Images de page
PDF
ePub

April

[ocr errors]

serne å kustorterne till det inre af Landet, samt i affeende derå meddelade föreskrifter. Mars 24 Wiborgs Hof-Rätts Cirkulár i samma åmne. 26 Wasa Hof-Råtts Cirkulår i enahanda afseende. 31 Post-Direktionens Cirkulár, angående General-Adjutanten, Generalen af Infanteriet m. m. Bergs utnämning till General-Guvernör öfwer Finland. 2 Abo Hof-Rätts Cirkulär i samma åmne.

Wiborgs Hof-Rätts Cirkulár i enahanda afseende. 4 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå. ende tillägg till stadgandet uti Alexanders-Universi tetets i Finland Statuter, rörande Studerandes inskrifning wid Universitetet.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Dito på Ryska.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå. ende upptagande af ett lån för Finska Statswers kets räkning emot utgifwande af råntebärande obli gationer.

Dito på Ryska och Finska.

12 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angående bruket af stämpladt papper wid Minister-StatsSekreterare-embetet för Storfurstendömet Finland. Dito på Ryska och Finska.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angående åtskillige med den indelta Finska militärens återuppsättande gemenskap ågande frågor.

Dito på Ryska och Finska.

Hans Kejserliga Majestāts Nådiga Kungörelse, angående passevolans och knektefrihets-afgifternas erlåg. gande.

Dito på Ryska och Finska.

13 Wasa Hof-Rätts Cirkulár, att General-Adjutanten, Ge

neralen af Infanteriet m. m. Berg i Nåder blifwit utnämnd till General-Guvernör öfwer Finland. April 14 Post-Direktionens Cirkulár, att sådane effekter, som utrikes ifrån till Riket ankommande resande få med. hafwa och tullfritt infòra, dfwensom sådane waruartiklar, hwilka emot erläggande tull dro till infór sel tillåtna, må med posten från Finland till Ryßland införas, de sistnämnde då de icke i wårde öf werstiga tio Rubel filfwer.

26 Wiborgs Hof-Rätts Cirkulár, att alla till fästnings. arbete för lifstiden dömde brottslingar af mankönet áfwensom de manspersoner, hwilka i afseende å be kánnelse af de emot dem angifne brott böra till all- · månt arbete hållas, skola försåndas till provisionella fångelse-inrättningen å Nyslotts fästning.

15

27 Hans Keiserliga Majestäts Nådiga Manifest, angåen=

de benämningen af den nya stad, hwilken i närhe ten af den genom wådeld förstörda staden Wasa kommer att uppbyggas.

Dito på Ryska och Finska.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Pardons-Plakat för Storfurstendómet Finland.

Dito på Ryska och Finska.

9 General-Direktörens för Medicinalwerket Cirkulár, angående iakttaganden wid förskrifningen af medika menter, som af Statswerket bekostas.

1

Maj

Mai Juni

17

29

11 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå

ende upprättande af ett Finskt Krigs-Kommissariat och Staten för detta Embetswerk.

21

2

Dito på Ryska och Finska.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest, angåen de huru med Riksstyrelsen förhållas skall, i håndelse

Juni

[ocr errors]

Juli

[ocr errors]
[ocr errors]

21 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordnande, angående förändrad uniform för Civila embets- och tjenstemän i Storfurstendömet Finland.

5 Post-Direktionens Cirkulår att orekommenderade bref få affåndas till Swerige och deröfwer till andra ut= rikes orter, åtföljde af summariska brefkartor. 12 Abo Hof-Rätts Cirkulär, att de arbetsförteckningar, hwilka samtelige Guvernörer och Domstolar böra årligen till Prokurators-Embetet afgifwa, skola åfwen framdeles uppgöras i ófwerensstämmelse med de formulár, som hitintills blifwit följda. 16 Wasa Hof-Rätts Cirkulár i samma ämne. Wiborgs Hof-Råtts Cirkulár i enahanda afseende. Augusti 16 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå.

ende åndring uti stadgandet i Nådiga Kungörelsen af den 12 December 1836 om Krigsråtts samman. sättning för behandlingen af mål, som róra Lotsoch Fyrbetjeningens förseelser i tjensten.

[ocr errors]

6

af Hans Kejserliga Majestäts frånfälle förrån Deß Thronföljare uppnått myndig ålder.

Dito på Ryska och Finska.

8 Post-Direktionens Cirkulár, angående Finska Krigs. Kommissariatet bewiljad porto. och assurans-frihet wid brefwerling i embetswäg och försändning af Kronans medel.

Dito på Ryska och Finska.

30 Hans Keiserliga Majestäts Nådiga Förordning, angående kontrollen öfwer branwins-tillwerkningen, samt förhöjdt answar för oloflig brånwins-bränning och försäljning i Finland.

Dito på Ryska och Finska.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning, angå.

ende inskränkning af brånwinsbrännings-rättigheten i Finland.

Dito på Ryska och Finska.

Augufti 30 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordnande med ytterligare föreskrifter, angående förändrad Uniform för Civila Embets- och Tjenstemän i Storfurstendömet Finland.

[ocr errors]

31 Wasa Hof-Rätts Cirkulár, om iakttagande af tillbörlig noggranhet wid upprättande af de förteckningar, som från Domstolarne till Domkapitlen insändas öfwer böter, hwilka blifwit Kyrkor, Skolor, Hospi taler och de fattige tilldömde.'

September 5 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå. ende fortfarande under fem års tid af premierne för i Finland tillwerkade finare linnewäfnader. Dito på Ryska och Finska.

13 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Förordning, angående answar för den, som ofredar eller skadar telegraf-inrättning i Storfurstendömet Finland samt skydd för de wid sådan inrättning anställde tjenste= mån och betjente.

Dito på Ryska och Finska.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angående tillåtelse till utförsel af filfwermynt med utländsk prägel.

Dito på Ryska och Finska.

November 20 Hans Kejserliga Majestäts Plakat om fyra allmån

na, folenne, tackfågelse, faste, bot och bönedagar, som öfwer hela Storfurstendömet Finland högtideligen hållas och begås skola, nástinstundande år 1856. Dito på Finska.

December 5 General-Direktörens för Medicinalwerket Cirkulär, an

gående tiden för insåndande af råkningar å farsotsfonden. December 12 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angå. ende tillägg till den för de indelte Finske Skarpskyttebataljonerne i Nåder fastställde Tabell dfwer beklädnad, bewåring, ammunition, troß och öfrige persedlar.

Dito på Ryska och Finska.

13 Hans Keiserliga Majestäts Nådiga Kungörelse, angående ytterligare uppsättning af tre indelta Skarp. skyttebataljoner, samt om de indelta bataljonernes benämning och reservers uppsättande för desamma. Dito på Ryska och Finska.

Sine

8 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest, angåen.

20

[ocr errors]

de de Staden Tammerfors tillagde friheter och förmåner...

Dito på Ryska och Finska.

27 Wasa Hof-Råtts Cirkulår, rörande orten dit de perfoner, som dro till allmånt arbete dömde, skola för. fåndas.

d. Förteckning på Plakater, Förordningar, Manifester och Påbud, samt Kungörelser och Cirkulårer, som för året 1854 i Finland genom trycket utgått.

Helsingfors, hos J. SIMELI1 Arfwingar, 1856.

« PrécédentContinuer »