Images de page
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Plakater, Förordningar, Manifester och Påbud, samt Kungörelser och Cirkulärer m. m., som under loppet af år 1855 i Finland genom trycket utgått.

66

Nov 23

Januari 15 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå-
ende närmare förklaring af stadgandet i Nådiga
Förordningen den 1 Februari 1836 om beräknan
det af lönebesparingar och begrafningshjelp wid ci-
vila embeten och tjenster i landet.

Dito på Ryska och Finska.

Februari 6 Abo Hof-Rätts Cirkulär, angående de till allmänt ar
bete å Sweaborgs fästning dömde brottslingars af
fändande tills widare till Kronoborgs Slott.
Wasa Hof-Rätts Cirkulär i samma åmne.
Wiborgs Hof-Rätts Cirkulär i enahanda afseende.
12 Post-Direktionens Cirkulár, angående befrielse för Kon-
traktsprostar, Kyrkoherdar och Skolornes förestån
dare från erläggande af assurans-afgift för de pu-
blika medel, som af dem med posten afsåndas.
15 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå.
ende Staten för de i Finland uppfatte indelte Fin-
ska Skarpskyttebataljonerne.

Dito på Ryska och Finska.

[ocr errors]
[ocr errors]

inland hawer affections (1)

For Leg

Februari 15 Komiténs för werkställigheten af Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordnande om uppsättning af Fin ska indelta armeen, utfärdade Reglor för Rotehål lare och Knektar wid de indelte Finske Skarpskyttebataljonerne att tills widare tjena till efterråttelse. Dito på Finska.

19 Hans Kejferliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå. ende ej mindre åtskillige nya läroåmnens införande i Gymnasiernes nuwarande lärokurser, ån förändrad ordning wid aflåggande af wissa för blifwande Civile Tjenstemän i Finland föreskrifna lårdomsprof. Dito på Ryska och Finska.

2

20 General-Direktörens för Medicinalwerket Cirkulár, angående meddelade ytterligare föreskrifter och förklaringar rörande embetsresors anställande och beräk ningen af arfwodet för desamma.

22 Ridderskapet och Adelns Komitterades utfärdade Reglemente för en aðlig Jungfruftifts inrättning i Finland. Februari 18 Hans Kejserliga Majestāts Nådiga Manifest, angåen.

Mars

2

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

de Hans Keiserliga Majestät ALEXANDER den Andres uppstigande å den Kejserliga Thronen. Dito på Ryska och Finska.

Tackfågelse efter Högstsalig Hans Majestät Kejsar
NICOLAI den Förste.

Dito på Finska.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Försäkran till samtlige Finlands Inbyggare.

Dito på Ryska och Finska.

Formulár till den Tro- och Huldhets-ed, som af Storfurstendömet Finlands Embets, och Tjenstemän skall aflåggas.

Dito på Ryska.

1/29/35

JAN 2 9 1935

[merged small][ocr errors]

Formulär till Tro- och Huldhets-ed, som bör afläggas af Finlands icke i publik tjenst warande innewånare. Dito på Ryska och Finska.

7 Post-Direktionens Cirkulár, angående Tro- och Huld. hets-eds afläggande till Hans Majestät Kejsar ALEXANDER den Andre.

9 Wiborgs Hof-Rätts Cirkulär i samma åmne. 10 General-Tull-Direktionens Cirkulär, innehållande föreskrifter, rörande sådane warupaketter, som med poften från Österrike till Finland ankomma.

22 Hans Kejserliga Majestäts Plakat om en allmån Klagodag, som, i anledning af Högstfalig Hans Majestät Kejsar NICOLAI den Förstes, hela Ryßlands Kejsare och Sjelfherrskare, Storfurste till Finland etc. etc. etc. dödeliga frånfälle skall högtideligen hållas och begås inom Storfurstendömet Fin

land.

Dito på Finska.

23 Post-Direktionens Kungörelse, innehållande utdrag af den emellan Hans Majestät Kejsaren af Ryßland och Hans Majestät Kejsaren af Österrike, den 23 April (5 Maj) 1854 afslutade postkonvention. Post-Direktionens Cirkulår i samma ämne, åtföljd af

twå särskilte porto-taror, för bref från Finland öf wer Ryßland till Österrikiske besittningarne och de länder som intrådt uti den Österrikisk-Italienska postföreningen, samt för korrespondens öfwer Ryßland och Österrike till Grekland, darne i Medelhafwet och Adriatiska hafwet, samt de Italienska Stater, hwilka ej ingått uti nämnde förening. Abo Hof-Rätts Cirkulär, angående häktade personers flyttning från Sweaborgs fästning och Lånefángel

« PrécédentContinuer »