμμάτ των, ἀλλὰ θεραπεύειν ἐκεῖνα καὶ τὰ θωπεύματα αυτ τῶν μόνον δύνηται μανθάνειν;

Οὔκουν, ἵνα καὶ ὁ τοιοῦτος ὑπὸ ὁμοίου ἔρχεται, οἴουπερ ὁ βέλτιστος, δοῦλον αὐτὸν φαμὲν εἶναι δεῖν

joug des passions les plus méprisables de ton âme? Réponds: si, pour de l'or, il te fallait abandonner ton fils ou ta fille à des maîtres durs et barbares, ne frémirais-tu pas du marché, malgré ta nouvelle opulence? Et c'est toi qui, sans avoir pitié de toi-même, assujettis la partie divine de ton âme à cette partie abjecte, où rien ne vient de Dieu! Infortuné, en saisissant à ce prix l'or sacrilége, combien tu es plus à plaindre qu'Eriphyle, quand elle vendit pour un collier la vie de son époux!

Ainsi, les mœurs licencieuses ont toujours mérité l'opprobre: c'est qu'elles laissent prendre un fatal essor à ce monstre redoutable, dont les têtes changent avec nos vices. On blâme l'orgueil et la fureur: c'est qu'alors le naturel sauvage du lion et du serpent triomphe dans notre âme et la maîtrise. Une vie de mollesse et de volupté énerve ce lion superbe, devenu lâche et timide: elle doit déshonorer. Nous condamnons encore la flatterie et la bassesse, qui rendent le lion, emblême du courage, l'esclave du monstre, emblême du désordre de l'âme; nous ne vou lons pas que la soif insatiable de l'argent fasse peu à peu succéder un singe au lion dégénéré. Enfin, pour quoi les arts méchaniques et mercenaires n'ont-ils point de noblesse à nos yeux? c'est que nous croyons y voir la faiblesse honteuse de la plus belle partie de nous-mêmes, et que l'âme, soumise alors aux facultés animales qui l'asservissent, ne sait plus que leur obéir.

En disant donc à l'homme de bien, fait pour n'obéir qu'à la vertu ou à lui-même, de suivre en tout cet

ἐκείνου τοῦ βελτίστου, καὶ ἔχοντος ἐν αὐτῷ τὸ θεῖον ἄρχον; οὐκ ἐπὶ βλάβῃ τῇ τοῦ δούλου οἰόμενοι δεῖν ἄρχεσθαι αὐτὸν, ὥσπερ Θρασύμαχος ᾤετο τοὺς ἀρχο μένους, ἀλλ ̓ ὡς ἄμεινον ὃν παντὶ ὑπὸ θείου καὶ φρο νίμου ἄρχεσθαι· μάλιστα μὲν, οἰκεῖον ἔχοντος ἐν αὐτῷ, εἰ δὲ μὴ, ἔξωθεν ἐφεστῶτος· ἵνα εἰς δύναμιν πάντες ὅμοιοι ὦμεν καὶ φίλοι, τῷ αὐτῷ κυβερνώμενοι. Δηλοῖ δέ γε καὶ ὁ νόμος, ὅτι τοιοῦτον βουλεύεται, πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει ξύμμαχος ὤν.

DE REPUBLICA, 18.

SAPIENTIA, VOLUPTAS.

ἘΜΗΝΥΣΕΝ ἡμῖν τὶς λόγος μὴ ζητεῖν ἐν τῷ ἀμίκτῳ βίῳ τἀγαθὸν, ἀλλ ̓ ἐν τῷ μικτῷ. Τοῖς δὴ θεοῖς εὐχόμε νοι κεραννύωμεν, εἴτε Διόνυσος, εἴτε Ηφαιστος, εἴθ ̓ ὅςτις θεῶν ταύτην τὴν τιμὴν εἴληχε τῆς ξυγκράσεως. Καὶ μὴν καθάπερ ἡμῖν οἰνοχόοις τισὶ παρεστῶσι κρῆναι· μέλιτος μὲν ἂν ἀπεικάζοι τὶς τὴν τῆς ἡδονῆς· τὴν δὲ τῆς φρονήσεως, νηφαντικὴν καὶ ἄοινον, αὐστηροῦ καὶ ὑγιει νοῦ τινὸς ὕδατος· ἃς προθυμητέον ὡς κάλλιστα ξυμ μιγνύναι.

Φέρε δὴ πρότερον· ἄρα πᾶσαν ἡδονὴν πᾶσῃ φρονήσει μιγνύντες, τοῦ καλῶς ἂν μάλιστα ἐπιτύχοιμεν ; Ἀλλ ̓ οὐκ ἀσφαλές· ἡ δὲ ἀκινδυνότερον ἂν μιγνύοιμεν, δόξαν μοὶ δοκῶ τινὰ ἀποφήνασθαι ἄν. Ἦν ἡμῖν ἡδονή τε ἀληθῶς,

« PrécédentContinuer »